Bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » Bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

Bestemmingsplan Diesterbaan 31 Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 augustus 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.
Dit plan is op 3 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het voormalige mobilisatiecomplex tot 43 bouwkavels voor ruimte voor ruimte woningen, inclusief de bijbehorende infrastructuur en met respect voor de aanwezige groenstructuur.

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan ‘Diesterbaan 31’ is NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan31-VA01.
De bestemmingsplannen kunnen, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 3 juli 2019 tot vaststelling van de bestemmingsplannen kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer informatie. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 22 augustus 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 12 juli 2019).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. 

Weert, 10 juli 2019

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Raadsbesluit.pdf 449.08 kB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Regels.pdf 2.47 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Toelichting.pdf 5.67 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Verbeelding.pdf 577.79 kB

Bijlagen

BestandGrootte
 Beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling MOB-complex.pdf 2.52 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 1 Notitie bodem.pdf 2.20 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 2 Archeologisch onderzoek.pdf 7.53 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 3 Infiltratieonderzoek en waterparagraaf.pdf 5.67 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 4 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling.pdf 855.52 kB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 5 Quickscan flora en fauna.pdf 1.64 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 6 Nader ecologisch veldonderzoek.pdf 1.41 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 7 Akoestisch onderzoek.pdf 4.88 MB
 Bestemmingsplan Diesterbaan 31 - Bijlage 8 Besluit m.e.r. beoordeling.pdf 577.20 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten