ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 23-01-2012

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), A.F. van Eersel (VVD), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (VVD)

Afwezig de leden

P.P.E. Lempens (SP)

Plaatsvervangende leden

--- 

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen

Ambtelijke ondersteunging

M. Nagel, G. van der Hoeven, P. Bulk, G. Lenders, W. Ruber, T. Passau, H. Keijzers, J. van Velthoven, E. Salman, T. Weekers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 23-01-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 28 november 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 28-11-2011

Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 november 2011 en 14 december 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3 Op verzoek van de heer Heuvelmans zal worden bezien of de toezeggingen die te maken hebben met onderwerpen die t.z.t. aan de orde komen in commissie of raad van de voortgangsrapportage verwijderd kunnen worden.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 09-11-2011 en 14-12-2011

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

D66: Vragen over besluit inzake compensatie ondernemers Koninginnedag worden vóór de raadsvergadering van 8 februari a.s. schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

CDA: Vragen over Bosuil zijn ter vergadering beantwoord.

CDA: Vragen over TILS-310 (evaluatie interactief werken): onderwerp wordt voor de volgende commissievergadering geagendeerd.

CDA: Heeft geen vragen meer over TILS-339 (decembercirculaire 2011). 

 

Bestanden

TILS-stuk 310

TILS-stuk 339

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Budget KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties wijzen op het belang van het behoud van de KMS voor Weert. CDA: Is akkoord met het voorstel. VVD: Vindt het werk tot nu toe vooruitstrevend; er wordt alles aan gedaan om een optimaal resultaat te bereiken. Het is geen bezwaar als er kosten aan verbonden zijn. Overigens heeft het college van Gedeputeerde Staten 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten. Onderhavig project valt hier zeker ook onder. D66: Vindt het niet terecht dat in het raadsvoorstel de indruk wordt gewekt dat de gemeente al heeft besloten 1 miljoen euro bij te dragen. D66 is van mening dat voor het bedrag van € 20.000,- dekking gevonden dient te worden in het budget voor economische structuurversterking. Weert Lokaal: vraagt zich af waar de bijdrage van de provincie blijft. PvdA: wacht het onderzoek af en gaat ervan uit dat de provincie een betrouwbare partner zal zijn.

 

Toezeggingen

Bezien of tekst in raadsvoorstel over bijdrage gemeente genuanceerd dient te worden.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid 2012, Weer(t) veiliger!

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal: De gemeente is flink bezig om Weert veiliger te maken. Er worden echter op teveel terreinen acties ingezet, we kunnen ons beter concentreren op enkele zaken. Ook moet er een goede inschatting van worden gemaakt of het inzetten van budget leidt tot een daling van de criminaliteitscijfers. Het aantal vermogensdelicten is met 24% gestegen, daar moet iets aan gedaan worden. Weert Lokaal vindt het een goede zaak dat er een collectief horecaverbod voor veelplegers wordt gehanteerd. Bij het verlenen van ontheffingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen moet de gemeente zich, gelet op de kosten, niet te bureaucratisch opstellen.

VVD: Weert staat te hoog op de AD-misdaadmeter. Het is een goede zaak dat de raad 4x 250.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor veiligheid. Bij de aanpak kunnen echter kanttekeningen worden geplaatst. De gehanteerde doelstellingen zijn conservatief. Niet duidelijk is hoe hoog Weert op de AD-misdaadmeter zal staan door de voorgenomen aanpak. De VVD vraagt zich af of de doelstelling op het terrein van de vermogensdelicten realistisch is. Het beleid gaat uit van verouderde criminaliteitscijfers, terwijl deze cijfers dagelijks opvraagbaar zijn. De commissie zou elke cyclus nieuwe criminaliteitscijfers moeten krijgen, zodat er sneller gerichte maatregelen kunnen worden getroffen. De gemeente moet gebruik maken van nieuwe technieken om de veiligheid in Weert te vergroten. Het stimuleren van de burger tot het doen van aangifte en acties van de politie daarop staat niet in de nota. De politie Gooi en Vechtstreek heeft ervaring met een minicursus recherche voor burgers. De veiligheidscoördinator van de gemeente Best heeft een ‘app’ ontwikkeld om de burger bij het politiewerk te betrekken. Bezien moet worden of deze beide initiatieven bruikbaar zijn voor Weert. Als de politie onvoldoende capaciteit heeft voor het opnemen van aangiftes zou een gemeentelijk loket in het nieuwe stadhuis overwogen moeten worden. De VVD overweegt een amendement om het jaarrekeningresultaat 2011 à 220.000 euro niet bij de algemene middelen te voegen, maar door te schuiven naar 2015.

CDA: De criminaliteitscijfers moeten omlaag. De fractie vraagt zich af hoe groot de invloed van de burgemeester nog is op het veiligheidsbeleid na de vorming van een nationale politie.

PvdA: Vindt consistent beleid belangrijk. Gemeente en politie moeten niet o.g.v. incidenten acteren. Het is de fracties PvdA en D66 niet duidelijk waarom er 154.000 euro extra besteed moet worden aan veiligheidsbeleid. In het raadsvoorstel is de noodzaak hiertoe niet gemotiveerd. D66 vindt dat er een inhoudelijke analyse van de oorzaken, een onderbouwing van de cijfers en een meerjarenplanning moet komen. Ook is D66 van mening dat de scholen moeten bijdragen aan de weerbaarheidstraining voor jongeren, omdat dat vooral te maken heeft met pestgedrag.

 

Toezeggingen

Onderzoeken of app Best kan bijdragen aan een veiliger Weert. Nagaan of er nog LPG-stations zijn in Weert. Bezien of er 1x per kwartaal actuele criminaliteitscijfers bij de veiligheidsrapportage kunnen worden gevoegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken plan van aanpak burgernet.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

De fracties vinden het een prima instrument, waarbij zoveel mogelijk burgers betrokken moeten worden en dat door de politie breed ingezet moet worden.

 

Bestanden

Plan van aanpak Burgernet

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

 

 

              

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Vaststellen van de te onderzoeken onderwerpen van de bestuursopdracht FLOW “Samenwerken of uitbesteden”.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD, CDA en D66 verzoeken om inzicht in de afwegingsmatrix (zeefcriteria). Weert Lokaal vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening voorop moet blijven staan. In geval van uitbesteding heeft de gemeente de regierol. Dan moet de gemeente zich als ondernemer opstellen; dat vereist een andere denkwijze. De PvdA vindt het prima om dit onderzoek uit te voeren en uit te werken, maar het is de vraag of de alternatieve mogelijkheden ook wenselijk zijn. Niet alleen budgettaire afwegingen en efficiency-overwegingen zijn relevant, maar zeker ook de maatschappelijke taken van de overheid, in het bijzonder de zorg voor mensen aan de onderkant van de samenleving. D66 merkt op dat de overhead in geval van samenwerking evenredig verdeeld moet worden. De gemeente dient wel nog zeggenschap te behouden in geval van uitbesteden.

 

Toezeggingen

De inventarisatieformulieren en afwegingsmatrix worden in de leeszaal ter inzage gelegd. Voor nadere uitleg kan men zich wenden tot de heer H. Keijzers. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de tiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Voortaan financiële stand van zaken in rapportage opnemen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

13.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2011.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.  

 

Toezeggingen

Voortaan wijzigingen ten opzichte van voorafgaand jaar vet of cursief in tekst aangeven.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2012,

 

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben