CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 10-09-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben (voorzitter)

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), J.W.J. Goubet (SP),

F. Kadra (PvdA), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig

L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Plaatsvervangende leden

H.J.W.M. van de Loo (WL)

Extra deelnemers aan de vergadering

G.J.W. Gabrils (WL)

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans en H.A. Litjens

Afwezig portefeuillehouder

J.M. Cardinaal en H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

F. van Beeck, M. Derrez, M. Knaapen, G. Lenders, W. Ruber, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur (later tijdstip i.v.m. huldiging schutterijen in Maastricht). De heer Goubet (SP) wordt welkom geheten als nieuw lid van de commissie. De heer v.d. Loo (Weert Lokaal) vervangt de heer Kusters. De heer Gabrils is aanwezig als niet commissielid.

 

Bestanden 

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Punt 17 (brief computervirus) wordt onder de portefeuille van wethouder Litjens als punt 6A behandeld.

Punt 7 wordt na 9 behandeld, daarna TILS 469 en de rondvraag van burgemeester Heijmans. Bij punt 17 zal informatieverstrekking GOML (agendapunt commissie EZ) plaatsvinden.

 

Bestanden

Agenda 10-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 11 juni 2012.

 

 

Er zijn geen verzoeken om wijziging ingekomen. De advieslijst kan ongewijzigd worden vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 11-06-2012

Geluidsfragment

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 en 27 juni 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.2    Er is geen aandacht voor de parkeerproblemen bij coffeeshop de Paradox in de toegezonden veiligheidsrapportage. Dit zal in de volgende veiligheidsrapportage worden opgenomen (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 7 en 27 juni 2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

(agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld). Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:
TILS 469 (evaluatieverslag laatste schooldag) op verzoek van het CDA.

 

 

M.b.t. TILS 469 geeft het CDA aan dat de bierprijs de helft van frisdrank was en dat dat bier drinken in de hand werkt. In de toekomst zal geprobeerd worden de prijs voor bier gelijk of hoger dan frisdrank te krijgen (TOEZEGGING).

De vraag van het CDA over de onbekendheid van de motie van de raad bij de evaluatiecommissie GOML wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-469

Geluidsfragment rondvraag wethouder Litjens

Geluidsfragment rondvraag burgemeester Heijmans

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

6A.

Onderwerp

Bespreken brief college d.d. 17 augustus 2012 inzake aanpak virus computernetwerk gemeente Weert (op verzoek van het CDA).

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan in een krantenartikel in de Limburger gelezen te hebben dat de politiek m.b.t. de beveiliging keuzes heeft gemaakt maar beandrukt dat dat niet het geval is. D66 mist een koppeling naar het nieuwe stadhuis.

 

Toezeggingen

De commissie wordt genformeerd over de uitkomsten van het ICT-onderzoek.

 

Bestanden

Brief college virus computernetwerk Weert

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Presentatie opstart RIEC (aanpak georganiseerde misdaad).

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt zich af hoe met stromannen wordt omgegaan. Weert Lokaal geeft aan dat deze aanpak goed is maar wijst op het ontbreken van budget na 2014. De financiering moet structureel. De VVD geeft aan dat vooral de horeca in beeld is en vraagt zich of waarom dit niet het geval is voor andere bedrijfstakken. Verder wordt aangegeven dat criminaliteit niet bij de landsgrenzen ophoudt. De VVD is voorstander van de gezamenlijke aanpak van georganiseerde misdaad wat tevens zal leiden tot kostenreductie. De vraag is of de financiering elders gevonden kan worden waardoor bekostiging niet hoeft plaats te vinden uit het budget voor sociale veiligheid. De VVD is er voor dit structureel in de begroting op te nemen. Het CDA geeft aan het een goede aanpak te vinden en dit eveneens structureel in de begroting te willen opnemen. De investering zal zich zelf terugverdienen. D66 dankt voor het duidelijke verhaal en wil dit ook structureel in de begroting regelen.

 

Toezeggingen

In 2013 komt er een rapportage over 2012 over het RIEC.

 

Bestanden

Convenant

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2011 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stelt voor het bedrag dat terugvloeit naar de algemene middelen te besteden aan een eventuele Lichtenberg-experience in 2013. De overige fracties steunen dit voorstel als dit mogelijk is. Wanneer dit mogelijk is werkt de griffie dit uit en past het voorstel aan waarbij het overschot van 2011 ten goede komt aan een eventuele Lichtenberg experience 2013.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de vijftiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD en Weert Lokaal vragen bij wijzigingen in de rapportage een datum te vermelden zodat het overzichtelijk blijft.

 

Toezeggingen

De rapportage wordt omwille van overzichtelijkheid van datums voorzien.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

 

10.

Onderwerp

Voor kennisgeving aannemen van het regionaal beleidsplan nieuwe politie-eenheid Limburg: Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA vraagt waarom Noord Limburg maar 40% van de politiecapaciteit krijgt en Zuid Limburg 60%.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming 2011 alsmede met de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

WL geeft aan dat het overschot terug moet vloeien naar de gemeenten. Het resultaat is nu weer toegevoegd aan de reserve. Bezwaarlijk is wanneer niet zichtbaar is waar het geld naar toe gaat.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat de burgemeester in de nieuwe organisatie een minder sterke positie heeft en vraagt zich af hoe hij dat ziet.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Wijziging Algemene plaatselijke verordening.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan blij te zijn met de uitbreiding zodat meer zaken kunnen worden aangepakt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van krediet voor de strategische visie 2030.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat het definitieve plan er op 1 oktober 2013 moet zijn. WL geeft aan dat het een schets mag blijven. Er moet niet teveel in genvesteerd worden omdat de maatschappij snel wijzigt. D66 en PvdA missen de kaders waarbinnen gewerkt wordt. Het CDA vindt eveneens dat aan de voorkant duidelijke kaders moeten worden geschapen. De raad moet nu richting geven aan de visie.

 

Toezeggingen

De bestuursopdracht wordt aangescherpt en afhankelijk daarvan in de raadsvergadering veranderd van bespreekstuk in hamerstuk.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Expliciete fractiestandpunten

Wietpas

D66 geeft aan dat het invoeren van de wietpas gevolgen heeft voor Weert. Mensen gaan daardoor naar een andere plaats met minder controle op de kwaliteit van geleverde producten. D66 vreest over enkele jaren een probleem met de jeugd van nu. D66 wenst een regionaal of provinciaal onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de wietpas. Daardoor ontstaat beter inzicht in de gevolgen voor Weert en de resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving. WL geeft aan dat dit onderwerp een jaar geleden al door WL aan de orde is gesteld. Het onderzoek naar de wietpas moet breder dan Weert. Integraliteit is aan te bevelen. De VVD geeft aan de bevindingen geruststellend te vinden. Opvallend is dat Weert 1000 leden per coffeshop heeft. Voor het overige vindt de VVD dat de vinger aan de pols moet worden gehouden maar niet te sterk op landelijk beleid vooruit moet worden gelopen. De PvdA geeft aan dat het goed lijkt te gaan maar vraagt zich af waar de mensen gebleven zijn die vroeger naar de coffeshops gingen. De SP geeft aan dat even afgewacht moet worden alvorens te onderzoeken. De burgemeester moet alert zijn op het ondergrondse gebeuren.

Overige punten

De PvdA geeft aan het positief te vinden dat Weert in de misdaadmeter is gedaald. Met betrekking tot mobiel cameratoezicht geeft de PvdA aan de wettelijke grondslag te missen en had de pilot liever in een normaal weekend dan met de kermis gezien. Met betrekking tot de aanpak van criminele jeugdbendes is de PvdA blij dat er bij het overleg een vertegenwoordiger van de Marokaanse gemeenschap bij betrokken is. Met betrekking tot burgernet geeft de PvdA een compliment voor de goede gang van zaken. De VVD geeft een compliment voor de uitvoering van de motie structurele aanpak sociale veiligheid. Vergeleken met soortgelijke gemeenten doet Weert het in de misdaadmeter niet zo goed. De brief van bewoners over het bankje Louis Regoutstraat lijkt strijdig met de rapportage. De VVD vindt mobiel cameratoezicht goed, juist op drukke momenten. De kosten zijn laag waardoor BOAs mogelijk elders ingezet kunnen worden. De aanpak van autobranden is goed en de actie m.b.t. burgernet heeft vruchten afgeworpen. Het CDA vraagt zich m.b.t. mobiel cameratoezicht  af waarom het inzicht gewijzigd is en of er niet een ander evenement dan de kermis moet worden gekozen. De kermis is immers een veilig evenement. De aanpak van autobranden en criminele jeugdbendes gaat de goede kant op. Met betrekking tot burgernet geeft het CDA een compliment. WL vindt dat het mobiele cameratoezicht beter op een representatief moment uitgevoerd kan worden. Voor mobiel cameratoezicht moet er een gegronde aanleiding zijn. Momenteel is die er niet. WL is dan ook niet overtuigd van het toepassen van mobiel cameratoezicht. WL denkt dat er eerder een uitbreiding dan vermindering van toezichthoudende ambtenaren nodig is omdat alles zichtbaar wordt. De ontwikkeling m.b.t. autobranden en burgernet is goed. Bij burgernet zou gedacht moeten worden aan een koppeling met soortgelijke systemen. De SP sluit zich m.b.t. cameratoezicht aan bij WL, CDA en PvdA en vindt het een laatste redmiddel. De SP was niet bekend met de proef. Mobiel cameratoezicht moet niet standaard worden maar moet beargumenteerd worden. De SP blijft dit volgen. D66 is van mening dat het mobiel cameratoezicht prima volgens afspraak aan de raad is voorgelegd. Verder is D66 blij met de voortgang in de aanpak van jeugdbendes en autobranden.

 

Toezeggingen

-Bij het bestuurlijk overleg met de 8 Limburgse gemeenten die een coffeeshop hebben worden de suggesties van de commissie ingebracht. Er wordt aan de commissie teruggekoppeld wat de stand van zaken is.

-De brief van de bewoners over het bankje aan de Louis Regoutstraat wordt beantwoord en de commissie krijgt hiervan een afschrift.

-De stand van zaken m.b.t. het budget van 250.000 euro wordt in volgend veiligheidsoverzicht opgenomen.

 

Bestanden

Veiligheid Weert: Stand van zaken

Geluidsfragment inzake wietpas

Geluidsfragment overige punten

 

 

 

Informatie(brieven)

16.

Onderwerp

Bespreken brief college d.d. 21 juni 2012 inzake moties en amendementen voorjaarsnota 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

 Geen opmerkingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Brief college moties en amendementen voorjaarsnota 2012 

Geluidsfragment

 

 

 

17. 

Onderwerp

Informatieverstrekking GOML (agendapunt commissie EZ)

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat het onderwerp inhoudelijk structureel op de agenda van de commissie EZ thuishoort.

 

Toezeggingen

Met betrekking tot de ontwikkelingen GOML-Brainport zullen 6-wekelijkse rapportages worden opgesteld.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

18.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 23.18 uur.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                           P.J.H. Sijben