CONCEPT-ADVIESLIJST OPINIĖRENDE RAADSVERGADERING D.D. 07-12-2011

 

Voorzitter:

L.C.G. Kusters

Griffier:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), V.A. van Brussel (D66), A.J. Egging (VVD), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), A.G. Jacobs (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal) en P.J.H. Sijben (CDA)

 

 

Aanwezig de wethouders:

A.W.P. Kirkels (VVD) en H.W.J. Coolen (CDA)

Ambtelijke ondersteuning:

J. Jongeling, G. van der Hoeven, M. Arts, J. van Cauteren, F. Smeets, L. Bouwels, W. Truyen

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering van S. Altun (SP), J. Goubet (SP), P. Lempens (SP) en B. Peterse (SP).

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 07-12-2011

 Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.W.P. Kirkels

 

Informatie(brieven)

 

4.

Onderwerp

Bespreken memo stand van zaken en reacties fracties welstandsbeleid.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt zijn eerder aangegeven standpunten niet terug in de memo. Naar de mening van Weert Lokaal kan de welstandscommissie worden afgeschaft; de monumentencommissie volstaat. Gemeentelijke ambtenaren kunnen plannen zelf toetsen aan het gemeentelijke beleid. Het CDA vraagt zich af of een excessenregeling in welstandsvrije woonwijken waarbij de welstandscommissie optreedt als arbitragecommissie mogelijk is en of een excessenregeling ook preventief werkt. Het CDA is van mening dat in de binnenstad een welstandstoets moet worden aangehouden en in het buitengebied toetsing aan een beeldkwaliteitsplan. Ook zal er een oplossing moeten worden gevonden voor de 20% bezuiniging op de welstand waartoe de raad op 6 juli jl. heeft besloten. Weert Lokaal stelt dat een bezuiniging niet aan de orde is, maar ingezet moet worden op het behalen van efficiencywinst. Het CDA is van mening dat voor LOG’s in het buitengebied welstandsniveau 2 moet worden aangehouden. Voor banieren en andere hedendaagse reclamevormen in de binnenstad moeten regels geformuleerd worden; buiten de binnenstad is het een kwestie van maatwerk. D66 wil niet teveel welstandsregels.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie is unaniem van mening dat vooruitlopend op de wetswijziging die per 1 januari 2013 ingaat het beleid niet nu nog gewijzigd moet worden. Wel wordt het huidig beleid ‘WABO-proof’ en juridisch waterdicht gemaakt en wordt alvast voorgesorteerd op een ruimer beleid dat ambtelijk getoetst wordt.

 

Bestanden

 Memo stand van zaken Welstandsnota Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26 januari 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 M.H.R.M. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters