Veelgestelde vragen asielzoekerscentrum

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze zijn per onderwerp bij elkaar gezet, zie hieronder.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers tijdens de hele asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) die verspreid over het hele land liggen.

Het COA had in de zomer van 2015 te maken met een flinke stijging van de bezetting op de bestaande opvanglocaties en was met spoed op zoek naar extra opvangcapaciteit. Er was sprake van een verhoogde instroom, vooral van vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan. Het COA was daarom dringend op zoek naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties en heeft begin september 2015 aan de gemeente Weert gevraagd mee te werken aan een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. De leegstaande Van Horne Kazerne was in september 2015 vanwege de nog aanwezige faciliteiten en de grootte van het terrein bijzonder geschikt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. In verschillende landen was en is de situatie nog steeds onstabiel en onveilig. Grote groepen mensen uit deze landen ontvluchten vanwege onderdrukking of (burger)oorlog massaal hun thuis.

Het verzoek van het COA richt zich op de tijdelijke opvang in de Van Hornekazerne van maximaal 1000 asielzoekers. Dit aantal heeft te maken met de grote toestroom van asielzoekers naar Nederland. Hiervoor wordt een deel van de bestaande gebouwen van de kazerne gebruikt.

Als de toestroom van asielzoekers lager is, kan de bezetting van het AZC ook lager zijn. Zo waren er tussen februari 2017 en juli 2018 ongeveer 400 opvangplekken. De lege plekken blijven als reservecapaciteit beschikbaar. Mocht de toekomst daarvoor aanleiding geven (bijvoorbeeld door extra toestroom in de zomer), dan worden die weer ingevuld. De capaciteit zoals vastgelegd in de Bestuursovereenkomsten (maximaal 1000) blijft vooralsnog onveranderd.

Maandelijks verschijnt er een Situatierapportage over het AZC Weert in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. Daarin staat onder andere het aantal bewoners op dat moment in het AZC. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.

Maandelijks verschijnt er een Situatierapportage over het AZC Weert in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. Daarin staat onder andere het aantal bewoners op dat moment in het AZC. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.

Het profiel van de bewoners is eigenlijk een doorsnede van de Nederlandse samenleving. Er komen volwassenen, kinderen, ouderen, gezinnen, alleenstaanden enz. Onder de asielzoekers bevinden zich mensen zonder of juist met hoge opleidingen, met beroepen zoals timmerman of een ander ambacht, journalist, installateur, arts, kunstenaar, wetenschapper enz.

In Weert zijn asielzoekers ondergebracht die al enige tijd in Nederland zijn opgevangen. Een asielzoeker verblijft op een AZC totdat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft beslist over zijn asielaanvraag. De asielzoeker weet dan of hij in Nederland mag blijven of niet. De bewoners van een AZC kunnen allerlei nationaliteiten hebben en bestaan uit alleenstaanden, gezinnen en kinderen van 0-18 jaar. In het AZC zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Denk aan oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering of de voorbereiding van de terugkeer.

Dit hangt af van de status van de individuele asielzoeker. De samenstelling is erg divers waardoor de verblijfstijden van deze mensen erg uiteenlopen. Zo zijn er mensen die in afwachting zijn van hun procedure voor een verblijfsvergunning, mensen die al een verblijfsstatus hebben en wachten op een vaste woonplek ergens in Nederland en een kleine groep mensen die in afwachting zijn van een terugkeer naar het land van herkomst.

Maandelijks verschijnt er een Situatierapportage over het AZC Weert in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. Daarin staat onder andere het aantal bewoners op dat moment in het AZC. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.

Doorgaans bestaat ongeveer 10 tot 15% van de bewoners uit kinderen of jongeren jonger dan 18 jaar. De verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden is doorgaans gemiddeld 40-60%.

Maandelijks verschijnt er een Situatierapportage over het AZC Weert in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. Daarin staat onder andere het aantal bewoners op dat moment in het AZC. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.

Het grootste deel van de asielzoekers kwam in het eerste jaar uit Syrië, daarnaast ook uit Irak en Afghanistan. Sinds begin 2017 neemt het aantal asielzoekers af en het aantal verschillende landen waar men vandaan komt groeit, zoals landen uit Noord-Afrika.

Op de website van het COA staat een uitgebreid schema (pdf-bestand) van het verloop van de procedure.

Over het algemeen spreken de meeste asielzoekers die momenteel naar ons land komen vrij goed Engels en is men goed opgeleid.

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum asielzoekers (GCA), dat fungeert als eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. GCA contracteert huisartsen voor het leveren van huisartsenzorg aan asielzoekers. De asielzoekers worden ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is voor GCA. Op een GCA-locatie werken huisartsen nauw samen met praktijkondersteuners en doktersassistenten. De praktijkondersteuner houdt inloopspreekuren op een AZC.

Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Een asielzoeker krijgt na zijn asielaanvraag binnen zes maanden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst te horen of hij in Nederland mag blijven. Hebben mensen een positief besluit van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) ontvangen, dan start voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een locatie tot er geschikte woonruimte in een gemeente in Nederland wordt aangeboden.
Wanneer een asielzoeker van de IND een negatieve beslissing ontvangt op zijn asielverzoek, kan hij in beroep gaan bij de rechter. Vervolgens is hoger beroep mogelijk. Uitgangspunt van de Vreemdelingenwet is dat de asielzoeker de beslissing op het hoger beroep niet in Nederland mag afwachten en dan dus niet meer wordt opgevangen door het COA. Na afwijzing van de asielprocedure is de begeleiding gericht op terugkeer.

Wanneer de hele asielprocedure is doorlopen en er geen beroep meer mogelijk is, heeft de asielzoeker vanaf het moment van de uitspraak 28 dagen de tijd de COA-opvang te verlaten en vertrek uit Nederland of terugkeer naar het land van herkomst te regelen.

Vanaf het moment dat een asielzoeker een eerste negatieve beschikking van de IND krijgt, informeert het COA de asielzoeker over de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer. Asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd, ontvangen na 28 dagen geen geld en onderdak meer van het COA en zijn zelf verantwoordelijk voor hun vertrek uit Nederland en het regelen van de daarvoor benodigde documenten. Zij kunnen daarbij hulp vragen aan de Internationale Organisatie voor Migratie.

Het COA is neutraal op het terrein van politiek en religie. Er zijn geen dominees, imams of andere religieuze voorgangers in dienst. Ook neemt het COA geen initiatief om religieuze bijeenkomsten te organiseren op het AZC. Religie en de beleving daarvan wordt gezien als een individuele invulling.
Het staat een asielzoeker natuurlijk vrij om naar gelieve en op eigen initiatief een kerk- of moskeedienst bij te wonen. Dit zal dan altijd in een reguliere moskee of kerk zijn. Met religieuze organisaties die op een AZC activiteiten willen organiseren wordt een gesprek aangegaan. Het COA screent deze mensen en plekken niet: zoals dat voor heel Nederland geldt, dat is iets voor de AIVD of de politie. Deze instanties zien er in Nederland op toe dat er geen illegale activiteiten plaatsvinden. Als echter evident is dat een persoon of instantie zich niet aan de Nederlandse wet houdt wordt de toegang tot de locatie geweigerd.

Het AZC in Weert is een speciale procesopvanglocatie (poa) voor alleenstaande minderjarig vreemdelingen (AMV’ers). Het COA heeft de gemeente op 17 augustus 2016 via een brief gevraagd om een standpunt voor het huisvesten van 50 tot 80 alleenstaande minderjarig vreemdelingen. In praktijk verblijven er gemiddeld 40-45 AMV-ers (situatie september 2017).

Maandelijks verschijnt er een Situatierapportage over het AZC Weert in de Raadscommissie Middelen en Bestuur. Daarin staat onder andere het aantal bewoners op dat moment in het AZC. U vindt die vergaderingen en verslagen op de website van de gemeenteraad.

