Bestemmingsplan Grotesteeg 9a Weert

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Bestemmingsplannen » Bestemmingsplan Grotesteeg 9a Weert

Bestemmingsplan Grotesteeg 9a Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 augustus 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Grotesteeg 9a’ met bijbehorende toelichting en vastgestelde raadsbesluit.

Dit plan is op 3 juli 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te vinden op www.weert.nl/openingstijden.

Het betreft de bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen).

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan ‘Grotesteeg 9a’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een ruimte voor ruimte woning aan het Grotesteeg, tussen de huisnummers 9 en 11 te 6006 TE Weert. Hierbij wordt de instandhouding van het bestaande bos planologisch geborgd door de bestemming te wijzigen van ‘Agrarisch’ in ‘Bos’.

Raadplegen

Het bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan ‘Grotesteeg 9a’ is NL.IMRO.0988.BPGrotesteeg9a-VA01.
Het bestemmingsplan kan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, analoog (op papier) worden ingezien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101.

Beroepsmogelijkheden

Tegen het besluit van de raad van 3 juli 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl  voor meer informatie. 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken (dus tot en met 22 augustus 2019). De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus in dit geval op 12 juli 2019).

Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet op.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Weert, 10 juli 2019

Vastgesteld bestemmingsplan

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Raadsbesluit.pdf 104.90 kB
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Regels.pdf 3.03 MB
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Toelichting.pdf 1.44 MB
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Verbeelding.pdf 119.03 kB

Bijlagen

BestandGrootte
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Bodemonderzoek.pdf 3.86 MB
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Quickscan flora & fauna.pdf 1.18 MB
 Bestemmingsplan Grotesteeg 9a - Rapport Wegverkeerslawaai.pdf 796.35 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten