ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-05-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben (voorzitter)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD) en H. Stals (CDA)

Afwezig

P.P.E. Lempens (SP) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (D66)

Extra deelnemers aan de vergadering

G.J. van Buuren (VVD), G.W.J. GabriŰls (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA), S.M.L. Struving (VVD) en M. ZaÔboul (PvdA) 

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal en H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

M. Nagel, G. Lenders, F. van Beeck, G. Poell, W. Ernes (stagiair)

Externen

G. van Vugt (voorzitter Rekenkamer Weert)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Peters (VVD) (nieuw lid van de commissie AZ), de heer Van Vugt (rekenkamervoorzitter), mevrouw De Pooter (nieuw te benoemen lid van de rekenkamer) en mevrouw Struving (voorheen lid commissie AZ, thans WZ). De heer Van Buuren (VVD) komt iets later.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

» Geluidsfragment  

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Agendapunt 11 wordt na 7 behandeld. Op verzoek van wethouder Coolen wordt agendapunt 10 (13e voortgangs-rapportage stadhuis) van de agenda gehaald. Deze rapportage is abusievelijk niet in het college behandeld. Op voorstel van de PvdA wordt TILS-392 van de agenda afgehaald. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Agenda 07-05-2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 2 april 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie WZ 02-04-2012

» Geluidsfragment 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen c.q. vragen.

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

» Geluidsfragment 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

De vragen van de PvdA over TILS-393 (projectopdracht openbare begraafplaats) alsmede de vragen van het CDA over de KMS en van CDA en Weert Lokaal over de wietpas worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Ł TILS-392

Ł TILS-393

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Invoering van Centrum voor Jeugd en Gezin" (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg) (presentatie door de voorzitter van de Rekenkamer Weert, de heer Van Vugt; voor dit agendapunt zijn tevens de leden van de raadscommissie Welzijn uitgenodigd).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vraagt zich af waarom het college in zijn bestuurlijke reactie spreekt over herbezinning. Er zijn weinig inhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt; het lijkt er op alsof betrokken partijen onvoldoende helder hebben wat ze met CJG willen bereiken. Het bevreemdt de VVD dat de drie gemeenten er voor hebben gekozen de co÷rdinerende rol niet bij CJG neer te leggen, terwijl dit juist de bedoeling was. Weert Lokaal geeft aan dat in de uitgangspuntennotitie decentralisatie jeugdzorg vermeld staat dat het CJG in de toekomst een rol zal hebben. Dat is wellicht mogelijk, maar nu dicht het CJG zichzelf een te grote rol toe. Alle conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer overnemen gaat te ver. Weert Lokaal stelt voor dat deze worden ingepast in genoemde uitgangspuntennotitie door punt B van het voorstel te wijzigen in ôbetrekken bij de discussie over de uitgangspunten-notitie decentralisatie jeugdzorgö. De PvdA constateert dat het CJG een veel professionelere vorm krijgt, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat er een laagdrempelig en transparant orgaan zou komen. Het CJG ziet een te grote rol voor zichzelf. De PvdA vraagt zich af waar de beoogde signaliseringsfunctie van het CJG blijft als de co÷rdinerende rol niet uit de verf komt. Het CDA vraagt zich af of de brede doeluitkering inderdaad voor andere zaken gebruikt kan zijn zoals de voorzitter van de rekenkamer aangeeft. Het CDA vindt de aanbevelingen erg ver gaan en vraagt zich af hoe het initiatiefvoorstel tot stand is gekomen. Er wordt nu al voorgesteld om wijzigingen door te voeren in de SMART-doelstellingen. Het college heeft de aanbevelingen van de rekenkamer overgenomen met uitzondering van de co÷rdinatiefunctie. Het rekenkamerrapport is zwaar aangezet, nuancering in het raadsvoorstel zou op zijn plaats zijn. Onderdelen kunnen gewijzigd worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

Afgesproken wordt dat in de commissie WZ op 8 mei 2012 de overige aspecten van dit onderwerp worden behandeld. Daarna kunnen de fracties in onderling overleg met amendementen wijzigingen aanbrengen in voorliggend initiatiefvoorstel.

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel 

Ł Onderzoek Centrum Jeugd en Gezin - Eindrapport 

» Geluidsfragment presentatie 

» Geluidsfragment vragen aan de rekenkamer 

» Geluidsfragment 1e termijn 

» Geluidsfragment 2e termijn 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken jaarverslag 2011 Rekenkamer Weert, onderzoeksplan 2012 Rekenkamer Weert en verrichten van onderzoek door Rekenkamer in eigen beheer.

 

Toezeggingen

Nagegaan zal worden welke procedure het jaarverslag van de rekenkamer doorloopt en waarom de rekenkamer stukken van het presidium/fractievoorzittersoverleg ontvangt terwijl de commissie AZ de raadscommissie voor de rekenkamer is.

 

Conclusies

De commissie is van oordeel dat het onderzoeksbudget van de rekenkamer niet verhoogd dient te worden. De meerkosten van het onderzoek naar Complex Poort van Limburg komen ten laste van 2012. Dan resteert een budget van Ç 10.000,-, waarmee de rekenkamer haar onderzoek naar de sturingskracht van de raad kan beginnen. Dit onderzoek kan dan in 2013 worden afgerond met de middelen voor 2013.

De commissie is akkoord met het uitvoeren van onderzoeken in eigen beheer door voorzitter en leden van de rekenkamer als dat goedkoper is en men zelf de vereiste deskundigheid op het onderzoeksonderwerp heeft. De verordening dient te worden aangepast om zowel onderzoek in eigen beheer als uit te besteden onderzoek mogelijk te maken. De voorzitter van de rekenkamer, de voorzitter van de commissie AZ en de griffier zullen over deze aanpassing en het te hanteren uurtarief overleg voeren.

 

Bestanden

Ł Bijlagen Rekenkamer Weert

» Geluidsfragment 1e termijn 

» Geluidsfragment 2e termijn 

 

 

 

 

Portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen voorjaarsnota 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD maakt zich zorgen om de financiŰle positie van de gemeente. Weert Lokaal vraagt aandacht voor de weekmarkt in Stramproy.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

Ł Voorjaarsnota 2012

» Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Kennisnemen van de dertiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

 

Deze rapportage is niet behandeld en zal worden gecombineerd met de 14e rapportage.

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Verlenen van ontslag aan mevrouw A.E.L. Denissen, Count Basiegracht 17 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert en benoemen van mevrouw I.L. de Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert, voor de duur van zes jaar (initiatiefvoorstel raadscommissie voor de rekenkamer).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn vˇˇr het voorstel, bedanken mevrouw Denissen voor haar inzet en wensen mevrouw De Pooter veel succes toe. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Gebruik maken van de optie in het contract met Deloitte Accountants om de overeenkomst met ÚÚn jaar te verlengen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle aanwezige fracties zijn akkoord met het voorstel. PvdA en Weert Lokaal geven aan dat voor 2013 de nieuwe aanbestedingsprocedure in gang moet worden gezet.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Besluiten tot het vergoeden van de kosten van de twee ondernemers die tijdens Koninginnedag 2011 de faciliteiten op de twee overloopterreinen voor het publiek hebben verzorgd en beschikbaar stellen van een krediet van Ç 9.990,- hiervoor (initiatiefvoorstel fracties CDA en D66).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD-fractie wil precedentwerking voorkomen, maar vindt dat de gemeente een betrouwbare gesprekspartner moet zijn. De VVD stemt in met het voorstel vanwege het veiligheidsaspect dat een grote rol speelde. Ook de PvdA is akkoord met het voorstel, omdat het jammer is dat er een smet op de prachtige Koninginnedag 2011 is blijven liggen. De gemeente moet handelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bovendien zijn de ondernemers benaderd door de gemeente en niet andersom. De gemeente heeft verwachtingen gewekt ter zake van de bezoekersaantallen. Van precedentwerking is geen sprake. Weert Lokaal heeft nog geen standpunt ingenomen. De gemeente heeft een van de ondernemers al een coulance-vergoeding verstrekt. De gemeente valt niets te verwijten. Het veiligheidsaspect is nieuw voor Weert Lokaal.

De heer Boonen (VVD) heeft niet deelgenomen aan de beraadslagingen en het commissie-advies vanwege zijn horeca-achtergrond.

 

Toezeggingen

Vˇˇr het zomerreces zal de portefeuillehouder in overleg met de betrokken ondernemers tot een oplossing komen en de raad hiervan in kennis stellen.

 

Advies commissie

De commissie stemt in met het voorstel van de portefeuillehouder en houdt het initiatiefvoorstel aan.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

14.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Brief staatssecretaris Teeven over de politie-app deze week per mail naar de commissie sturen. De informatie over het aanmelden voor burgernet wordt op de digitale informatieborden geplaatst.

 

Conclusies

De commissie is tevreden met de rapportage.

 

Bestanden

Ł Stand van zaken Veiligheid Weert

» Geluidsfragment 

 

 

 

15. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 juni 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben