CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 25-03-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) (aanwezig t/m agendapunt 6)

 

 

Aanwezig portefeuillehouder

A.A.M.M. Heijmans

Afwezig portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteunging

G. Lenders, H. Janssen, T. Passau, W. Truyen

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment (opening en agenda) 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege de afwezigheid van de wethouders Coolen en Cardinaal worden de TILS-stukken 636 en 613 en agendapunt 7 vanavond niet behandeld.

Het controleprotocol (agendapunt 8) kan niet een cyclus worden uitgesteld. De vragen die hierover worden gesteld zullen schriftelijk worden beantwoord en het stuk zal een bespreekstuk voor de raad worden.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. Vanuit de commissie wordt aangegeven dat het op prijs wordt gesteld als de commissie eerder op de hoogte wordt gesteld van de afwezigheid van portefeuillehouders.

 

Bestanden

Agenda 25-03-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst extra openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 februari 2013 (18.00 uur).

B. Vaststellen advieslijst reguliere openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 februari 2013 (19.30 uur).

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie extra AZ 18-02-2013

Advieslijst commissie AZ 18-02-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 13 maart 2013.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3:   Viering 600 jaar Weert: CDA en Weert Lokaal maken zich zorgen om de derde geldstroom. De vragen van Weert Lokaal over serious request worden ter vergadering beantwoord. De fracties Weert Lokaal, CDA en PvdA maken zich zorgen over de gevolgen van deelname aan serious request voor de bijdragen van verenigingen aan de viering van 600 jaar Weert.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 13-03-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

TILS-stukken:

   TILS-622 (plan van aanpak jeugdrisicogroep) (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie): de fracties PvdA en CDA spreken hun waardering uit over het stuk. De vragen van CDA en Weert Lokaal worden ter vergadering beantwoord. De vraag van het CDA of zeker is dat het gewijzigde collegebesluit, dat alleen door de secretaris geparafeerd is, ook het juiste stuk is wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).  

   TILS-636 (grondslagen begroting 2014) (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie): niet behandeld.

   TILS-613 (kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2012 Deloitte Accountants) (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, Weert Lokaal en PvdA): niet behandeld.

Rondvraag:

    De vragen van Weert Lokaal over de gemeentegids en van de VVD over FLOW worden ter vergadering beantwoord.

    De vraag van het CDA wat het FLOW-2-traject inhoudt wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

    De vraag van de VVD of het waar is dat het Van Gogh Instituut in financile problemen verkeert wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

    De burgemeester meldt dat de dodenherdenking dit jaar in de Paterskerk plaatsvindt.

    De burgemeester deelt mede dat het college de Bosuil heeft aangeschreven en daarbij een last onder dwangsom heeft opgelegd vanwege paracommercie. De vraag van D66 of de terugkeer van Bospop naar sportpark Boshoven gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie aan de Bosuil wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

    De burgemeester meldt dat het college deze week de vergunning voor Bospop zal afgeven.

 

Bestanden

TILS-613

TILS-622

TILS-636

Geluidsfragment

Geluidsfragment mededelingen Burgemeester

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

7.

Onderwerp

Kennisnemen van de 20e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Dit agendapunt is niet behandeld en wordt geagendeerd voor de vergadering van 22 april 2013.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het bevreemdt de fracties VVD, Weert Lokaal, PvdA, CDA en D66 dat het college de raad voorstelt ermee akkoord te gaan dat de accountant het inkoop- en aanbestedingsproces niet betrekt bij zijn rechtmatigheidsoordeel, omdat er onrechtmatig is gehandeld. Zou hij dit proces wel meetellen voor de fouten en onzekerheden, dan zou hij geen goedkeurende verklaring kunnen afgeven.

 

Toezeggingen

Schriftelijk wordt toegelicht:

1.      de voorgestelde constructie;

2.      of er alleen procedureel of ook inhoudelijk fouten zijn gemaakt (zijn er dingen aangeschat die niet aangeschaft hadden moeten worden?);

3.      de omvang van het onrechtmatig handelen;

4.      de oorzaak;

5.      de oplossing.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het opmerkelijk dat de politie vraagt om een bepaling in de APV om het vechten op straat beter te kunnen bestrijden. Het CDA staat achter het voorstel, maar vraagt zich af of voldoende duidelijk is wat de definitie van vechten is, of dat in de niet-openbare ruimte wel mag en waar wel en niet in de auto mag worden geslapen. De PvdA vindt de probleemstelling onduidelijk en wijst op een fout in de tekst van artikel 1 sub a. Ook wordt gevraagd naar de relatie van de bepalingen in de APV ten opzichte van woonwagenbewoners. De SP stemt in met het voorstel. D66 vraagt aandacht voor het overnachten van vrachtwagenchauffeurs op terreinen zonder faciliteiten.

 

Toezeggingen

De fout in de tekst van artikel 1 sub a wordt hersteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

De commissie is verheugd over de stand van de veiligheid en de aanpak door de gemeente. De fracties VVD en CDA hebben zorgen over de stijging van drank- en drugsoverlast.

 

Bestanden

Stand van zaken Veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

Informatiebrieven

11.

Onderwerp

Bespreken van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013.

 

Toezeggingen

Op verzoek van de PvdA wordt in de tabel op pagina 6 Meld Misdaad Anoniem bij de politie weggehaald. Het meldpunt staat daar geheel los van.  

 

Conclusies

Aandacht voor de reductie van 25% op de formatie voor toezicht en handhaving. 

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben