CONCEPT-ADVIESLIJST OPINIĖRENDE RAADSVERGADERING D.D. 14-09-2011

 

Voorzitter

F.L.J.A. Adriaens

Griffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

S. Altun (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), L.J. Boonen (VVD), G.J. Van Buuren (VVD), A.F. van Eersel (VVD), M.A. Engelen-Wijen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.P.M. Lempens (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), H.H.M. Peters (VVD), S.M.L. Struving (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), en M. Zaāboul (PvdA)

Afwezig de leden

A.J. Egging (VVD), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), A.G. Jacobs (CDA), P.P.E. Lempens (SP), T.W.G. Meulen (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en J.A.F. Tak (SP)

 

 

Portefeuillehouders

A.W.P. Kirkels (VVD)

Ambtelijke ondersteuning

M. Arts, J. Jongeling, E. Kerssemakers, T. Passau, T. van Tilburg

  

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Egging (VVD), Jacobs (CDA), Lempens (SP), Meulen (CDA), Stals (CDA) en Tak (SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels en H.W.J. Coolen

 

Informatie(brieven)

 

4.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 juli 2011 om met betrekking tot het te actualiseren welstandsbeleid:

1.  In te stemmen met uitgangspunten voor aangepast welstandsbeleid, zoals geformuleerd in "Minder waar het kan";

2.  De raad in kennis te stellen van uw besluit en de raad te betrekken bij het vaststellen van de ambitie voor het welstandsbeleid en

3.  Op te stellen een concept voor de geactualiseerde welstandsnota overeenkomstig uw besluit en de opinie van de raad.

Wat betreft de praktische invulling:

4.  De procedure te starten voor werving van twee nieuwe leden voor de welstandscommissie, een reservelid en een monumentendeskundige.

(presentatie door mw. J. Jongeling)

 

 

Mevrouw Jongeling start met het geven van een presentatie en stelt een aantal vragen waarop zij graag het antwoord heeft alvorens ze een geactualiseerde welstandsnota opstelt.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af of de ambitie van grootschalige revitaliseringsgebieden wel zo hoog zoU moeten zijn wanneer na de realisatie veel regels vervallen. De vraag is of dat niet anders zou moeten. De PvdA wil inzichtelijk gemaakt hebben welke negatieve effecten ontstaan wanneer er minder of geen sturing meer is. Dit geeft aan hoe ver je kunt gaan. Weert Lokaal vindt dat wanneer de supervisor al een plan beoordeeld en de supervisor deel uitmaakt van de welstandscommissie de uitslag van de welstandscommissie al min of meer bekend is. Verder vindt Weert Lokaal dat modernisering van oude panden, zodat deze behouden kunnen blijven, mogelijk moet zijn door een verruiming van de regeling en vraagt zich af of de hele stad wel aan dezelfde regelgeving moet voldoen. De heer van de Loo maakt zich zorgen over de mate van vrijheid die ontstaat en de frustratie die daaruit voort kan komen. Kunnen beeldkwaliteitsplannen zo opgesteld worden dat er geen discussie ontstaat en hoe wordt omgegaan met excessen en de verschillen van inzicht daaromtrent? Over het buitengebied (en met name de LOG’s) maakt de heer van de Loo zich zorgen wanneer er geen welstandsbeleid meer is. De heer van de Loo benadrukt het belang van een goed beeldkwaliteitplan. De VVD geeft aan het jammer te vinden dat niet geput kan worden uit opgedane ervaringen van de door Weert aangewezen welstandsvrije gebieden. Verder geeft de VVD aan dat je zich nieuw vestigende ondernemers goed moet informeren over wat wel en niet mag. De VVD wil zich oriėnteren hoe het in andere plaatsen geregeld is en komt op het onderwerp in de commissievergadering RO terug. Het CDA geeft aan dat in de publieke taak nu de zorg voor de kwaliteit straks bekeken moet worden. Een privé persoon moet nu misschien zelfs tegen zichzelf beschermd worden omdat anders door verpaupering zijn eigendom straks minder waard is. Bedrijventerreinen hebben een behoorlijke dynamiek ook met betrekking tot de gevels wat tot kwaliteitsvermindering leidt. Er moet naar kwaliteit gekeken worden en niet naar wat mooi of lelijk is, kwaliteit is namelijk meer objectief te bepalen. De excessenregeling zou zo geformuleerd moeten worden dat deze een preventieve werking heeft. D66 is niet bezorgd dat burgers misbruik gaan maken van de vrijheden die ze krijgen, vindt dat er extra aandacht besteed moet worden aan het beeldkwaliteitsplan en dat de taken van de welstandscommissie verminderd kunnen worden (met uitzondering van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten). D66 stelt voor eens naar de ervaringen in de gemeente Boekel te kijken.

De voorzitter stelt voor de vragen in de sheets in de eigen fractie te bespreken, in de agendacommissie de voortgang af te stemmen en in een volgende RO commissie vergadering hierop terug te komen. Het voorstel voor benoeming van de welstandscommissie kan nog in de gemeenteraadsvergadering van 21 september behandeld worden.

 

Toezeggingen

De Raad wordt geļnformeerd over het welstandsbeleid in de gemeente Beek en Donk.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Geluidsfragment inleiding en presentatie

 Geluidsfragment voorstel voor verdere behandeling

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment beantwoording vragen

 Geluidsfragment 2e termijn raad

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de

aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 20 oktober 2011,

 

De commissiegriffier,                           De voorzitter,