Jeugd & onderwijs

U bevindt zich hier: Home » Wonen & leven » Jeugd & onderwijs

Jeugd & onderwijs

De gemeente Weert profileert zich als kindvriendelijke stad. Dit kenmerkt zich door een goed onderwijs- en voorzieningenniveau en door subsidiëring en ondersteuning van verenigingen met jeugdleden.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders kunnen voor al hun vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Heel veel onderbouwde informatie over 1001 onderwerpen en over (gratis) cursussen voor ouders is te vinden op de site www.hetcjg.nl. Zie deze pagina voor meer informatie over het CJG of kijk op de pagina veel gestelde vragen op de website van het CJG.

Jongerensite JustYoung.nl

Jongeren kunnen terecht op de speciale jongerensite van het CJG: www.justyoung.nl. Onder andere goede informatie over bijbaantjes, relaties, internet en alle andere onderwerpen die jongeren bezig houden.

Jeugdbeleid

Op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente Weert samen met Nederweert en Leudal een deelnota WMO jeugd opgesteld, waarin is vastgelegd op welke gebieden de gemeente jeugdbeleid voert. Aandachtsgebieden zijn: opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugd en veiligheid, vrijetijdsbesteding, wonen, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en werk, jongerenparticipatie en gezondheidszorg. De gemeente heeft een regietaak in ketenaanpak rondom risicojongeren. Partners zijn de Jeugdgezondheidszorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, RIAGG, GGZ, Bureau Jeugdzorg, Rubicon en Mutsaertsstichting.

Jeugdbeleid en jeugdhulp vanaf 2015

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp: alle hulp aan kinderen, jongeren en hun opvoeders. Deze hulp richt zich erop dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk deelneemt aan het maatschappelijk leven. De gemeenten in Midden-Limburg verwoordden hun kijk op het toekomstige jeugdzorgstelsel in de Visienota jeugdhulp en het toekomstmodel (pdf-bestand).

De jeugdzorg ziet er vanaf 2015 helemaal anders uit. Hoe precies staat in de Visienota Jeugdhulp en het toekomstmodel. Deze nota zoomt in op de basisprincipes van een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel. Daarin staat centraal:

  • de eigen kracht van ouders;
  • goede basisvoorzieningen;
  • een sterk sociaal netwerk;
  • de rol van de jeugd- en gezinswerker.

Onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor jeugdhulp valt ook het vaststellen van een beleidsplan voor:

  • Preventie;
  • Jeugdhulp;
  • Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • Jeugdreclassering.

In het beleidsplan 2014-2016 (pdf-bestand) staat hoe de gemeente invulling geeft aan de nieuwe verantwoordlijkheid voor het beleid en de uitvoering daarvan.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft een nieuwsbrief uit met informatie over de ontwikkelingen in de jeugdzorg.

Waar zoekt u hulp?

Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen, zij bieden kinderen een goede basis om gezond en veilig op te groeien. Daar waar ouders onvoldoende in staat zijn deze goede basis te leveren, kunnen zij ondersteuning zoeken vanuit de basisvoorziening. Basisvoorzieningen zijn alle voorzieningen waar ouders en kinderen komen. Denk hierbij aan scholen, consultatiebureaus, kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin, verenigingen en huisartsen. Deze professionals werken met en voor de gezinnen die ondersteuning nodig hebben. Zijn er daarna nog vragen of problemen? Dan schakelen de professionals jeugd- en gezinswerkers in.
Onderaan deze pagina is een folder te downloaden (pdf-bestand) waarin u kunt lezen met welke vraag u waar terecht kunt.

Jeugdgezondheidszorg

In het kader van de Wet op de Collectieve Preventie ziet de gemeente erop toe dat de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (onderdeel van de GGD) periodieke onderzoeken verzorgt bij kinderen van 0-19 jaar. De Jeugdgezondheidszorg is samen met Maatschappelijk Werk kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de Wet Kinderopvang staat in het landelijk register kinderopvang www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De gemeente ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen Wet Kinderopvang. De GGD inspecteert tweemaal per jaar de kinderopvangvoorzieningen, de rapporten zijn openbaar en in te zien op www.ggdlimburgnoord.nl en in het register. De kinderopvangtoeslag van het rijk wijzigt voortdurend. Voor actuele informatie wordt verwezen naar www.toeslagen.nl of www.rijksoverheid.nl. De gemeente subsidieert peuterplekken voor 2-4 jarigen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Zie voor meer info de pagina 'Kinderopvangregister & peuterspeelzalen'.

Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen zijn grotendeels opgegaan in kinderopvang. Alleen in Altweerterheide, Swartbroek en Leuken zijn nog peuterspeelzalen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang voor 2-4 jarigen kunnen – als zij GEEN recht hebben op belastingtoeslag kinderopvang- bij de gemeente een aanvraag indienen voor peuterplaats. De gemeente subsidieert extra activiteiten bij (taal)achterstanden bij peuters en stimuleert ouderprojecten.

Zie voor meer info de pagina 'Kinderopvangregister & peuterspeelzalen'.

Onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente biedt als aanvulling op de onderwijstaak van scholen extra activiteiten aan om onderwijsachterstanden te verminderen, bijv. OpStap. Belangrijk is de doorgaande lijn van kinderopvang, via basisschool naar het voortgezet onderwijs. Verder subsidieert de gemeente weerbaarheidstrainingen Rots en Water aan. Gemeente, scholen, JGZ, Algemeen Maatschappelijk werk en PUNT welzijn werken samen aan diverse activiteiten ter ondersteuning van leerlingen die dreigen tussen wal en schip te geraken. De afspraken zijn vastgelegd in de Lokale Educatieve Agenda “geen kind tussen wal en schip”. Ouders kunnen met algemene vragen over onderwijs ook terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Lokaal Educatieve Agenda

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) staan afspraken op het gebied van onderwijs en jeugdbeleid om de ontwikkeling, opvoeding en opvang van kinderen en jongeren in Weert en Nederweert zo goed mogelijk te regelen. De LEA-nota 2012 – 2016 ‘Geen kind tussen wal en schip 2.0’ van de gemeenten Weert en Nederweert loopt af. Om een nieuwe LEA te ontwikkelen voor de periode vanaf 2017 is in het ontwikkelproces in de eerste fase breed informatie verzameld over de mogelijk op te nemen onderwerpen op deze agenda. Aan belanghebbenden uit het veld (leerkrachten, pedagogen, welzijnswerkers, leerlingen en ouders) is middels verschillende methoden geïnventariseerd welke aandachtspunten per onderwerp zij belangrijk vinden om op de agenda te plaatsen en wat precies aangepakt zou moeten worden door LEA-partners. De opgehaald informatie is gebundeld en weergegeven in het pdf-bestand dat hieronder te downloaden is.

Voor meer informatie, zie deze pagina's:

 Decentralisaties sociaal domein

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

 Alcohol- & drugspreventie jeugd

 Kinderdagverblijf starten

 Kinderopvangregister & peuterspeelzalen

 Kinderopvang aanvragen

 Nieuwsbrieven Centrum Jeugd en Gezin

 Website Rijksoverheid.nl - Decenralisaties

 Scholen in Weert

 Leerplicht & voortijdig schoolverlaten

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Downloads

BestandGrootte
 Lokaal Educatieve Agenda 2012-2015.pdf (1.75 mb)
 Lokaal Educatieve Agenda verworven informatie.pdf (0.33 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten of Google Maps-kaarten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten