ADVIESLIJST OPINIňRENDE RAADSVERGADERING D.D. 26-04-2011

 

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. G.J.W. GabriŽls (Weert Lokaal), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA),  S.M.L. Struving (VVD) en M. Za‚boul (PvdA) 

Afwezig de raadsleden:

V.A. van Brussel (D66), J.W.J. Goubet (SP), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), H. Stals (CDA), J.A.F. Tak (SP)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

--- 

 

 

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vergadering is met name bedoeld om de meningen van de gemeenteraad aan het college kenbaar te maken. Er hoeven nog geen keiharde standpunten te worden ingenomen maar er dient vooral ruimte te zijn voor discussie. Wat betreft de voorgestelde bezuinigingen aangaande de gemeenteraad geeft de voorzitter aan dat het college slechts de mogelijkheden heeft aangegeven en dat de raad daar zelf een beslissing over moet nemen.

 

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van het bestuur van de Molenstichting Weerterland. De heer V. van den Berg, waarnemend voorzitter spreekt in over de in de bezuinigingscatalogus voorgestelde maatregelen t.a.v. de gemeentelijke molens in Keent, Tungelroy en Stramproy.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda

 

 

 

4.

Onderwerp

Bespreken bezuinigingsvoorstellen

 

 

Allereerst wordt per fractie een algemene opinie over de bezuinigingsvoorstellen gegeven. Daarna vindt een informerende vragenronde door de raad plaats (algemene vragen en vragen per programma). Tenslotte geeft het college een korte reactie.

 

 

 

 

Algemene opinie

De VVD kan zich in hoofdlijnen vinden in de voorstellen, maar vraagt zich af wat de gevolgen van een rentestijging zullen zijn. De VVD wil dat gemeenteraad en college samen van gedachten wisselen met betrekking tot de voorstellen ten aanzien van gemeenteraad en rekenkamer, daarbij zou ook de onkostenvergoeding van het college in beschouwing moeten worden genomen. Verschuiving van afvalstoffenheffing naar OZB is reeds eerder door de VVD afgewezen en een verhoging van de OZB is voor de VVD onbespreekbaar. Scenario 2 is het uitgangspunt voor de VVD. De VVD wil verder een brede discussie met betrekking tot het onderwijs. Elke wijk of dorp moet een school hebben en een trefpunt om de leefbaarheid in stand te houden en het unieke karakter te behouden. De VVD wil middels een visie een verdere verdieping van het onderwerp fusies van sportverenigingen. De VVD is voorstander van het situeren van het museum en erfgoedhuis onder ťťn dak. Dit moet verder uitgewerkt worden waarbij naar de toekomst gekeken wordt (wat gebeurt er met de vrijgevallen locatie?).

CDA geeft aan op hoofdlijnen te willen reageren. Verhoging van OZB kan een optie zijn om de begroting sluitend te maken indien er geen andere mogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor de parkeertarieven. Over het scenario heeft het CDA nog geen mening. Wachten op het Rijk is voor de CDA geen optie, er moeten dit jaar nog keuzes worden gemaakt. Er moet een reserve zijn om eventueel verder te bezuinigen als het Rijk daartoe noopt. Veiligheid komt op de eerste plaats, dan duurzaamheid en vervolgens comfort. Bij maatschappelijke zaken is moeilijker een prioritering te maken. Sociale waarden en zelfredzaamheid van de burger zijn belangrijk. De bezuiniging van 1,5 miljoen betreffende algemene vragen op pagina 7, 8 en 9 moet wat verder worden uitgewerkt. Met betrekking tot pagina 13 moet onderbouwd worden wat niet is gekozen. Het CDA is het eens met de VVD dat de afvalstoffenheffing niet gecompenseerd mag worden met OZB. Het CDA betwijfelt verder of de besparingen geen aanpassing van de dienstverlening tot gevolg hebben en niet tot een lastenverhoging leiden.

Weert Lokaal is blij dat er niet bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. Er dient een fundamentele takendiscussie plaats te vinden waarbij met name op de niet wettelijke taken bezuinigd moet worden. Uitgegaan moet worden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de burgers. Afstoten van taken is noodzakelijk voor kwaliteitsbehoud.

De PvdA vraagt zich af wat het bestuursakkoord voor de gemeente Weert betekent en wat het standpunt van het college hieromtrent is. De vraag is wat met majeure projecten gebeurt wanneer de voorziening wordt aangepast. Het verhogen van de OZB kan verdedigbaar zijn. De PvdA is verder van mening dat de kaasschaafmethode wordt toegepast. Verenigingen worden dubbel benadeeld (lagere subsidie en hogere huren). Er zou moeten worden nagedacht over financiŽle maatregelen om samenwerking te bevorderen. Stads- en dorpgezichten worden afgeschaft terwijl deze net zijn vastgesteld. Het cultureel erfgoed moet behouden blijven. Kunnen de personele bezuinigingen niet al vůůr 2014 geŽffectueerd worden? Wat gebeurt er met kerken wanneer de bezuinigingen worden doorgevoerd? Verder geeft ook de PvdA aan het goed te vinden dat niet op de sociale zekerheid bezuinigd wordt.

De SP geeft aan veel reeds in eerdere sessies te hebben aangegeven.  De vraag is hoe richting de VNG wordt opgetreden. Onbespreekbaar zijn de voorstellen met betrekking tot de bibliotheek, de SP komt hiervoor nog met een alternatief. Verhogen van de OZB is geen taboe. De SP is van mening dat in bepaalde gevallen wel sprake is van een lastenverzwaring (door het korten op de subsidies gaan de tarieven omhoog). Het is goed dat niet op de minima wordt bezuinigd. Zaken die bespreekbaar zijn kunnen al worden uitgewerkt in raadsvoorstellen. De SP is voorstander van de korting op de raadsvergoeding en komt daarvoor met een initiatiefvoorstel, evenals andere bezuinigingsvoorstellen waarvoor geen meerderheid bestaat (GOML, Hoge Dunk en TROM). De burger moet voldoende betrokken worden bij het proces. Er moet een alternatief komen voor de coŲrdinerende ambtenaar op het gebied van duurzaamheid. De SP heeft op dit punt haar standpunt herzien. De SP vraagt zich af welke taken D66 niet meer wil uitvoeren als bezuiniging. De SP is voor verschuiving van afvalstoffenheffing naar OZB maar wil wel weten wat maximaal aan OZB geheven mag worden en wat dit oplevert.

De voorzitter deelt mede dat D66 om praktische redenen afwezig is en nog schriftelijk zal reageren.

 

 

 

 

Reactie fracties onderling

De VVD heeft het gevoel dat op een groot aantal punten overeenstemming kan worden bereikt en vindt dat het idee van de PvdA om samenwerking te bevorderen door financiŽle prikkels verder moet worden uitgewerkt. Op vragen van de SP geeft de VVD aan dat zij de voorkeur geven aan vrijwillige in plaats van gedwongen samenwerking. Oplossingen heeft de VVD nog niet. De PvdA geeft aan enerzijds met de verenigingen in gesprek te willen gaan en anderzijds financiŽle prikkels te willen gebruiken. Het CDA vindt dat aangegeven moet worden op welke manier de besparing wordt bereikt. Weert Lokaal denkt aan een fusie tussen MMC en Wilhelmina í08. De VVD is het met het CDA eens dat voorzichtigheid geboden is met bezuinigingen op maatschappelijke taken en met Weert Lokaal dat bezuinigd moet worden op niet wettelijke taken en uit te gaan van de zelfredzaamheid van de burger. Verder wil de VVD een nadere toelichting op het achterwege laten van de storting OZB in de reserve majeure projecten.

 

 

 

 

Toezeggingen

De financiŽle doorrekening van het bestuursakkoord zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden en aan de raad worden bekend gemaakt.

Dit geldt ook voor de maximale verhoging van de OZB die wordt meegenomen in de meicirculaire.

Een overzicht van wat er met de subsidie van kerkbedienaren gebeurt wordt aan de gemeenteraad verstrekt.

 

 

 

 

Programmaís

Programma 1: De SP geeft aan met initiatiefvoorstellen te komen met betrekking tot bezuinigingen op de gemeenteraad.

Programma 2: De PvdA geeft aan dat met het TROM gestopt moet worden, gekeken moet worden of de natuurcamping open kan blijven (levert inkomsten op) en dat de toeristenbelasting verhoogd moet worden. De SP is geen voorstander van entreeheffing op de openbare weg. Met betrekking tot bladzijde 58 Hoge Dunk komt de SP met een initiatiefvoorstel. Weert Lokaal wil de viswateren overhevelen naar St. Petrus.

Programma 3: Weert Lokaal vindt dat gekeken moet worden wat wel en niet gedaan moet worden zodat de kaasschaaf niet gehanteerd hoeft te worden: bijvoorbeeld het vlakke vloer theater op een andere plek onderbrengen. Weert Lokaal is niet tegen het verminderen van de reservering voor onderwijs. De bezuiniging van 10% op de IJzeren Man wordt niet reŽel geacht. De SP vindt de effecten van het onderwerp bibliotheek onvoldoende omschreven.

Programma 4: Weert Lokaal benadrukt nog eens het goed te vinden dat niet op het minima beleid wordt bezuinigd. Weert Lokaal gaat er hierbij vanuit dat het hele sociale beleid wordt bedoeld.

Programma 5: Weert Lokaal geeft aan het te betreuren dat het zorgvuldig opgebouwde milieubeleid in de prullenbak verdwijnt. De SP wil samen met anderen die voorstander zijn een initiatiefvoorstel indienen voor het bewaken van de samenhang in het milieubeleid.

Programma 6: Weert Lokaal vindt dat gekeken moet worden welke vervangingsinvesteringen kunnen worden doorgeschoven. Weert Lokaal bepleit het voortbestaan van de gratis fietsenstallingen, de PvdA bepleit het voortbestaan van minimaal 1 stalling. De PvdA vraagt zich of de BOA niet anders ingezet kan worden.

Programma 7: Het CDA vindt dat de bezuinigingsvoorstellen in samenhang met het schrappen van taken en maatregelen ter verhoging van de efficiency in de ambtelijke organisatie moeten worden bekeken.

 

 

 

 

 

Toezeggingen

Voorstel pagina 66 wordt uitgesplitst.

Met betrekking tot bladzijde 128 cultuur wordt nagegaan of het wel of geen wettelijke verplichting is.

Maatschappelijke effecten bezuinigingen bibliotheek worden in begroting opgenomen.

Er wordt niet op het minima/sociaal beleid bezuinigd zolang de wet daartoe niet verplicht.

Nagegaan wordt hoeveel fte zijn gemoeid met de uitvoering van het milieubeleidsplan.

Nagegaan wordt of niet bezuinigd wordt op de bijdrage aan het lokaal openbaar vervoer.

Onderzocht wordt of sloten worden gemaaid die niet van de gemeente zijn.

Nagegaan wordt of werktrajecten met betrekking tot fietsenstallingen besparingen opleveren.

Nagegaan wordt of BOAís op een andere manier kunnen worden ingezet.

 

 

 

 

Laatste ronde

Weert Lokaal bepleit meer samenwerking, bijvoorbeeld met Roermond op het gebied van ICT, inkoop, milieu etc. De PvdA vraagt of het prioriteitenbudget niet een jaar gekort kan worden.

 

 

 

 

Toezeggingen

In presidium wordt een agendapunt opgenomen over een voorstel aan de raad hoe burgers en organisaties betrokken worden bij de noodzakelijke bezuinigingen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Bezuinigingen 2012-2015

 Geluidsfragment fractie VVD

 Geluidsfragment fractie CDA

 Geluidsfragment fractie Weert Lokaal

 Geluidsfragment fractie PvdA

 Geluidsfragment fractie SP

 Geluidsfragment mededeling fractie D66

 Schriftelijke reactie D66

 Geluidsfragment reactie fracties onderling

 Geluidsfragment beantwoording college

 Geluidsfragment programma 1

 Geluidsfragment programma 2

 Geluidsfragment programma 3

 Geluidsfragment programma 4

 Geluidsfragment programma 5

 Geluidsfragment programma 6

 Geluidsfragment programma 7

 Geluidsfragment laatste ronde

 

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment