CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 18-02-2013

 

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD) en H. Stals (CDA)

Afwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), J.W.J. Goubet (SP) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (D66), G.J. van Buuren (VVD) en B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteunging

M. Knaapen, M. Meertens, G. van der Hoeven, G. Lenders, W. Ruber, R. van den Pol en M. Rosbergen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en de plaatsvervangers. Wethouder Coolen komt iets later.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Agenda 18-02-2013

» Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 januari 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ł Advieslijst commissie AZ 14-01-2013

» Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 januari 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: de burgemeester deelt mede dat hij terugkomt op de door de raad aangenomen motie inzake de lokatie van de dodenherdenking. 

 

Bestanden

Ł 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

Ł 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

Ł 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30-01-2013

» Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-581 (begrotingstoezicht 2013): de vragen die de CDA-fractie hierover heeft zullen worden gesteld bij de bespreking van de managementletter van Deloitte en de reactie van het college daarop.

TILS-596 (computervirus): het CDA vindt dat de raad op een hoger niveau dan via een TILS-stuk ge´nformeerd moet worden en verwacht hier in het kader van de managementletter van Deloitte en de reactie van het college daarop meer informatie over.

Rondvraag: op de vraag van alle fracties wat er gebeurt met het feit dat iemand een vertrouwelijk rapport van de accountant naar de pers heeft gelekt antwoordt de burgemeester dat dit in het FVO zal worden besproken.

 

Bestanden

Ł TILS-581

Ł TILS-596

» Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen Inkoop- en Aanbestedingsbeleid LNRW 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt dat beoordeeld moet kunnen worden of inschrijvers integer zijn en niet onderling opdrachten verdelen.

VVD en PvdA vinden het een goed voorstel. De SP-fractie is verheugd dat er in de aanbestedingsregels een regeling is opgenomen aangaande topsalarissen in de semi-publieke sector. In het kader van social return moet worden ingezet op maximaal sociaal; bezien moet worden of uitkeringsgerechtigden (bijstand of WW) hiermee geholpen kunnen worden. De SP stelt voor om een register aan te leggen van alle MKB-bedrijven in de 4 betrokken gemeenten, waarin zij kunnen aangeven waarin zij goed zijn. De gemeenten kunnen dan als opdrachten niet worden aanbesteed het lokale MKB stimuleren. Het CDA vindt het voorstel een verbetering van het bestaande beleid. De paragrafen over social return en duurzaamheid zijn prima. Het CDA vindt het door de SP voorgestelde register niet nodig, omdat die informatie al bij de Kamer van Koophandel voorhanden is. D66 is akkoord met het voorstel, maar vindt dat we in het kader van social return niet de bestaande re´ntegratietrajecten moeten doorkruisen.

 

Toezeggingen

De vraag waarom Roermond tweemaal vermeld staat op het voorstel met de drempelbedragen wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł Inkoop- en Aanbestedingsbeleid LNRW 2013

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de 19e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Bespreken kalender en financieringsstrategie 600 jaar Weert (geen stukken).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

In juni wordt een voorstel met financiering aan de raad voorgelegd.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen 

10.

Onderwerp

Vaststellen beleidskader ten behoeve van de besluitvorming

gemeente Weert bij humanitaire rampen in het buitenland.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA vraagt zich af of het zo concreet en gedetailleerd geregeld moet worden. Het CDA heeft geen behoefte aan een beleidskader. Er zou beter per individueel geval een besluit door de raad genomen kunnen worden. Bovendien is er geen budget. Weert Lokaal heeft er evenmin behoefte aan en betreurt het dat het beleidskader geen regeling bevat voor initiatieven vanuit de bevolking die niet onder de beschreven criteria vallen. Een onderbouwd antwoord op lokale initiatieven kan met dit beleidskader niet gegeven worden. Ook de VVD vraagt zich af of het zo gedetailleerd geregeld moet worden en of er al eens een beroep op steun bij humanitaire rampen is gedaan. De VVD hoopt dat het beleidskader nooit gebruikt hoeft te worden. De PvdA wijst er op dat de raad om een beleidskader heeft gevraagd naar aanleiding van enkele humanitaire rampen in het buitenland. De PvdA is akkoord mits het beleidskader als leidraad wordt gebruikt. De SP vindt het een prima stroomschema en een goede leidraad. D66 heeft twijfels over het stroomschema, omdat er altijd situaties kunnen optreden die hier niet in passen. D66 pleit voor het niet alleen inspelen op landelijke en internationale hulpacties, maar vooral op particuliere initiatieven vanuit de gemeente, omdat daar draagvlak voor bestaat. Het beleidskader dient als leidraad te worden gehanteerd, maar er moet worden ingespeeld op de betreffende situatie, zoveel mogelijk met lokale initiatieven.  

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Ł Raadsvoorstel

Ł Beleidskader humanitaire rampen in het buitenland

Ł B&W-besluit

» Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities  

11.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Ł Stand van zaken veiligheid Weert

» Geluidsfragment

 

 

 

  

Informatiebrieven

12.

Onderwerp

Bespreken verordening paracommercie in relatie tot motie paracommercie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties bespreken de motie nogmaals intern en beraden zich over het al dan niet in stemming brengen ervan.

 

Bestanden

Ł Brief inzake motie paracommercie

» Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

» Geluidsfragment 

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben