ADVIESLIJST OPINIËRENDE RAADSVERGADERING D.D. 17-05-2011

 

Voorzitter:

drs. W.J.A. Dijkstra (burgemeester)

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), S. Altun (VVD), L.J. Boonen (VVD), V.A. van Brussel (D66), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), A.J. Egging (VVD), M.A. Engelen (VVD), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), P.P.E. Lempens (SP), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F.  Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD) en J.A.F. Tak (SP)

Afwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), mr. F. Kadra (PvdA), T.W.G. Meulen (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD) en M. Zaâboul (PvdA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.A. Litjens (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD)

Afwezig de wethouders:

--- 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van het bestuur van de Molenstichting Weerterland. De heer V. van den Berg, waarnemend voorzitter spreekt in over de in de bezuinigingscatalogus voorgestelde maatregelen t.a.v. de gemeentelijke molens in Keent, Tungelroy en Stramproy. Hij zal nog stukken over dit onderwerp naar de raad sturen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Op 6 mei 2011 zijn de vragen die nog openstonden na de opiniërende raad van 26 april 2011 schriftelijk beantwoord. Bij brief van 11 mei 2011 is een voorstel voor de behandeling van de bezuinigings-voorstellen aan de raad gedaan. De antwoorden op de aanvullende vragen van de VVD-fractie zijn op 13 mei jl. via mail verspreid. Deze antwoorden liggen op tafel. De aanvullende vragen die het CDA op 12 mei jl. heeft gesteld worden op 24 mei a.s. in het college behandeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda

 

 

 

4.

Onderwerp

Bespreken bezuinigingsvoorstellen

 

 

Allereerst worden de nadere schriftelijke antwoorden besproken. Vervolgens reageren de fracties per programma op de bezuinigingsvoorstellen.

 

 

 

 

Schriftelijke antwoorden

De VVD vindt dat er zoveel mogelijk zaken moeten worden geclusterd. Bij promotie en voorlichting moeten synergievoordelen te behalen zijn. De voorgestelde bezuiniging van € 25.000,- is mager. Ondanks de verwachte groei van het accrès (zie hierna CDA) zijn bezuinigingen toch nodig. Er moet gekomen worden tot een herijking van de taken en uitgaven van de gemeente voor de komende 10 jaren. De VVD gaat er van uit dat de raadsvoorstellen waarmee de inidividuele bezuinigingen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd alle benodigde informatie zullen bevatten om tot een afgewogen oordeel te komen. De PvdA merkt op dat de gemeente meer verdient aan toeristenbelasting dan de natuurkampeerterreinen haar kosten. Het is dan ook niet zinvol dit onderdeel in de bezuinigingsvoorstellen op te nemen. De SP vindt dat de bibliotheek moet worden gevraagd naar de mogelijke gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen. Het college heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe burgers en instellingen worden betrokken bij het bezuinigingsproces. Bij sommige voorstellen (wijkcentra, Lamershof) staat niet aangegeven wat de gevolgen zijn. De SP geeft aan samen met Weert Lokaal een voorstel te zullen indienen om de functie van de duurzaamheidscoördinator niet te schrappen. De SP constateert dat de VVD een kaasschaaf van 10% wil toepassen op de subsidies. De VVD bestrijdt dit. Er moeten separate voorstellen voor komen. Het CDA geeft aan dat uit berichten van het ministerie BZK en VNG blijkt dat er in de periode tot 2015 sprake zal zijn van een cumulatieve groei van 716 miljoen euro in het accrès. De gevolgen hiervan voor Weert zullen bekend moeten zijn voordat besluitvorming plaats kan vinden over de bezuinigingsvoorstellen. In de bezuinigingsvoorstellen wordt een meerjarentekort van 7 miljoen euro geraamd. Het CDA vindt niet dat er in juni besluiten over de bezuinigingen kunnen worden genomen, aangezien de voorgestelde bezuinigingen van 10% op de professionele instellingen nog met hen besproken moeten worden en de financiële gegevens van het Rijk dan nog niet zijn ontvangen. Een herijking van taken is niet aan de orde, het gaat er nu om de begroting sluitend te maken. Dat kan door bezuinigingen op uitgaven, maar deels ook door efficiencyvoordelen en organisatieontwikkeling. Informatie daarover is eveneens nodig. Weert Lokaal vindt dat er ondanks mogelijke meevallers toch bezuinigd moet worden en een efficiencyslag moet worden gemaakt, maar er moeten geen zaken worden afgebroken die nodig moeten gebeuren. Ook mag de dienstverlening niet in gevaar komen. De fractie kan zich vinden in het proces.

 

 

 

 

Procedure

De voorzitter geeft aan dat de raad op 14/16 juni a.s. een kader met een duidelijke richting aan het college meegeeft, maar nog geen besluiten neemt. Het college gaat binnen dit kader vervolgens de bezuinigingen verder uitwerken samen met burgers en instellingen, waarna besluitvorming plaatsvindt op 9 november 2011 bij de vaststelling van de begroting 2012. Er worden geen separate raadsvoorstellen per bezuiniging aan de raad voorgelegd, dit geschiedt op 14/16 juni en bij de begrotingsvaststelling.

 

 

 

 

Toezeggingen

Bij de beantwoording van de vragen van het CDA op 24 mei a.s. wordt een zo actueel mogelijk overzicht van de gegevens van het Rijk gevoegd (overzicht junicirculaire 2010, septembercirculaire 2010, effecten op begroting 2011, decembercirculaire 2010, meicirculaire 2011 en effecten op begroting 2012).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

 

Onderwerp

Behandeling per programma

 

Algemeen

De PvdA heeft zich nog niet beraden over de bezuinigingsvoorstellen en kan dus geen richtinggevende uitspraken doen. Bij de majeure projecten moeten de financiële gevolgen van de voorstellen op de lange termijn inzichtelijk worden gemaakt. Door gedurende 2 jaar het budget voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen te halveren kan er € 600.000,- structureel worden bezuinigd.

D66 is niet akkoord met het hanteren van een kaasschaaf van 10% in plaats van het voeren van een kerntakendiscussie. De fractie is van mening dat bijdragen aan TROM, GOML en de economische structuurversterking nadrukkelijk bij de discussie betrokken moeten worden en zal in juni met eigen voorstellen op dit punt komen.

 

Programma 1

Weert Lokaal vindt dat er niet gestopt moet worden met de gemeentepagina’s in Trompetter/Land van Weert. De voorstellen om te bezuinigingen op de raad zijn niet akkoord. Het budget voor de rekenkamer kan worden gehalveerd. De PvdA vindt dat er bij de raad en de bestuursondersteuning van B&W 10% bezuinigd kan worden. De SP is akkoord met de voorstellen 6 t/m 20. Op de bestuursondersteuning van B&W moet ook worden bezuinigd. De VVD-fractie kan zich vinden in een deel van de bezuinigingen op de raad, zoals het verminderen van de fractiebudgetten en het schrappen van het budget voor externe vergaderingen. Bij de bezuiniging op de rekenkamer gaat de voorkeur van de VVD uit naar scenario 1. De VVD vindt dat de dependance van de gemeente in Stramproy moet worden gehandhaafd omdat er behoefte aan is, maar wel moet worden gehalveerd. Weert Lokaal denkt dat er door de inzet van moderne technische hulpmiddelen besparingen op de raad kunnen worden gerealiseerd. Die moeten nu niet worden wegbezuinigd. Het CDA kan zich evenmin vinden in de bezuinigingen op de raad. Misschien dat er wel op onderdelen bezuinigd kan worden zoals ICT-ondersteuning en externe vergaderingen, maar daarvoor is nadere informatie nodig. Bij de bestuursondersteuning kan ook efficiencywinst worden behaald. Het college moet hiervan aangeven wat dit oplevert. De rekenkamer kan ook met een kleiner budget werken, voorheen was het budget ook slechts half zo groot als nu. Het is geen wettelijke verplichting om jaarlijks 3 onderzoeken uit te voeren. Het CDA vraagt zich af of de verruimde werktijden van de medewerkers een verbetering voor de gemeente zijn. De gemeentelijke dependance in Stramproy zou in Weert ondergebracht moeten worden.

 

Programma 2

Weert Lokaal stelt voor om de bossen rondom de IJzeren Man te laten adopteren door scholen of in te zetten bij HALT-projecten. De viswateren kunnen worden overgedragen aan St. Petrus. Beide maatregelen leveren niet veel geld op, maar hebben als voordeel dat de voorzieningen wel in stand blijven. SP en D66 vragen om een uitwerking van bezuinigingen op de punten 21, 22 en 23 en verwachten een voorstel van het college waarin ook Hoge Dunk en GOML betrokken worden. Het CDA is benieuwd naar de effecten hiervan. De PvdA verzoekt het college de bezuinigingen op het contactpunt bedrijfszaken te concretiseren en stelt een verschuiving van de personele kosten van € 10.000,- van de algemene dienst naar het grondbedrijf voor, omdat daar ook de winst wordt gemaakt. De VVD is akkoord met de voorstellen. De gemeente moet zich concentreren op haar kerntaken. Economisch beleid (GOML, TROM en economische structuurversterking) is belangrijk voor de VVD. De VVD is tegen een bezuiniging op het budget voor economische structuurversterking. D66 mist een beschrijving van een mogelijke fasering in de projecten die onderdeel uitmaken van de economische structuurversterking, die immers tot financieel voordeel kan leiden. De SP vindt dat ook een bezuiniging op de economische structuurversterking moet worden uitgewerkt, omdat een groot deel van de raad dat wil.

 

Programma 3

Weert Lokaal stelt dat de onderverhuur van leegstaande scholen kan worden uitgebreid. Ook kan de reservering voor de nieuwbouw van scholen worden gehalveerd en deels opgeschort. Gelet op de gedane investeringen is de fractie niet akkoord met de verkoop van de gemeentelijke molens. De onderhoudskosten kunnen wat Weert Lokaal betreft worden betaald uit het budget voor archeologisch bodemonderzoek. De fractie verzoekt om duidelijkheid inzake de € 100.000,- voor het leerlingenvervoer. De PvdA is alleen akkoord met de bezuiniging op schoolbegeleiding en overige projecten als een dalend leerlingenaantal de reden daarvoor is. De fractie stemt niet in met de voorstellen 49, 50 en 51 (gemeentelijke en rijksmonumenten) en wil niet dat de molens worden verkocht. De SP is niet akkoord met de bezuinigingen op de bibliotheek en verzoekt het college om een reactie op de inspreker. Ook de VVD stemt niet in met een bezuiniging op de bibliotheek. De professionele instellingen moeten niet allemaal over één kam worden geschoren. De bibliotheek is een belangrijke voorziening voor de ontwikkeling en integratie van mensen. De VVD is vóór het onderbrengen van alle musea onder één dak in een erfgoedhuis. De besparing die dit oplevert moet worden doorgerekend. De SP kan zich vinden in een onderzoek naar de mogelijkheid om van 2 naar 1 museumlokatie te gaan. Het CDA wil de reservering voor nieuwbouw van scholen verlagen vanwege de demografische ontwikkelingen. De molens moeten niet worden verkocht en er dient niet op te worden bezuinigd. De bezuiniging op de subsidie voor het Munttheater moet niet in 2012 ingaan, dat is te snel. De fracties VVD en SP merken op dat het theater al geruime tijd op de hoogte is van deze mogelijke bezuiniging.

 

Programma 4

De PvdA wil meer informatie over wat er onder het kopje ‘meedoen: volwassenen’ wordt bezuinigd. De SP stemt niet in met de bezuiniging op coördinatie buurtbeheer. De fractie verzoekt om een uitwerking van de mogelijke bezuiniging afschaffen kerkbedienaren en het afschaffen van alle subsidies van minder dan € 1.000,-. Weert Lokaal wil de criteria voor de herijking van het subsidiebeleid afwachten. Bij het bezuinigen op het ouderenbeleid moet rekening worden gehouden met landelijke ontwikkelingen op bv. het terrein van de AWBZ. De VVD merkt op dat het afschaffen van de subsidies kleiner dan € 1.500,- jaarlijks een besparing van € 130.000,- oplevert. De ambtelijke inzet voor het verlenen van deze subsidies moet door het college in kaart worden gebracht.

 

Programma 5

Weert Lokaal vindt dat er formatie moet blijven om het milieubeleidsplan, dat pas recentelijk is vastgesteld, uit te voeren. De VVD beschouwt woningbouw als een van de kerntaken van de gemeente. De projecten die in de woonvisie worden genoemd moeten worden uitgevoerd, niet alleen Laarveld en Vrouwenhof. De SP vindt dat punt 67 (stadsvernieuwing woningbouw) niet behoeft te worden uitgewerkt. De sturingsmogelijkheden voor de gemeente door middel van het grondbedrijf moeten behouden blijven.

 

Programma 6

SP en D66 zullen naar aanleiding van punt 85 een voorstel doen om van 2 fietsenstallingen te komen tot één. De PvdA heeft moeite met bezuinigingen op fietsenstallingen. Het groenonderhoud (punt 94) moet De Risse blijven doen. Naar aanleiding van punt 95 (banken en overige aankleding) merkt de PvdA op dat de leefbaarheid van de wijken niet uit het oog moet worden verloren. Sector stadsbeheer doet erg zijn best om bezuinigingen te realiseren. De VVD merkt op dat het gemeentelijk inkoopbeleid al tot efficiency heeft geleid. Dit is geen bezuiniging. Het CDA verzoekt om alternatieven voor de bezuiniging op gratis fietsenstallingen, bv. het weer invoeren van betaalde fietsenstallingen. De bezuiniging op bebording is geen besparing. De kosten voor het maaien van bermen in het buitengebied kunnen lager worden als bewoners het zelf doen tegen een kleine vergoeding. De weekmarkt in Stramproy mag niet worden wegbezuinigd. Deze moet eerst een kans krijgen. Weert Lokaal stelt voor een onbezoldigd marktmeester aan te stellen voor de weekmarkt in Stramproy. De bankjes moeten niet verdwijnen uit het straatbeeld.

 

Programma 7

De PvdA blijft bij zijn opvatting over bezuinigingen op monumenten. De SP verzoekt om een toelichting op de bezuinigingen onder de nummers 108, 109, 111 en 117. Voor de SP zijn het verhogen van de OZB en eventuele andere gemeentelijke belastingen bespreekbaar. Weert Lokaal wijst er op dat het schuiven met afschrijvingstermijnen de begroting grotendeels sluitend kan maken. Technische en economische levensduur zijn immers twee verschillende dingen. Over een periode van 6 jaar zou dat een besparing van 10% per jaar kunnen opleveren.

 

 

 

 

Toezeggingen

·          De bezuinigingen op raad en rekenkamer worden in de eerstvolgende vergadering van het presidium besproken.

·          Onderverhuur leegstaande scholen bezien.

·          Reactie op standpunten molenstichting naar raad zenden met de uitwerking van het bezuinigingsvoorstel.

·          Bezoekersaantallen musea naar de raad zenden.

·          Bij de uitwerking van de bezuiniging van € 100.000,- op het leerlingenvervoer wordt nadere informatie verstrekt.

·          Het college beraadt zich over de fietsenstallingen.

·          Bezuinigingen die geen bezuinigingen, maar een aanbestedingsvoordeel zijn, worden in een apart overzicht voor de raad gezet.

·          Raad informeren over onderzoeken levensvatbaarheid weekmarkt Stramproy met treugtrekkende rol gemeente.

·          De scenario’s 1, 2 en 3 toelichten.

·          De systematiek van boekhoudkundige afschrijving van vervangingsinvesteringen in breder verband bezien naar de raad zenden.

 

 

 

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Bezuinigingen 2012-2015

 Geluidsfragment programma 1

 Geluidsfragment programma 2

 Geluidsfragment programma 3

 Geluidsfragment programma 4

 Geluidsfragment programma 5

 Geluidsfragment programma 6

 Geluidsfragment programma 7

 

 

 

5.

Verdere procedure

Wijze van behandeling bezuinigingen en voorjaarsnota op 14 en 16 juni 2011 en verwerking in de begroting 2012.

 

 

Het presidium zal een voorstel doen aan de raad.

 

 

 Geluidsfragment 

 

 

  

6.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment  

 

 Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van 20 juni 2011,

 

De commissiegriffier,                            De voorzitter,