CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 11-06-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben (voorzitter)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig

J.W.J. Goubet (SP)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

H.A. Litjens, J.M. Cardinaal en H.W.J. Coolen

Afwezig portefeuillehouder

A.A.M.M. Heijmans

Ambtelijke ondersteunging

M. Knaapen, M. Nagel, G. Lenders, L. Spreuwenberg, P. Bulk, J. van Gilse, W. Ruber, C. Akkermans, B. Hofland

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer B. Maes m.b.t. agendapunt 14 (nota stadspromotie). Dit vindt plaats vr agendapunt 13 (voorbereidingskrediet viering 600 jaar Weert).

 

Bestanden

Geluidsfragment 

Tekst spreekrecht de heer Maes

Geluidsfragment spreekrecht de heer Maes

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 13 (600 jaar Weert) en 14 (nota stadspromotie) worden na agendapunt 7 behandeld.

 

Bestanden

Agenda 11-06-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 mei 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 07-05-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1  brief 363 Rogstaekers: n.a.v. de vraag van de VVD naar de stand van zaken zegt wethouder Cardinaal toe zo spoedig mogelijk na het gesprek van de burgemeester en hemzelf met de Rogstaekers op 18 juni a.s. een verslag hiervan naar de raad te zenden (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-421 (concept-inkoopjaarplan 2012, ABC-analyse 2011, ontwikkelingen inkoop/aanbesteden): de vragen van de CDA-fractie over social return, omvang contracten, inschakeling lokale bedrijven, De Lichtenberg en inkoopplan worden ter vergadering beantwoord.

Rondvraag: de vraag van het CDA naar de resultaten van de hoorzitting van vandaag in Den Haag over de KMS wordt ter vergadering beantwoord. De schriftelijk ingediende vraag van de SP over het afsluiten van en entree heffen op de Oelemarkt tijdens een voetbalwedstrijd wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

TILS-421

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2011

Geluidsfragment

 

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Toezeggingen

De vraag van D66 wanneer en op welke wijze wijzigingen in het projectenoverzicht tot stand komen en zichtbaar worden wordt door wethouder Coolen op 12 juni 2012 in het college behandeld, waarna de commissie schriftelijk antwoord ontvangt. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Verruiming trouwbeleid.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA en D66 stemmen in met het voorstel. Het CDA stemt eveneens in met het voorstel, maar merkt op gezien het principe scheiding van kerk en staat geen voorstander te zijn van het gecombineerd in een kerk laten plaatsvinden van het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk. De fractie is ook akkoord met het voorstel om te delegeren, maar vraagt of de raad de beschikking krijgt over de beleidsregels. VVD vindt het overdreven dat in het raadsvoorstel trouwen in een vliegtuig is uitgesloten en dat er statafels vermeld worden.

 

Toezeggingen

De vraag of de beleidsregels aan de raad beschikbaar worden gesteld wordt ter beantwoording doorgeleid naar de portefeuillehouder.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Wijzigen van de Brandbeveiligingsverordening 2010.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD wijst er op dat de voorgestelde wijziging voortvloeit uit wetgeving en stemt in met het voorstel. Het CDA is eveneens akkoord met het voorstel. 

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De vraag van het CDA of er door de invoering van de clubpas in coffeeshops elders onoirbare zaken gebeuren wordt schriftelijk beantwoord. Op het verzoek van de VVD naar aanleiding van de AD-misdaadmeter om een benchmark te houden tussen steden van gelijke omvang met een centrumfunctie wordt schriftelijk gereageerd door het college. De opmerking van de PvdA dat de uitspraken van de burgemeester over een bende in Weert stigmatiserend, onnodig en uit de lucht gegrepen waren wordt aan de burgemeester doorgegeven.

 

Conclusies

De commissie vindt het een goede rapportage en is tevreden met het ingezette beleid en de resultaten daarvan.  

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de dertiende en veertiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit (13e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis)

B&W-besluit (14e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis)

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 85.000,- voor de viering van 600 jaar Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt dat het jubileum met en voor en door de inwoners moet worden gevierd. De gemeente moet niet weer alles gaan regelen, de verenigingen zijn ook aan zet. In plaats van het stichtingsbestuur, dat in variant 4 door het college wordt voorgesteld, stelt Weert Lokaal voor een verenigingenraad in het leven te roepen, waarvan alle Weerter verenigingen lid worden en die de viering van 600 jaar Weert gaat organiseren. De revenuen die overblijven mogen de verenigingen houden, maar worden gekort op de subsidie die zij van de gemeente krijgen. Deze verenigingenraad kan jaarlijks een evenement voor de promotie van Weert organiseren. Als mensen zelf activiteiten organiseren worden de kosten beperkt. Weert Lokaal wil de varianten 1 en 4 combineren.

De VVD vindt dat het 600 jarig bestaan zeker gevierd moet worden, maar niet meteen de vraag wat kost het? moet worden gesteld. De inwoners van Weert moeten het organiseren, de gemeente geeft de vorm aan. De VVD stemt in met de doelstellingen en kaders zoals omschreven. Weert moet trots uitstralen. Dit is een uitgelezen kans. De VVD is akkoord met het voorstel, maar moet nog kiezen tussen de varianten 3 en 4. Organisatiekosten zijn nodig voor een viering als deze, maar mogen niet te hoog oplopen. Het verlengen van de afschrijvingstermijnen is akkoord.

D66 vindt het prima om dit feest te vieren met en voor verenigingen. Het voor de organisatiekosten geraamde bedrag van 250.000 euro is erg hoog. Er moet geen stichting in het leven worden geroepen en externe deskundigheid worden ingehuurd. De organisatiekosten zijn hoger dan de kosten voor het evenement. D66 vraagt aandacht voor de kosten. Bij de activiteiten die georganiseerd worden moeten de themas gebruikt worden die door een adviesbureau voor Koninginnedag zijn ontwikkeld. Dit zijn themas waar Weert iets mee heeft en goed in is en waar we later profijt van kunnen hebben. De fractie stemt in met het voorstel.

Bij de keuze tussen organisatie van de viering door een stichting of door het verenigingsleven kiest de PvdA voor het laatste. De PvdA stelt voor om de Weerter cultuurraad onder te brengen in de sportraad en evenementen te laten organiseren. In variant 3 zijn de organisatiekosten hoger dan de kosten voor het evenement. De PvdA is er voorstander van om de viering laagdrempelig te houden en geen nieuwe organisatie op te tuigen, maar de verenigingen te laten organiseren. De PvdA is niet overtuigd door het voorstel. Het moet een laagdrempelig feest worden met en georganiseerd door het verenigingsleven. De PvdA is niet akkoord met de varianten 3 en 4, maar stemt wel in met het voorbereidingskrediet van 85.000 euro omdat dat ook nodig is voor variant 2, voor welke variant de PvdA een voorkeur heeft.

Het CDA is eveneens voorstander van het organiseren voor en door Weertenaren en stemt in met het interactieve proces. De fractie is van mening dat een dergelijk groot evenement niet door alleen vrijwilligers kan worden georganiseerd en vindt het daarom prima om budget beschikbaar te stellen, onder het motto geld volgt goede plannen. Het CDA wil dat de revenuen ten goede komen aan het verenigingsleven en niet alleen bij de horeca terecht komen.

 

Toezeggingen

De suggesties betreffende de cultuurraad, sportraad en verenigingenraad meenemen naar het stichtingsbestuur. M.b.t. organisatiekosten kredietvoorstel naar de raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Tekst spreekrecht de heer Maes

Geluidsfragment spreekrecht de heer Maes

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

14.

Onderwerp

Nota stadspromotie Met ons. In Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een logisch vervolg op Koninginnedag en stemt in met het voorstel. De VVD-fractie keek uit naar de nota. Stadspromotie is de smeerolie tussen wonen-werken-recreren-winkelen. Promotie is voor de lange termijn en moet herhaald blijven worden. Koninginnedag heeft gezorgd voor een vliegende start; die moet worden voortgezet, verbeterd en gecontinueerd. Promotie is belangrijk voor de economische structuurversterking. Het sterke van de nota zit in de initirende, adviserende, faciliterende en centraliserende rol voor de gemeente. Ook positief is het neerzetten van het merk door een team van marktdeskundigen. In 2014 kan worden gevalueerd en eventueel een structureel budget in de begroting worden opgenomen. Op pagina 4 toevoegen dat ook wordt ingezet op herhaalde bezoeken. Op pagina 4 staat dat Weert vooral jonge gezinnen wil aanspreken en naar Weert halen halen. Niet vermeld wordt hoe dat gaat gebeuren. Er moet een campagne worden opgezet. Fanstrategie is prima, maar niet voldoende. Op pagina 5 moeten de unique selling points voor Weert worden vermeld. De VVD verschilt over deze USPs met de wethouder van mening. Er moet meer aandacht worden besteed aan het unieke. Slogans zoals just do it zijn belangrijk. Het blad Poort moet worden verbeterd en de naam Met ons. In Weert krijgen. Bij elke inzet van middelen moeten een duidelijke doelgroep, de na te streven doelstellingen en de middelenkeuze worden bepaald. E.e.a. moet SMART worden geformuleerd en gecontroleerd. De VVD kiest voor scenario goud. D66 kan zich vinden in de focus op Weert als woonstad voor jonge gezinnen, het inzetten van een team dat vrijwillig, maar niet vrijblijvend werkt en het huisstijlhandboek. Eenduidige communicatie is belangrijk. D66 vraagt meer aandacht voor de rol van de winkeliers en gaat ervan uit dat de doelstellingen uit de nota SMART worden vertaald in de begroting. D66 stemt niet in met het gebruiken van nieuw geld binnen het parkeerbedrijf voor stadspromotie. Deze gelden dienen te worden gebruikt voor het verbeteren van de parkeersituatie in Weert. D66 heeft een voorkeur voor scenario goud. De PvdA is in principe positief over het voorliggende beleid, dat aanhaakt op het succes van Koninginnedag 2011, maar heeft ook een aantal kanttekeningen. De fractie vraagt zich af hoe de focus op jonge gezinnen gestalte gaat krijgen. De PvdA mist een rol voor Centrum Weert Promotie in het stuk. De fractie doet de suggestie om met ondernemers in de afzonderlijke straten te bezien wat er mogelijk is. De PvdA hoopt dat het plan van aanpak werkt. Dat partners op het gebied van cultuur, sport en natuur aanhaken is prima. Het blad Poort heeft naar de mening van de PvdA geen meerwaarde en kan worden opgeheven. Weert dient eerst te optimaliseren wat er nu is. De PvdA zet in op scenario brons. Het CDA vindt dat Weert een woonstad voor jonge gezinnen moet willen zijn en ondanks de demografische ontwikkelingen ook kan zijn. Succesverhalen van inwoners van Weert moeten worden uitgedragen als promotie. Het CDA gaat voor scenario zilver of goud.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.  

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Nota stadspromotie Met ons. In Weert.

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 

Liggen niet voor.

 

 

 

15. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 september 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

P.A.W. Otten                                                                          P.J.H. Sijben