ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 05-03-2012

 

Voorzitter

L.J. Boonen (plaatsvervangend voorzitter)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig

P.J.H. Sijben (voorzitter) en P.P.E. Lempens (SP)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

M. Nagel, M. Schreuders, G. Lenders, K. Joosten, W. Ruber

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Er wordt over gediscussieerd of het onderwerp kosten voedselbank in de raadscommissie Algemene Zaken of de raadscommissie Welzijn thuishoort. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Agenda 05-03-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 23 januari 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie AZ 23-01-2012

» Geluidsfragment 

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 februari 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: De opmerkingen van Weert Lokaal bij brief nummer 17 worden door de burgemeester meegenomen bij de afhandeling van deze brief (TOEZEGGING). Het kinderdagverblijf wordt omgebouwd naar een regiokantoor, terwijl het in het kader van het accommodatiebeleid wellicht beter als wanneer dit wordt gevestigd in het vroegere postkantoor.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-356 (kennisnemen van de tussentijdse bevindingen 2011 van de accountant) (geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie): afgesproken wordt dat in de vergadering van de raadscommissie AZ van 2 april a.s. wordt gesproken over de vergroting van het weerstandsvermogen (op peil brengen algemene reserve).

 

De burgemeester deelt mede dat er op 12 april a.s. een diploma-uitreiking aan onder-officieren van de KMS plaatsvindt. Ook deelt de burgemeester mede dat in de tweede helft van 2012 de stad Hangzhou een tegenbezoek aan Weert brengt. De raad zal worden ge´nformeerd over de kosten hiervan (TOEZEGGING). Ter voorbereiding op het bezoek van de Chinese delegatie brengen burgemeester en kabinetschef in de laatste week van maart een bezoek aan Hangzhou.

 

Rondvraag: De vragen van het CDA of de burgemeester bevoegd is om aan de Bosuil toestemming te geven bepaalde activiteiten te laten plaatsvinden, waar deze bevoegdheid is vastgelegd en of de burgemeester deze bevoegdheid dan ook structureel kan toepassen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

De vragen van het CDA over de KMS worden ter vergadering beantwoord.

De vraag van de VVD of de termijn voor het aanleveren van teksten voor op de digitale informatieborden bij de invalswegen van Weert kan worden verkort, wordt schriftelijk beantwoord door wethouder Kirkels (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Ł TILS-stuk 356

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen en J.M. Cardinaal

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2012.

 

Toezeggingen

De vraag of er meer informatie bekend is over het project West-Lambroek in Stramproy dan in het projectenoverzicht vermeld, wordt schriftelijk door wethouder Kirkels beantwoord.  

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Ł Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kw. 2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Instemmen met wijziging 7 van de begroting 2011 en met wijzigingen 2 en 4 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Vooralsnog niet instemmen met wijziging 3 van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA is van mening dat de onderbouwing om niet akkoord te gaan met de begrotingswijzigingen verder moet gaan dan het college nu voorstelt. Het mag niet zo zijn dat er wordt bezuinigd op de uitvoerenden, terwijl de beleidsmakers meer financiŰle middelen krijgen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestand

Ł Stand van zaken veiligheid Weert

» Geluidsfragment 

 

 

 

              

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Kosten Voedselbank 2010 tot en met 2012 en volgende jaren.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat de inventaris in het gebouw leidt tot een forse stijging van de energiekosten. Dit wordt veroorzaakt doordat de voedselbank diepvriesprodukten in het assortiment gaat opnemen. Het bevreemdt de VVD dat de raad nu pas op de hoogte wordt gesteld van deze aanzienlijke kostentoename. Weert Lokaal vreest dat andere mensen tekort wordt gedaan als dit betaald wordt uit het subsidiebudget voor de bijzondere bijstand en verwacht van de wethouder financiŰn een ander dekkingsvoorstel. D66 vraagt zich af of het probleem van de voedselbank door voorliggend voorstel wordt opgelost. Voor de periode 2013 en volgende jaren had nu ook een dekkingsvoorstel moeten voorliggen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van de fracties Weert Lokaal en CDA als bespreekstuk. Deze fracties geven aan de griffier door of het voorstel toch als hamerstuk naar de raad kan.

 

Bestand

Ł Raadsvoorstel

Ł Bijlage raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2011 om:

1.     kennis te nemen van de evaluatie implementatieplan interactief werken;

2.     in te stemmen met de aanbevelingen in de evaluatie implementatieplan interactief werken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Alle aanwezige fracties zijn vˇˇr interactief werken. Geborgd moet zijn dat de raad aan de voorkant van het traject kaders kan stellen en niet pas wordt betrokken als het college al afspraken met burgers heeft gemaakt. De fracties Weert Lokaal en D66 twijfelen aan de meerwaarde van een burgerpanel.

 

Bestand

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

12. 

Onderwerp

Aanwijzen 3 leden selectiecommissie benoeming lid Rekenkamer Weert.

 

Besluit

De heren L. Boonen (VVD) en H. van de Loo (Weert Lokaal) worden aangewezen voor de selectiecommissie. Het CDA zal nog doorgeven wie in de selectiecommissie zitting neemt. De commissie AZ stemt hiermee in.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de elfde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestand

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.58 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben