Veelgestelde vragen huisvesting arbeidsmigranten

Dat geldt voor Industrieweg 16 in Stramproy en voor Doctor Schaepmansstraat 45 in Weert.

Voor de andere acht bedrijventerreinen zijn geen aanvragen voor huisvesting ingediend. Er loopt op dit moment dus geen andere vergunningprocedure.

De gemeente heeft geen invloed op welke locaties initiatiefnemers aanvragen. Een aanvraag bestaat uit een aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente moet deze wettelijk gezien publiceren. Op dat moment is de informatie openbaar. Dat wil niet zeggen dat de gemeente op dat moment ook al een vergunning kan verlenen. De aanvrager heeft vanaf dat moment zes weken de tijd om de informatie aan te leveren die de gemeente nodig heeft om besluit tot vergunningverlening te nemen. De gemeente heeft daarna tot maximaal 14 weken de tijd om deze aangeleverde informatie te beoordelen en een beslissing te nemen om wel of geen vergunning af te geven.

Als de initiatiefnemer hiervoor openstaat, wordt ervoor gekozen om een ‘vooroverleg’ te houden. Hierin bespreekt de initiatiefnemer zijn plannen met de gemeente. Dan kan de gemeente op voorhand al inschatten of de aanvraag realistisch is of niet. Als een aanvraag realistisch wordt geacht moeten alle aanvullende stukken worden aangeleverd. Ook moet de initiatiefnemer de omwonenden informeren. Dit wordt gedaan voordat de officiële vergunningaanvraag wordt gepubliceerd.

Als een vergunning wordt verleend, start met ingang van de eerstvolgende dag de bezwaarprocedure voor een periode van zes weken. Worden binnen die termijn bezwaren ingediend, dan heeft de gemeente met ingang van de eerstvolgende dag na afloop van die termijn, zes weken de tijd om een beslissing op de bezwaren te nemen. De beslissing op bezwaar kan eventueel nog met zes weken worden verdaagd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer nog niet alle stukken zijn ingeleverd of wanneer de gemeente nog tijd nodig heeft voor de beoordeling. Met ingang van de eerstvolgende dag na de beslissing op bezwaar, kan zes weken lang beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg. Nadat de Rechtbank Limburg een besluit heeft genomen, is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

Deze onderwerpen zijn onderdeel van de toetsing van de vergunningaanvraag. Hierover maakt de gemeente vooraf afspraken met de initiatiefnemer. Ook benadrukt de gemeente het belang van communicatie tussen de beheerder en omwonenden. Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om zorg te dragen voor sociale veiligheid, verkeersveiligheid, eerbiediging van openbare orde en veiligheid en privacy op het private perceel. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van sociale veiligheid, openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte.

Op basis van de Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten Gemeente Weert 2018 (pdf-bestand), zijn drie initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten op drie verschillende bedrijventerreinen toegestaan. Per bedrijventerrein maximaal één initiatief voor maximaal 400 arbeidsmigranten en maximaal 1.000 arbeidsmigranten in totaal.

Huisvesting arbeidsmigranten