Het college is op 13 september 2016 akkoord gegaan met het huisvesten van deze doelgroep binnen de kaders van de bestuursovereenkomst van 15 september 2015. Wel wil het college hierover constructief in overleg blijven met het locatiemanagement van het AZC Weert, zodat ze de “vinger aan de pols” kunnen houden.

AMV‘ers zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door ouders of voogd. Het zijn jongens en meisjes die gevlucht zijn uit hun land en alleen, of onder begeleiding van volwassenen, en/of met jongere broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes in Nederland aankomen en hier asiel aanvragen.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) van 15 tot en met 17 jaar die in Nederland asiel aanvragen, worden eerst opgevangen in een poa (proces opvanglocatie), zoals het AZC Weert. Daar begint de rust- en voorbereidingstijd, die ongeveer drie weken duurt. In die tijd start ook de algemene asielprocedure. AMV'ers verblijven maximaal 7 tot 10 weken in een poa. In de opvang wordt deze groep 24 uur per dag begeleid door professionele HBO-opgeleide agogen. Een agoog is iemand die zicht toelegt op opvoedingswerk en vormingswerk.

Na afronding van de procedure worden de AMV'ers geplaatst in een kleinschalige opvang in het land afhankelijk van de uitkomst van de asielprocedure.

Er is een omwonendenoverleg en een gemeentelijk overleg. Het omwonendenoverleg is bestemd voor direct omwonenden en het gemeentelijk overleg voor eenieder die belangstelling heeft. De gemeente en COA stemmen besproken zaken uit beide overleggen met elkaar af.

In het omwonendenoverleg komen specifieke AZC-zaken, zoals inrichting en lopende zaken aangaande het AZC aan de orde. De bedoeling van het omwonendenoverleg is de relatie tussen de omwonenden en het opvangcentrum goed te laten verlopen. Dit overleg wordt voorgezeten door het COA.

In het gemeentelijk overleg worden gemeentelijke zaken, zoals planschade en vergunningen besproken. Dit overleg wordt voorgezeten door de gemeente.

Veiligheid behoort tot de zorg van gemeente en politie. Dat geldt voor de gehele gemeente Weert. De bewoners van het asielzoekerscentrum worden in dat opzicht gezien en gelijk behandeld als inwoners van Weert.
Het asielzoekerscentrum geldt als particulier terrein, waar het COA verantwoordelijk is voor de veiligheid. Op de locatie zijn dag en nacht BHV-medewerkers en beveiligingsmedewerkers aanwezig en bereikbaar. Het COA vangt al 20 jaar op ruim 80 locaties in Nederland vluchtelingen op en maakt altijd goede afspraken met lokale hulpverleners.
Op een AZC wordt een Gezondheidscentrum ingericht, waar artsen en verpleegkundigen voor de bewoners een eerste aanspreekpunt zijn. Ook is er voor de bewoners van een AZC een gca-lijn beschikbaar: een telefoonverbinding met het medisch personeel van de GCA (Gezondheidscentrum Asielzoekers).

Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Op de locatie is 24 uur per dag een beveiligingsbedrijf aanwezig. Voor het overige heeft de gemeente afspraken gemaakt met de politie.
De bewoners van een AZC hebben zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Zij ontvangen bij aankomst in een AZC een informatiemap met daarin bijvoorbeeld de huisregels waar zij zich aan te houden hebben. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Dat betekent dat bij overtredingen gewoon aangifte wordt gedaan bij de politie. Naarmate een misdraging ernstiger is, is de straf ook ernstiger. Voor een asielzoeker kan bij ernstige misdragingen het directe gevolg zijn dat zijn asielprocedure wordt stopgezet en hij/zij moet terugkeren naar het land van herkomst.

Ja. Al onze inwoners en dus ook de asielzoekers dienen zich te houden aan de Nederlandse Drank- en Horecawet. Zij mogen dus geen alcohol kopen wanneer ze jonger zijn dan 18 jaar. De gemeente houdt toezicht op de Drank- en horecawet. Wij kunnen als gemeente niet bij elke aan/verkoop van alcohol controle uitoefenen. Vandaar dat dit steekproefsgewijs gebeurt. Duidelijk moet voor elke verkoper van alcoholische drank zijn dat zij zich aan deze wet dienen te houden. Bij het niet kunnen legitimeren van een klant mag er geen alcoholische drank worden verkocht. Wanneer bij controles overtredingen worden geconstateerd volgen er altijd sancties.

Nee. Asielzoekers verblijven tijdens hun procedure in een asielzoekerscentrum. Wanneer ze een verblijfsvergunning krijgen, komen ze in aanmerking voor een woning. Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf en heeft niets te maken met de plek waar men tijdelijk is opgevangen.

In de structuurvisie voor het gebied Weert-West past geen terrein met een gesloten karakter. Dat standpunt heeft het college van B&W nog steeds. B&W hebben echter altijd gezegd dat asielzoekers welkom zijn. Dat is ook in antwoord op vragen van D66 van mei 2015 gesteld. Dat de kazerne toch een AZC geworden is, heeft te maken met drie zaken, aldus het college van B&W: Humaniteit, Actualiteit en Gelegenheid.

Sinds mei 2015 is de vluchtelingenstroom alleen maar groter geworden en meer dan iedereen toen had kunnen voorzien. Het college van B&W heeft haar verantwoordelijkheid (met steun van de gemeenteraad) genomen om mee te werken dit probleem op te lossen. Het is nodig om deze mensen onderdak te geven op een menswaardige manier die bij Nederland hoort. Daarmee zijn Actualiteit en Humaniteit voor de gemeente de belangrijkste redenen om aan het verzoek van het COA mee te werken. En bovendien is er de Gelegenheid, de kazerne lag leeg en is bijzonder geschikt.

Eén van de voorwaarden die het college van B&W heeft gesteld aan het COA is medegebruik van het terrein. Daarbij gaat het college uit van medegebruik van de sporthal, het parkeerterrein en mogelijk andere leegstaande gebouwen. Op die manier past een AZC binnen de structuurvisie. Het COA heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met anderen.

Op 14 maart 2016 vond de officiële overdracht plaats van de Van Horne Kazerne aan Stichting Horne Quartier waarmee het gewenste medegebruik werkelijkheid is geworden. Op het terrein komen 5 pleinen. Ten eerste het COA-plein dat t/m 2020 in een deel van de kazerne is gevestigd. Na 2020 heeft HQ andere plannen met dat deel. Ten tweede is er een Educatieplein waar een Internationale Opleiding Veiligheid gevestigd wordt voor 5.000 cursusplaatsen per jaar. Deze instelling heeft behoefte aan een ruimte voor het verzorgen van lessen, sport- en outdoorfaciliteiten en overnachtingsplekken. Er komt een Zorgplein waar een zorginstelling in het kader van Post Traumatische Stress behandelplaatsen realiseert. Ook zijn er plannen voor intramurale zorg en wen kennis- en expertisecentrum op het gebied van dementie. Op het Ontwikkelingsplein komt een Biobased Academy die zich buigt over veelal maatschappelijke vraagstukken zoals vermindering van afval en vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen. Op het Sportplein wil men een bovenregionale sportcampus opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de bezoekers/bewoners van de andere pleinen.

Het standpunt van het college is dat de realisatie en exploitatie van een tijdelijke opvanglocatie voor de gemeente Weert budgettair neutraal is. De gemeente ontvangt voor de opvang van de asielzoekers en het organiseren van diverse faciliteiten een vergoeding. Het is dus niet zo dat de rekening voor dit opvangcentrum wordt betaald door inwoners van Weert.

