CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 26-11-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteunging

G. Lenders, W. Ruber en H. Keijzers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er wordt gebruik gemaakt van het spreekrecht door:

          mw. S. Blok (Centrummanagement Weert), zij introduceert de volgende 2 sprekers;

          dhr. M. Boumans (VV De Rogstaekers);

          dhr. J. Jacobs (Stichting Total Sports Weert: stadstriatlon),

alledrie m.b.t. agendapunt 15 jubileumjaar Weert 600 jaar stad. Vanwege deze sprekers worden de agendapunten 15 en 16 na agendapunt 8 behandeld.

Tevens is spreekrecht gevraagd door de heer F. van Vugt, voorzitter van de Rekenkamer Weert, bij agendapunt 9 (gewijzigde verordening rekenkamer).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Blok (agendapunt 15)

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jacobs (agendapunt 15)

Tekst spreekrecht Stichting Total Sports Weert

Geluidsfragment spreekrecht de heer Boumans (agendapunt 15)

Tekst spreekrecht VV De Rogstaekers

Geluidsfragment vragen/antwoorden insprekers (agendapunt 15)

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Vught (agendapunt 9)

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 november jl. zijn afgelopen vrijdag nagezonden. Vanwege de sprekers luidt de volgorde van de agendapunten na 8: 13, 15, 16, 14, 9, etc. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 26-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 8 oktober 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 08-10-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 oktober en 7 november 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: actiepunt 19 (Budel Zink) wordt afgevoerd. De informatie over het computervirus (actiepunt 60) komt er aan.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 31-10-2012

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 07-11-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

Naar aanleiding van vragen van het CDA vermeldt de burgemeester de stand van zaken KMS en voortgang Bospop.  

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouders: A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt de jaarrekening 2012 een te ver verwijderd moment om dan pas te spreken over het aanvullen van het begrotingssaldo met 13,8 miljoen euro uit de reserves. D66 betwijfelt of de beschreven te nemen maatregelen (herbezinning, herwaardering en heroverweging van de reserves) voldoende zijn om de financile positie van Weert te versterken. VVD en CDA maken zich zorgen over het weerstandsvermogen en de reserves.

 

Toezeggingen

De vraag van de PvdA of over het grondbedrijf sinds 2008 geen afwaardering heeft plaatsgevonden wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota 2012 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012.

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Besluiten tot het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD, CDA, SP, PvdA en D66 geven aan achter het voorstel te staan. Het voorkomen van risico op dan wel schijn van belangenverstrengeling weegt zwaar. De fractie Weert Lokaal beraadt zich nog over het uitvoeren van onderzoek in eigen beheer door de rekenkamer.

 

Toezeggingen

De griffier zal een memo aan de raad zenden betreffende de relatie tussen artikel 10 lid 3 van de concept-verordening en artikel 184 Gemeentewet.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Vught

(voorzitter Rekenkamer Weert)

Geluidsfragment bespreking voorstel

 

 

 

Raadsconsultaties en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Aandacht voor incidenten rond bankje Louis Regoutstraat en algehele onrust in de stad van de laatste tijd (autobranden, hennepplantages, vechtpartijen). Het invoeren van de wietpas blijkt er toch toe te leiden dat op andere plaatsen wordt gedeald, zoals op Moesel.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 (initiatiefvoorstel FVO).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD en PvdA zijn akkoord met het voorstel. De SP vindt de voorzieningen voor raadsleden te ruim (zoals art. 5, art. 7a lid 2 en art. 13) en zal op 12 december a.s. een amendement indienen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12. 

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans (initiatiefvoorstel FVO).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat verlenging van de woonplaatsontheffing formeel niet mogelijk is. Er staat geen sanctie op het niet naleven van het woonplaatsvereiste. Het is uitsluitend een politieke kwestie. De VVD vindt het een onderwerp, waar geen politiek mee bedreven moet worden en heeft moeite met de open eind constructie. De termijn zou meer afgekaderd moeten worden. Het is niet wenselijk als deze discussie gevoerd blijft worden, er zou een ontheffing voor onbepaalde tijd moeten worden verleend. De burgemeester moet op zijn functioneren beoordeeld worden.

De SP is akkoord met het voorstel omdat het transparant is. Het CDA vindt dat de burgemeester zo snel mogelijk in Weert moet wonen, maar is akkoord met verlenging van de ontheffing met een jaar vanwege de situatie op de woningmarkt. Het voorstel maakt het onderwerp transparant. Inwoners kunnen aan de hand daarvan vernemen hoe de raad erover denkt. Weert Lokaal is eveneens akkoord met het voorstel. De PvdA is akkoord met verlenging van een jaar, hetgeen geen open eind constructie is. Het voorstel zorgt voor transparantie. Zolang het functioneren van de burgemeester niet lijdt onder zijn woonsituatie, is de PvdA akkoord met deze constructie. Er moet wel gevalueerd worden. D66 stelt dat de burgemeester zo snel mogelijk in Weert zal komen wonen en is akkoord met het voorstel ten behoeve van het scheppen van een transparante situatie.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de zeventiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

Bij het nieuwe stadhuis mag geen bouwput ontstaan doordat BAM niet begint met het bouwen van de appartementen. Met het beschikbare budget dienen geen onnodig luxe technische voorzieningen te worden gerealiseerd.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2013 met bijbehorende tarieventabellen (exclusief parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen, deze worden behandeld in de commissie EZ).

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD, PvdA en D66 merken op dat het op 7 november jl. aangenomen amendement, waardoor de OZB niet wordt verhoogd met de inflatiecorrectie, niet is verwerkt in het voorstel. De SP zal in de commissie EZ zijn standpunten verwoorden.

 

Toezeggingen

Nagaan of amendement is verwerkt in voorstel, datgene schriftelijk toelichten of voorstel corrigeren. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Jubileumjaar Weert 600 jaar stad.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is voorstander van een stadstriathlon, maar is van mening, dat dit evenement niet gekoppeld hoeft te worden aan Weert 600 jaar stad. De VVD is eveneens voorstander van de Rogstaekersoperette, maar ziet deze liever later in het jubileumjaar georganiseerd worden. Beide evenementen dienen te worden aan het criterium van, voor en door de Weertenaren. Door nu al positief te beslissen over deze evenementen maken andere ideen die later binnenkomen minder kans, omdat het beschikbare budget al deels is besteed. De VVD vindt dat er vrij entree moet zijn; als er toch entree wordt geheven, mag die geen drempel vormen voor de inwoners. De VVD verzoekt de agendapunten 15 en 16 in omgekeerde volgorde op de raadsagenda te zetten.

Weert Lokaal voelt zich voor het blok gezet. Bij het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet in juni van dit jaar is duidelijk afgesproken dat er in de loop van 2013 een totaalprogramma aan de raad zou worden voorgelegd. Nu ligt er al een voorstel voor het honoreren van twee ideen voor, die weliswaar goed zijn, maar waardoor andere initiatieven minder kans maken. Ook de financiering baart Weert Lokaal zorgen. Een garantiestelling moet immers ook uit de algemene reserve komen. Het probleem om een passend programma te maken voor het jubileumjaar wordt op deze manier bij de raad gelegd. De fractie beraadt zich op zijn standpunt. Weert Lokaal is er nog niet uit of er entree moet kunnen worden geheven, maar als er revenuen resteren, moeten die ten goede komen van de verenigingen. De gemeente moet op afstand staan, het initiatief ligt bij de Weerter verenigingen. Het is wel positief dat de initiatieven van onderop komen. Weert Lokaal en D66 verzoeken om informatie over de eerste twee geldstromen en toezeggingen van derden omtrent bijdragen. De kosten moeten niet geheel voor de gemeente komen. D66 is positief over de plannen, maar is van mening dat tijdig afspraken moeten worden vastgelegd met  de verenigingen over de garantiestelling, wat er terugkomt naar de gemeente en welke kosten er in 2014 voor de gemeente aan verbonden zijn (personele kosten, dranghekken, afzettingen e.d.). Er moet een totaalafweging in financieel opzicht gemaakt worden. Nu liggen er twee voorstellen voor, waarvan er n de gemeentelijke kosten noemt, maar het andere niet. Een totaalprogramma moet daar zicht op geven, evenals op de bevoegdheidsverdeling tussen raad en stichting en de keuzes voor bepaalde ideen. De PvdA vindt dat de raad met de rug tegen de muur wordt gezet, hoe sympathiek de voorliggende ideen ook mogen zijn. De raad zou pas medio 2013 een totaalprogramma voorgelegd krijgen, maar nu liggen al twee initiatieven voor. De PvdA is geen voorstander van variant 4. Er is nu al 73.000,- mee gemoeid, waardoor het risico van precedentwerking richting andere verenigingen ontstaat. De voorgestelde dekking uit de algemene reserve is niet juist; de financile positie van de gemeente is slecht. Het bevreemdt de PvdA dat deze initiatieven nu aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming, maar dat later het stichtingsbestuur over plannen beslist. De PvdA is niet akkoord met het voorstel. De SP vindt dat het jubileum Weert 600 jaar stad gevierd moet worden. Voorliggende ideen zijn prima en hebben een goede onderbouwing. De fractie begrijpt de zorgen van de andere fracties, maar vindt dat de triathlon door moet gaan en is akkoord met het voorstel. Het CDA merkt ook op, dat andere verenigingen nog met plannen kunnen komen en vraagt zich af of deze initiatieven dan nog kans maken. De triathlon kan ook los van het jubileum worden georganiseerd en vraagt om een garantiestelling van de gemeente. Het initiatief van de Rogstaekers kost echt geld; met het uitgeven daarvan moeten we wachten tot begin 2013. De fractie verzoekt om vr de raad van 12 december aanstaande inzicht te krijgen in de risicos voor de gemeente. Het inzetten van externe geldstromen is prima.

 

Toezeggingen

De namen en bedragen van de eerste twee geldstromen worden (al dan niet openbaar) in december of januari aan de raad beschikbaar gesteld. Hierbij wordt vermeld wie zijn benaderd en welke wel en niet tot de geldstroom hebben bijgedragen. Met de Rogstaekers wordt overleg gevoerd over de voor hun evenement verwachte gemeentelijke organisatiekosten (personeel, dranghekken, afzettingen, etc.). De raad ontvangt voor 12 december a.s. een totaaloverzicht hiervan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Blok

(Centrummanagement Weert)

Geluidsfragment spreekrecht de heer Jacobs

(Stichting Total Sports Weert)

Tekst spreekrecht Stichting Total Sports Weert

Geluidsfragment spreekrecht de heer Boumans

(VV De Rogstaekers)

Tekst spreekrecht VV De Rogstaekers

Geluidsfragment vragen en antwoorden insprekers

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

Raadsconsultaties

16.

Onderwerp

Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de deelname aan de stichting Weert 600 jaar stad.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD, PvdA en CDA vragen zich af waarom er een stichting moet komen, dat was bij Koninginnedag 2011 immers ook niet het geval. De PvdA merkt op dat de statuten naar variant 4 toeschrijven, de variant waar de PvdA tegen is. Weert Lokaal en CDA vinden dat de band tussen de gemeente en de stichting losser moet zijn. De stichting moet het programma samenstellen, niet de gemeente. De fracties Weert Lokaal, VVD en CDA vinden het niet verstandig als de burgemeester voorzitter van het stichtingsbestuur wordt. Weert Lokaal en VVD vragen zich af of het aanbevelenswaardig is om de gemeentelijke accountant de financin van de stichting te laten controleren. Het bevreemdt het CDA dat de stichting bevoegd is tot aan- en verkoop van registergoederen. D66 vindt het niet duidelijk wat aan de gemeente is en wat aan de stichting. Het is belangrijker om ons samen met de Weerter verenigingen op de inhoud van het jubileumprogramma te richten dan op de organisatie. De verenigingen moeten er later ook nog iets aan hebben.

 

Toezeggingen

Overzicht van wat er in 2014 georganiseerd gaat worden met een voorstel van de stichting daarbij (ingekomen, afgevallen en doorgang vindende initiatieven) wordt in eerste cyclus van 2013 aan raad voorgelegd.

Artikel 3 van de concept-statuten wordt gecorrigeerd. De voorzitter van Centrummanagement Weert wordt secretaris van het stichtingsbestuur, maar kan geen penningmeester zijn.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                           P.J.H. Sijben