CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 08-10-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben (voorzitter)

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP) en H.H.M. Peters (VVD)

Plaatsvervangende leden

B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteunging

G. Lenders, W. Ruber, H. Keijzers en P. Wijnen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september jl. zijn nagezonden, evenals een aangepast initiatiefvoorstel van het FVO over het verlengen van de woonplaatsontheffing van de burgemeester en de veiligheidsrapportage. De commissie besluit agendapunt 8 (verlengen woonplaatsontheffing burgemeester) van de agenda af te voeren.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 08-10-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 september 2012.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken binnengekomen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 10-09-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1: Weert Lokaal vraagt aandacht voor het opschonen van de commercile ruimte aan de Maaspoort/Begijnenhofstraat.

5.3: De commissie verzoekt in de voortgangsrapportage niet aan te geven welke fractie iets vraagt. Het gaat erom dat de commissie in zijn geheel informatie vraagt en ontvangt, ongeacht wie het initiatief hiertoe neemt.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 26-09-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

-          TILS-492 (deelname aan de Mayor Sister Conference 2012 in Hangzhou (China) (geagendeerd op verzoek van de PvdA): De vragen van de PvdA over kosten en programma worden ter vergadering beantwoord. De PvdA twijfelt aan nut en noodzaak van het tweemaal per jaar bezoeken van China.
- TILS-518 (opdrachtverstrekking project Weert 600 jaar stad) (geagendeerd op verzoek van het CDA): de vragen van het CDA over wanneer de plannen worden voorgelegd (concrete evenementen) en ten laste van welke budget deze plannen worden gebracht worden ter vergadering beantwoord.

-          Rondvraag: Het CDA verzoekt om de najaarsnota vr de begroting te ontvangen. Ook wordt verzocht om inzicht te krijgen in de gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting. De SP stelt voor om na de verkiezingen van maart 2014 de vergadersystematiek in combinatie met de P&C-cyclus opnieuw te bezien. De PvdA vraagt naar de stand van zaken van het rapport van de rekenkamer over Punt Welzijn. De burgemeester geeft een toelichting op het aspect brandveiligheid in het dossier Koenderstraat 1B.

 

Bestanden

TILS-492

TILS-518

Geluidsfragment

Geluidsfragment woord burgemeester

 

 

 

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de begroting 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP betreurt het dat de macronorm voor de OZB niet wordt gevolgd, maar alleen een inflatiecorrectie wordt toegepast. Dit heeft een structureel effect, omdat hierdoor de mogelijkheden voor dekking en financiering worden beperkt.

 

Toezeggingen

Er wordt een overzicht verstrekt van het aandeel crisis en het aandeel invoering WABO in het veroorzaken van de tegenvallende inkomsten bouwleges.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans (initiatiefvoorstel FVO).

 

Dit onderwerp is van de agenda afgevoerd.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de zestiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

Aandacht voor doorlooptijd en kosten voor audio-visuele installaties. Bezien waar aanbestedingsvoordeel voor gebruikt kan worden.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De burgemeester zal reageren richting wijkraad Fatima naar aanleiding van de mail die zij naar mw. Kadra hebben gestuurd. 

 

Conclusies

Het is goed dat er kordater wordt opgetreden tegen de overlast bij het bankje aan de Louis Regoutstraat, maar er dient aandacht te worden besteed aan het verplaatsen van de overlast als gevolg daarvan.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 november 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                           P.J.H. Sijben