CONCEPT-ADVIESLIJST OPINIňRENDE RAADSVERGADERING D.D. 31-08-2011

 

Voorzitter:

F. Adriaens (Weert Lokaal)

Griffier:

M. Arts

 

 

Aanwezig de leden:

 

F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), L.J. Boonen (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters RA (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en M. Za‚boul (PvdA)

Afwezig de leden:

V.A. van Brussel (D66), S. Altun (VVD), A.J. Egging (VVD), drs. G.J.W. GabriŽls (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), S.M.L. Struving (VVD) en J.A.F. Tak (SP)

 

 

Portefeuillehouders:

A. Kirkels

Ambtelijke ondersteuning:

P. Verhappen

  

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De KMS wordt toegevoegd als agendapunt 3A.

 

Bestanden

 Uitnodiging en agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

3A.

Onderwerp

Koninklijke Militaire School (KMS) Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA: Actie voor behoud KMS had voortvarender gekund.

D66: We kunnen leren van aanpak andere steden, zoals Assen.

PvdA: We hebben voldoende terreinen voor woningbouw en bedrijven, KMS alleen geschikt voor huidige functie (maatschappelijk), waarde is dus nihil.

 

Toezeggingen

Onderliggende stukken, waaronder brief aan ministerie en petitie, worden ter inzage gelegd.

 

Conclusies

Zorgen blijven er, besluit is nog niet definitief.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Bespreken project Beekstraatkwartier.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat onderwerp in commissieverband voorbereid hadden moeten worden, op basis van de beschikbare informatie kunnen geen opvattingen gegeven worden, de vragen zijn te detaillistisch.

 

VVD: rationeel te werk gaan, risicoís proberen uit te sluiten, rekening houden met demografische ontwikkelingen, rapport BRO is wishful thinking, ontwikkeling moet toegevoegde waarde hebben voor de stad, ben innovatief en creatief, maak stukken SMART, maak geen nieuwe problemen door theater, Bosuil, RICK, de Roos en bibliotheek op deze locatie onder te brengen, dit is ene gat met andere vullen, herijking bestuursopdracht, tijdelijke invulling prima, koop tijd, ondertussen werken aan plan, vraagtekens bij tijdelijk hergebruik stadhuis i.v.m. verhuurbaarheid, wel zorgen voor toonbare tussenoplossing.

 

CDA: twijfels bij open planproces, speelruimte is te groot, variantenberekening op basis van standaarden hadden eerder gemaakt kunnen worden en met raad besproken kunnen worden, financiŽle uitgangspunten door raad vast laten stellen, dit is belangrijk om ambitie te kunnen bepalen, kostendragers bepalen, wat zijn realistische functies, tijdelijke functies bezien in relatie tot definitieve invulling en investering en verhuurbaarheid.

 

Weert Lokaal: op deze manier komen we niet veel verder, tweesporenbeleid voeren, prijsvraag uitschrijven, geef materiaal dat beschikbaar is, moet kostendekkend zijn, niet van tevoren plangebied vaststellen, je zult hoogte in moeten, zorg voor goed management, maak er geen tweede Poort van Limburg van.

 

PvdA: wordt teveel geld uitgegevan aan project, moet direct stoppen, regie ontbreekt, vraag is wat ruimtelijk gewenst is, geen behoefte aan munttheater, RICK, proces op orde krijgen, bestemmingsplan maken met ruimtelijke kaders, daarna functies bepalen, subsidies binnenhalen.

 

D66: vier belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden van bestuursopdracht ontbreken, relatie stadspark ontbreekt, denk aan demografische ontwikkelingen, belangrijke plek voor de toekomst, eenmalige kans, kom met creatieve ideeŽn, heroverweging, herbezinning, duidelijke kaders, geef duidelijk tijdpad.

 

Toezeggingen

Op korte termijn raad informeren over tijdpad.

 

Conclusies

         Aanvullende gegevens en inzichten bespreken in commissie

         Dan bestuursopdracht herzien

         Proces duidelijker formuleren

         Tijdelijke functie overwegen

         Invulling met meerwaarde stad moet ambitie zijn, creativiteit moet kunnen

            Kijk naar private partijen, wel programma van eisen meegeven.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Notitie en overige informatie Beekstraatkwartier

 Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 20 oktober 2011,

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,