Het college van B&W informeert de gemeenteraad via een Raadsinformatiebrief. Andere te volgen procedures:

  • Sluiten van een Bestuursovereenkomst met het COA met daarin afspraken over de duur, aantal asielzoekers, communicatie, veiligheid, onderwijs, zorg en welzijn op de locatie.
  • Een omgevingsvergunning om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan.

Dit komt niet in de omgevingsvergunning, maar hierover zijn afspraken gemaakt met COA.

Weert heeft net als iedere andere gemeente een taakstelling opgelegd gekregen voor de huisvesting van statushouders. De landelijke verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners in de gemeente. De komst van een AZC staat los hiervan. Het aantal woningen is afhankelijk van de gezinssamenstelling en varieert van gezinswoningen tot woningen voor 1-persoons huishoudens.

Naast de gemeente zijn ook politie, brandweer, zorgleveranciers, scholen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen, uitzendbureaus en het UWV betrokken bij het vestigen van een AZC.

De gemeente Weert kent geen hardheidsclausules in haar planologisch instrumentarium.

Op 2 mei 2016 is de tijdelijke omgevingsvergunning verleend aan het COA voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De activiteit 'bouwen' is nodig voor het wijzigen van de brandcompartimentering. De activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' is nodig voor het tijdelijk gebruik deel Van Horne Kazerne als asielzoekerscentrum.

Heeft u nog vragen over de omgevingsvergunning, neem dan contact op met Luud Thijssen van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0495 575 258.

De gemeenteraad van Weert heeft dinsdagavond 15 september 2015 haar steun uitgesproken voor de komst van het AZC (Asielzoekerscentrum) in de Van Horne Kazerne. Omdat de nood zo hoog was, heeft het COA dezelfde avond de eerste bewoners naar het AZC Weert gebracht.

Het verzoek van het COA richt zich op een periode van vijf jaar. De gemeente kan natuurlijk geen garantie geven dat er nooit een nieuw verzoek van het COA zal komen. In de overeenkomst is echter duidelijk een periode van vijf jaar afgesproken (tot september 2020).

Het verzoek van het COA richt zich op een periode van vijf jaar, tot september 2020. De gemeente kan natuurlijk geen garantie geven dat er nooit een nieuw verzoek van het COA zal komen. In de overeenkomst is echter duidelijk een periode van vijf jaar afgesproken.

Ja, uiteraard kunnen bewoners van het AZC vrij in en uit lopen, net als bij andere AZC’s. Er is geen sprake van detentie. Zij hebben wel een meldingsplicht op het AZC.

In het AZC zorgen de bewoners zoveel mogelijk voor zichzelf. Ze krijgen begeleiding gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Denk aan oriëntatie op de Nederlandse samenleving, voorinburgering of de voorbereiding van de terugkeer.
Bewoners voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud. Zij ontvangen leefgeld waarvan ze zelf de inkopen doen, ook koken ze zelf en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun woon- en leefomgeving. Bewoners kunnen er ook voor kiezen om lid te worden van een plaatselijke sport- of muziekvereniging.
Daarnaast worden zij ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de locatie en kunnen ze assisteren bij het onderhoud van de gebouwen en het terrein.
Leerplichtige kinderen in de leeftijd tot 18 jaar gaan gewoon naar school (op het terrein of daarbuiten).
Daarnaast zijn er verschillende programma’s waaraan de bewoners deel kunnen nemen. Denk hierbij aan taallessen, computercursussen, weerbaarheidstrainingen, terugkeertrainingen of trainingen gericht op inburgering in de Nederlandse samenleving.

In een AZC bereiden de asielzoekers zich voor op hun toekomst, of deze nu in Nederland ligt of in het land van herkomst. Het COA realiseert zich dat een zinvolle dagbesteding essentieel is voor het welzijn van de bewoners. Zinvolle activiteiten om handen hebben, biedt namelijk concreet een balans in dag- en nachtritme, afleiding van de dagelijkse sleur en asielprocedure waarin men zich bevindt, het opbouwen van sociale contacten en het invulling geven aan een ‘identiteit’ die meer is dan alleen een asielzoeker. Het COA vindt dat asielzoekers moeten worden aangesproken op zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Op het azc is een programma beschikbaar, aangepast aan de stand van zaken in de asielprocedure van de asielzoeker (fasespecifieke begeleiding). Binnen een dergelijk programma besteden de bewoners tijd aan specifieke voorlichting, afspraken met hun advocaat of andere instanties. De bewoners van het azc hebben daarnaast de zorg voor hun eigen huishouden: schoonmaken, eten koken, boodschappen, etc. Daarnaast werken bewoners mee op de locatie. Groenonderhoud, schoonmaak en technische werkzaamheden, onder begeleiding van het COA.
Ook zijn er activiteiten die gericht zijn op educatie. Denk aan Nederlandse les, maatschappij-oriëntatie en computerlessen. Wat dat laatste betreft, er komt op het azc een open leercentrum met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken en oefenen met leermiddelen en gebruik kunnen maken van het internet. Tijdens de openingstijden is er begeleiding en/of les van vrijwilligers als die zich opgegeven hebben.
Het aanbod van activiteiten is sterk afhankelijk van vrijwilligersorganisaties die wel of geen activiteiten organiseren of bewoners van het azc toe willen laten bij hun activiteiten. Activiteiten vinden alleen plaats als er tijd, geld, ruimte en vraag naar is.

Op elk AZC wordt een recreatiezaal, een open leercentrum, speeltoestellen en buitensportruimte ingericht. In het AZC Weert is sinds 11 januari 2016 ook een basisschool ingericht.
Het open leercentrum (olc) is een lokaal met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken en oefenen met leermiddelen (bijvoorbeeld leren lezen en schrijven of een begin maken met Nederlandse taal) en gebruik kunnen maken van internet. Tijdens de openingstijden van het olc is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers.
Het COA heeft ook veel aandacht voor de kinderen van de bewoners. Op ieder AZC zijn verschillende vrijwilligersorganisaties aanwezig om activiteiten te organiseren voor bewoners en met name kinderen.
Het COA heeft samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid en stichting Het Vergeten Kind.

Het openbaar vervoer van en naar deze locatie is goed. Er is een bushalte voor de deur. Daarnaast kunnen de bewoners naar het stadscentrum of winkels in de wijk lopen.

Net als op alle COA-locaties kunt u op bezoek komen bij bewoners. U wordt wel verzocht zich hiervoor te melden bij de receptie. Wilt u langskomen, dan bent u welkom, maar houd rekening met de drukte. Het kan zijn dat uw bezoek vanwege drukte niet uitkomt en u samen met de medewerkers of vrijwilligers een ander moment kiest om langs te komen.

In september 2015 bleek de leegstaande Van Horne Kazerne vanwege de nog aanwezige faciliteiten en de grootte van het terrein bijzonder geschikt voor tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Het AZC heeft ongeveer de helft van de gebouwen op het terrein in gebruik. Niet gebruikt worden o.a. het zwembad en de sporthal.

Op 14 maart 2016 vond de officiële overdracht plaats van de Van Horne Kazerne aan Stichting Horne Quartier waarmee het gewenste medegebruik werkelijkheid is geworden. Op het terrein komen 5 pleinen. Ten eerste het COA-plein dat t/m 2020 in een deel van de kazerne is gevestigd. Na 2020 heeft HQ andere plannen met dat deel. Ten tweede is er een Educatieplein waar een Internationale Opleiding Veiligheid gevestigd wordt voor 5.000 cursusplaatsen per jaar. Deze instelling heeft behoefte aan een ruimte voor het verzorgen van lessen, sport- en outdoorfaciliteiten en overnachtingsplekken. Er komt een Zorgplein waar een zorginstelling in het kader van Post Traumatische Stress behandelplaatsen realiseert. Ook zijn er plannen voor intramurale zorg en wen kennis- en expertisecentrum op het gebied van dementie. Op het Ontwikkelingsplein komt een Biobased Academy die zich buigt over veelal maatschappelijke vraagstukken zoals vermindering van afval en vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen. Op het Sportplein wil men een bovenregionale sportcampus opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de bezoekers/bewoners van de andere pleinen.

Eén van de voorwaarden die het college van B&W heeft gesteld aan het COA is medegebruik van het terrein. De gemeente gaat uit van medegebruik van de sporthal, het parkeerterrein en mogelijk andere leegstaande gebouwen. Op 14 maart 2016 vond de officiële overdracht plaats van de Van Horne Kazerne aan Stichting Horne Quartier waarmee het gewenste medegebruik werkelijkheid is geworden.

Op het terrein komen 5 pleinen. Ten eerste het COA-plein dat t/m 2020 in een deel van de kazerne is gevestigd. Na 2020 heeft HQ andere plannen met dat deel. Ten tweede is er een Educatieplein waar een Internationale Opleiding Veiligheid gevestigd wordt voor 5.000 cursusplaatsen per jaar. Deze instelling heeft behoefte aan een ruimte voor het verzorgen van lessen, sport- en outdoorfaciliteiten en overnachtingsplekken. Er komt een Zorgplein waar een zorginstelling in het kader van Post Traumatische Stress behandelplaatsen realiseert. Ook zijn er plannen voor intramurale zorg en wen kennis- en expertisecentrum op het gebied van dementie. Op het Ontwikkelingsplein komt een Biobased Academy die zich buigt over veelal maatschappelijke vraagstukken zoals vermindering van afval en vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen. Op het Sportplein wil men een bovenregionale sportcampus opzetten die ook geschikt is voor medegebruik door sportverenigingen en (top)sport in Weert en de bezoekers/bewoners van de andere pleinen.

Na drie maanden van intensieve voorbereiding is op maandag 11 januari 2016 het onderwijs gestart in het asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Van Horne kazerne in Weert. De nieuwe school in “gebouw 24” biedt plaats aan 246 leerlingen.

Als u wilt helpen kunt u contact opnemen met het AZC Weert via weert@coa.nl of (088) 71 51 550.

Vrijwilliger worden? Kijk op www.coa.nl bij de vacatures voor de mogelijkheden of neem contact op met het AZC Weert: e-mail weert@coa.nl of tel. (088) 71 51 550.

Bij het COA zetten veel vrijwilligers zich in voor asielzoekers. Van activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het verblijf van bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar en daar is het COA ze dankbaar voor.
Vrijwilligers bij het COA maken kennis met verschillende culturen en werken met zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werken op een asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend.
U kunt vrijwilliger worden als u 18 jaar of ouder bent, kunt samenwerken, affiniteit heeft met asielzoekers, afstand kunt bewaren tot de asielzoeker (u bent geen belangenbehartiger) en een ''Verklaring Omtrent het Gedrag'' kunt overhandigen.
Er zijn verschillende functies die u kunt vervullen, zoals begeleider Open Leercentrum, begeleider activiteitenruimte 2-4 jarigen, docent basaal Nederlands, begeleider vrijetijdsbesteding of begeleider wegwijs maken in de omgeving van het centrum (bijvoorbeeld in winkels, bibliotheek).

U kunt regelmatig uitzendbureau Startpeople polsen, dat een mantelovereenkomst heeft met het COA. En natuurlijk kunt u kijken op: www.coa.nl, voor de meest actuele vacatures. U kunt ook uw open sollicitatie met motivatiebrief en cv sturen naar recruitment@coa.nl. Omdat er op dit moment veel open sollicitaties binnenstromen, dient u rekening te houden met een wachttijd. Bij het COA is de procedure bij vacatures als volgt: eerst worden herplaatsingkandidaten gescreend, daarna volgen de vaste COA-medewerkers, de tijdelijke medewerkers en tot slot wordt er extern geworven.