CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 22-04-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), F. Kadra (PvdA) en L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

A.F. van Eersel (VVD), A. Jacobs (CDA) en B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Aanwezig portefeuillehouder

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouders

 

Ambtelijke ondersteunging

G. Lenders, G. van der Hoeven, W. Ruber

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering en de aanwezige plaatsvervangers.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het voorstel van de SP om het onderwerp cameratoezicht De Boender als agendapunt toe te voegen wordt verworpen. De vragen van de SP zullen worden betrokken bij agendapunt 10 (veiligheidsrapportage). De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 22-04-2013

¯ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 maart 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie AZ 25-03-2013

¯ Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 4 en 10 april 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Er zijn geen toezeggingen gedaan in de raad van 4 april. De toezeggingen van 10 april zijn nog niet beschikbaar, deze worden geagendeerd voor de volgende cyclus.

De commissie heeft geen vragen en opmerkingen bij 5.1, 5.2 en 5.3.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

¯ Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

TILS-613 (tussen-tijdse bevindingen 2012 Deloitte Accountants)

De vragen van het CDA over de interne administratieve organisatie, de reactie van het college op de bevindingen van de accountant en de reorganisatie in relatie tot knelpunten in de bedrijfsvoering worden ter vergadering beantwoord.

 

TILS-646 (wijziging drank- en horecawet)

De vragen van de PvdA over het alcoholverbod voor jongeren jonger dan 16 jaar worden ter vergadering beantwoord. De commissie zal schriftelijk worden geïnformeerd over het stappenplan van de campagne ter zake (TOEZEGGING).

 

Rondvraag

De vraag van Weert Lokaal wat het college voornemens te doen met het plan van de Stichting Scarabee voor de KMS wordt ter vergadering beantwoord. De vraag van de SP of de tijdstippen voor de huwelijken in het Jacob van Hornemuseum zijn verschoven vanwege nieuwe gemeentelijke regels wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De burgemeester deelt mede dat aan de Bosuil een last onder dwangsom is opgelegd.

 

Bestanden

 TILS-646

 TILS-613

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de Voorjaarsnota 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal heeft de voorjaarsnota nog niet kunnen bestuderen en komt op 30 mei er op terug.

De SP merkt op dat, in tegenstelling tot hetgeen in de voorjaarsnota wordt vermeld, het BFO geen formeel orgaan is, geen status heeft en geen besluiten kan nemen. De SP vindt het moeilijk om aan de hand van een financieel arme voorjaarsnota keuzes te maken over de prioriteiten. Zo zijn de consequenties van het grondbedrijf nog niet duidelijk. Er wordt voorgesteld prioriteiten af te voeren, terwijl dit op termijn wel gevolgen voor de burger kan hebben. De SP vraagt zich af of de doelstellingen op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening in 2014 zullen worden gehaald. Op welke wijze wordt hier extra inzet op gepleegd? Er wordt in de voorjaarsnota met 4 verschillende rentetarieven gewerkt, hetgeen een risico van fictief te hoge rentes met zich meebrengt. De beleidsmatige en financiële gevolgen van de demografische ontwikkelingen zijn nog niet uitgewerkt. De SP is van mening dat de voorjaarsnota niet losgekoppeld had moeten worden van de financiële rapportages. Bovendien had hierover in de commissie AZ gesproken moeten worden en niet in het BFO.

De PvdA stelt dat de voorjaarsnota op achetrstand staat omdat ontwikkelingen als de Poort van Limburg, het grondbedrijf en Weert 600 jaar stad er nog niet in zijn verwerkt. De PvdA vraagt zich af wat wordt vastgesteld aan de hand van deze financieel en beleidsmatig arme voorjaarsnota, terwijl we nog niet weten wat er nog meer op ons af komt. Het verontrust de fractie dat de wethouder financiën zich blijkens een stuk dat in de leeszaal ligt “ernstig zorgen maakt over het over de bühne brengen van de voorjaarsnota”. De VVD uit zijn complimenten over de voorjaarsnota en eerste kwartaalrapportage. Deze wijze van rapporteren is geheel conform afspraak met de raad. Het CDA heeft de nota nog niet in de fractie kunnen bespreken. De fractie vraagt zich af of door het vaststellen van de voorjaarsnota tevens het krediet voor Weert 600 jaar stad door de raad beschikbaar wordt gesteld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Voorjaarsnota 2013

¯ Geluidsfragment

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 1e kwartaal 2013.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

¯ Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

9.

Onderwerp

Kennisnemen van de 20e en 21e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit (20e tussenrapportage)

 B&W-besluit (21e tussenrapportage)

¯ Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Er wordt verschillend gedacht over het antwoord op de vraag of de rust bij de Boender is teruggekeerd en zo ja, of dit komt door de inzet van cameratoezicht of door bijvoorbeeld het voeren van overleg.

 

Bestanden

 Stand van zaken Veiligheid Weert

¯ Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 juni 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben