ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 02-04-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben (voorzitter)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig

P.P.E. Lempens (SP)

Plaatsvervangende leden

B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD), G.J. van Buuren (VVD), M. Zaaboul (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

M. Knaapen, E. Kerssemakers, M. Nagel, G. Lenders, W. Ruber, T. Weekers, H. Ensink

Externen

A. van de Burg (Arcadis)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt het bericht van verhindering. Mw. Kadra (PvdA) wordt als nieuw commissielid welkom geheten. Er is een aantal extra deelnemers aan de vergadering.

 

Bestanden

 Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mw. C. Verwijlen betreffende paardenverwaarlozing aan de Altweerterkapelstraat en laksheid van de politie ter zake. Dit spreekrecht zal plaatsvinden bij de rondvraag (agendapunt 6), waar over dit onderwerp wordt gesproken.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Verwijlen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 11 (voortgangsrapportage nieuwbouw stadhuis) wordt vanwege de aanwezigheid van een externe deskundige vr agendapunt 7 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 02-04-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 5 maart 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 05-03-2012

 Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 21 maart 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

 Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

          Spreekrecht mw. C. Verwijlen.

          Op verzoek van de fracties PvdA, SP en D66 wordt gesproken over verwaarlozing van paarden aan de Altweerterkapelstraat. De burgemeester beantwoordt ter vergadering de vragen.

          De vragen van de PvdA-fractie over deelname aan het VNG-congres en het eeuwfeest worden ter vergadering beantwoord.

          Het signaal van overlast bij het bankje aan de Minderbroederslaan zal de burgemeester meenemen naar het politie-overleg en hierop wordt naar de commissie teruggekomen (TOEZEGGING).

Er is ambtelijk contact gezocht met de wijkagent. De situatie is bij de politie bekend als een plek waar vooral in de zomermaanden overlast wordt ervaren. De laatste melding is van juli 2011. Naar aanleiding van het ambtelijke verzoek gaat de politie de plek weer een hogere prioriteit toekennen. De politie verzoekt om de overlast vooral te blijven melden.

          Schriftelijk zal informatie worden verstrekt over de vacature hoofd afdeling ruimtelijk beleid (TOEZEGGING).

          De vragen van de CDA-fractie over de KMS worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 Geluidsfragment spreekrecht mevr. Verwijlen

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het vaststellen van het subsidie fractiebudget 2010 van de heer Soyugzel (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie PvdA vindt het kwalijk dat in de brief waarin de subsidiebeschikking werd gegeven niet inhoudelijk is aangegeven waarom van het voorschot fractiebudget een bedrag moet worden terugbetaald. Hierdoor is een bezwaar op inhoud niet mogelijk.

De fracties Weert Lokaal en CDA stemmen in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

 Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Presentatie inzake de financile positie van de gemeente Weert.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De presentatie wordt naar de raadsleden gezonden. Circa n maand voor de behandeling van de voorjaarsnota in de raadscommissies zal een Breed Financieel Overleg worden georganiseerd voor een verdere verdieping van dit onderwerp.

 

Bestanden

 Geluidsfragment presentatie

 Geluidsfragment vragen n.a.v. presentatie

 

 

 

              

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

          De vraag van Weert Lokaal over hoe het terugkrijgen van teruggevonden gestolen fietsen thans vorm krijgt (voorheen kijkdagen) wordt schriftelijk via de advieslijst beantwoord.

De gemeente is sinds enkele jaren bevoegd gezag voor teruggevonden fietsen (voorheen was dit de politie). De gemeente heeft een bewaarplicht van minimaal 3 maanden voor fietsen met een maximale waarde van 450 euro en voor duurdere fietsen een bewaarplicht van 1 jaar. Na de bewaartermijn wordt een aantal erkende regionale fietshandelaren benaderd om een bod uit te brengen op het totale fietsenareaal van dat moment. Er zijn geen kijkdagen meer.

          Geprobeerd wordt vr de raadsvergadering van 18 april 2012 de veiligheids-app van de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel in Weert te implementeren.

          Commissie volgende vergadering informeren over burgernet.

 

Conclusies

De commissie is verheugd over de positieve ontwikkeling in de misdaadcijfers.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

 Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk reserveren vanuit het Regiofonds GOML.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie SP is tegen het voorstel vanwege de financiering en het ontbreken van een democratische legitimatie. De deelnemende gemeenten worden gegijzeld, want als een gemeente niet instemt en de overigen wel, is er sprake van gedwongen deelname. Bovendien bevatten MIP4 en MP te weinig projecten in Weert. Het voorstel is niet duidelijk. De fractie D66 vindt dat het MIP aan de gemeenteraden moet worden voorgelegd. De VVD-fractie verwijst naar de op 9 november 2009 unaniem door de raad aangenomen motie inhoudende dat de gemeente Weert geen financile bijdrage behoort te leveren aan de opwaardering van de N280. Nu moet Weert via de omweg van GOML toch bijdragen aan de N280. Dit is niet wenselijk. Het CDA is van mening dat er in GOML genvesteerd moet worden, omdat het projecten betreft waar alle betrokken gemeenten profijt van hebben. Er moet voor worden gezorgd dat gemeenten blijven meedoen aan GOML. Weert Lokaal wijst er op dat niet alleen gekeken moet worden naar wat Weert uit GOML kan halen. Het moet bij GOML gaan over projecten die anders niet gefinancierd zouden kunnen worden. Geconstateerd moet echter worden dat er ook kleine projecten in zitten die ook anderszins gerealiseerd hadden kunnen worden. Ook de PvdA is van mening dat de opwaardering van de N280 niet uit GOML-gelden dient te worden betaald.

 

Toezeggingen

De gestelde vragen worden schriftelijk vr de raadsvergadering van 18 april 2012 beantwoord:

 

SP

1)      Hoe zit het met de democratische legitimering?

2)      Nu middelen geven betekent instemmen met projecten. Kan nog per project ja of nee worden gezegd?

3)      Wethouder Cardinaal verkondigde vorige cie EZ dat Weert ook van Maasplassenproject profiteert via vaarroutes. Waarom is er dan geen vaarrouteproject in de GOML-lijst?

4)      GOML bedoelt onrendabele top van max 50% van project te financieren. Waaruit blijkt dat de gevraagde bijdrage een onrendabele top kent (bij de aanvrager)?

5)      Sommige projecten zijn revolverend. Zoals Ciro+.

a)     Welke andere projecten zijn revolverend?

b)     Welk deel van de bijdrage aan die projecten valt terug naar de GOML-gelden?

c)      Wat gebeurt er met terugvallende gelden? Vallen die terug naar de gemeenten? Of naar de GOML?

6)      Reservering van 250.000 euro van GOML reservering

a)     Deze is besteed aan Hippisch centre of excellence. Is dit een voorfinanciering?

b)     Dragen externe partijen bij aan dit project waarmee inkomsten voor de gemeente ontstaan (ter hoogte van 250.000 euro) ?

c)      Raad heeft bij begroting 2012 besloten, maar is dit niet tegen de spelregels van de GOML in?

d)     En is dit daarmee niet een totaal onrendabel project omdat de eigen reserve gebruikt is?

7)      Wonen: voor 1 maart 2012 concrete harde afspraken. Zijn deze harde afspraken er ivm financiering van die projecten door de GOML?

8)      Er is nu een tekort voorzien op de GOML-reserve. Wat betekent dit als nu wordt ingestemd met het overdragen van middelen?

9)      Procesgeld.

a)     Blijven we jaarlijks 72.000 euro procesgelden betalen?

b)     Gaat de GOML haar eigen broek op houden?

 

D66

-   De vraag over de democratische legitimatie: wat is de zeggenschap van de raad nog als het voorstel wordt aangenomen om de stuurgroep GOML te machtigen voor het meerjarenprogramma? Er is afgesproken om de MIPs aan de raden voor te leggen.

-   Blij met aansluiting bij Brainport/Brabant. Het is echter nog onduidelijk hoe die samenwerking eruit gaat zien. In MIP 4 is niets te zien van innovatieve projecten in het kader van Hoge Dunk en Brainport (economische uitvoeringsagenda).

-   Als de raad besluit om de gevraagde 2.729.058 beschikbaar te stellen, is hij dan voor de volgende jaren helemaal uit beeld, m.a.w. heeft de raad dan helemaal geen zeggenschap meer over (de besteding van) dit bedrag?

-   Is het mogelijk om een of meer projecten te schrappen waardoor het tekort van 353.909 niet ontstaat?

-   Wanneer komen de gelden terug die zijn/worden ingezet als voorfinanciering?

-   Als de gemeenteraden de stuurgroep GOML machtigen voor het MP, worden dan ook andere onderdelen van de besluitvormingsprocedure over projecten geschrapt of versoepeld, of is het weghalen van de behandeling door de gemeenteraden de enige aanpassing?

 

VVD

-   Een financile paragraaf ontbreekt.

-   De Limburgse werkgeversorganisaties zijn uit het overleg over de N280 gestapt uit protest tegen de keuze van variant 2+ die GS hebben gemaakt. Wat is het standpunt van de gemeente over deze keuze?

-   De gemeenteraad heeft op 9 november 2009 een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat de opwaardering van de N280 helemaal door de Provincie (wegbeheerder) moet worden gefinancierd. Toch is de opwaardering van de N280 nu een GOML-project waaraan de gemeenten meebetalen. Hoe kan dat?

 

PvdA

-   Waaruit wordt het gemeentelijk deel dat hoort bij de aangevraagde bijdrage voor IJzeren Man/Kempenbroek betaald (1 miljoen euro)?

-   Inzake de gevraagde machtiging voor de stuurgroep GOML voor het meerjarenprogramma: krijgen de raden een terugkoppeling op inhoud of (alleen) op middelen? Wat heeft de raad nog over het MP  te zeggen na het verlenen van de machtiging?

-   Is voor 2012 een bedrag van 733.000 aan procesmiddelen nodig?

-   Wat betekent het restant van 581.406 van de GOML-gelden? Dit is het bedrag dat overblijft na de reserveringen voor MIP 4 en het MP. Wat gebeurt er als het geld op is?

-   Hoeveel geld gaat naar projecten en hoeveel wordt gebruikt voor de proceskosten?

 

CDA

-   Het verlenen van de machtiging aan de stuurgroep GOML voor het MP betekent dat de raden niet meer aan de voorkant kunnen sturen. Dat kan een risico zijn voor de medewerking (raden die op een bepaald moment onvoldoende terugzien voor hun eigen gemeente). Welke criteria hanteert de stuurgroep voor de keuze van de projecten, zodanig dat alle gemeenten willen blijven meedoen?

 

Weert Lokaal

-   Enige twijfel over de sloopregeling stallen.

-   In het MP zit een project regionaal ruiternetwerk. Op 20 april wordt bij het Vosseven een ruiter- en men-routenetwerk geopend. Is dat een onderdeel van het regionale netwerk, of hoe is anders de verhouding tussen beide?

-   Heeft de gemeente al concrete plannen voor het gebied/project Kempenbroek 2e fase, gezien de aanvraag voor een financile bijdrage uit GOML van 922.000?

-   Kan voor de commissie een werkbezoek worden georganiseerd bij het HCE?

 

De commissie ontvangt een overzicht van de financile constructie en afspraken rondom de opwaardering van de N280.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

memo

 Geluidsfragment 1e termijn raad

 Geluidsfragment 1e termijn college

 Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de twaalfde tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De commissie ontvangt een schriftelijke specificatie van het bedrag van 10.000,- voor onvoorziene bouwkosten.

 

Conclusies

De fracties VVD, PvdA, Weert Lokaal en D66 zijn van mening dat de ontstane meerkosten niet ten laste van het aanbestedingsvoordeel hadden moeten worden gebracht, maar ten laste van de post onvoorzien. Ook is het de vraag of deze meerkosten allemaal nodig zijn.

 

Bestanden

B&W-besluit

 Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

 Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben