CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 10-06-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

---

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

B. Peterse (SP), G.J. van Buuren (VVD), S.M.L. Struving (CDA) en G.W.J. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig portefeuillehouder

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouders

 

Ambtelijke ondersteunging

W. Ruber, M. Nagel, L. Spreuwenberg

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 12 en 13 worden vr agendapunt 8 behandeld.

 

Bestanden

Agenda 10-06-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 22 april 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 22-04-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 10 april 2013 en 22 mei 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Geen vragen en opmerkingen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 10 april 2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 22 mei 2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.  

 

TILS-stukken

          TILS-679 (begrotingsbrief 2014 van Gedeputeerde Staten van Limburg) (geagendeerd op verzoek van de PvdA).

De PvdA spreekt zijn complimenten uit.

 

          TILS-677 (pilot gratis fietsparkeren met toezicht in de mobiele fietsen-stalling op Kasteel-plein t.b.v. de Oelemarkt van 19 april tot 20 sept. 2013. (geagendeerd op verzoek van PvdA en CDA).

PvdA en CDA spreken hun complimenten uit. De vragen van de PvdA (gratis fietsparkeren breder uitzetten i.p.v. alleen voor mensen die uitgaan op de Oelemarkt)en D66 (motie voorjaarsnota betrekken bij de oplossing voor het totale probleem van het fietsparkeren en de overlast die daarmee gepaard gaat) worden ter vergadering beantwoord.

 

Rondvraag

De vraag van de PvdA over de communicatie met de wijk- en dorpsraden wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

TILS-679

TILS-677

Geluidsfragment

 

 

 

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een goede zaak dat de jaarstukken bestaand beleid bevatten. De VVD wacht de bevindingen van de commissie onderzoek jaarrekening af. De SP vindt het belangrijker om te spreken over de reserves en voorzieningen. Ook vindt de SP dat de jaarrekening SMART-er geformuleerd moet worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening Weert 2012

Erratum Jaarrekening Weert 2012

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend raadskrediet ad 592.000,= ten behoeve van de uitvoering van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad

(presentatie door mw. S. Blok en mw. M. Dominikowski).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD vindt het een goed voorstel, waarmee een economische impuls voor Weert wordt bereikt. Het programma vormt een verrijking ten opzichte van de reguliere evenementen. De constructie met een stichting werkt ook prima. Het is belangrijk om de reguliere evenementen mee te nemen om te voorkomen dat evenementen dubbel loppen. De overblijvende gelden vloeien terecht terug naar de gemeente. De VVD staat bijzonder positief tegenover het voorstel.

De SP geeft aan altijd positief tegenover het vieren van het jubileum te hebben gestaan, maar vindt het gevraagde bedrag wel erg hoog. Het is essentieel dat de raad vr de besluitvorming inzicht krijgt in een kostenspecificatie. De SP betreurt het dat reguliere evenementen geen extra bijdrage krijgen, terwijl zij dat in deze economische tijden wel nodig kunnen hebben. Het college heeft de raad buiten spel gezet door voor de variant goud te kiezen, terwijl de raad daar eerder niet voor koos.

Weert Lokaal constateert dat er ook reguliere evenementen in het programma staan. Voor de evenementen in 2015 is geen budget beschikbaar. Door de evenementen die gepland staan voor 2014 soberder vorm te geven kunnen de reguliere evenementen voor 2015 extra ondersteund worden. Daarmee ontstaat een betere basis voor het vervolg. Er dient meer focus te komen liggen op de bestaande evenementen en de nieuwe dienen breder opgezet te worden.

Het CDA vindt dat het feest er moet komen, maar het moet ook voor minder geld kunnen. Er ligt geen begroting aan het voorstel ten grondslag. Een kostenspecificatie dient beschikbaar te zijn. Het college heeft gekozen voor goud. Het uitgangspunt zou moeten zijn geld volgt goede plannen, maar nu is het andersom. Wat gebeurt er als de raad niet voor goud kiest?

D66 vindt het vreemd dat het boekwerkje al is verspreid voordat het programma in de commissie is besproken en de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld. Als de gemeente geen geld beschikbaar stelt, leidt dit tot teleurstelling. D66 vraagt zich af of de bijdrage van de gemeente lager wordt als de commissaris van de Koning meer beschikbaar stelt dan verwacht. D66 stemt in met de variant goud, maar vindt de criteria die de stichting zal hanteren voor het toekennen van budget of het wegstrepen van evenementen niet duidelijk. Ook is niet duidelijk wat er gebeurt als de gemeente geen of minder geld beschikbaar stelt. Het jubileumprogramma moet ook de verenigingen ten goede komen.

De PvdA is positief kritisch. Het feest moet er zeker komen, maar de kosten zijn wel erg hoog. De raad heeft door middel van een amendement besloten dat het college alle opties open diende te houden, maar het college heeft voor goud gekozen. Het lijkt er op dat de activiteiten voorop staan en het budget daarop gebaseerd wordt. Dit zou andersom moeten gebeuren. Niet duidelijk is waar het budget aan besteed wordt. Als de verwachte sponsorbedragen niet binnenkomen, wordt de raad dan om een extra krediet gevraagd of worden verenigingen teleurgesteld? De bijdrage vanuit de provincie moet bekend zijn vr de raadsbesluitvorming. Het is terecht dat gelden die over zijn terugvloeien naar de gemeente, maar waaruit worden budgetoverschrijdingen betaald? Het verbaast de PvdA dat het bedrag ten laste van de algemene reserve wordt gebracht, terwijl deze juist versterkt moet worden. De gemeente kan niet steeds uit de algemene reserve blijven putten. Er dient vr de raad van 26 juni aanstaande een kostenoverzicht te liggen.

 

Toezeggingen

De vraag van Weert Lokaal waar de tonnen die bedoeld waren voor Serious Request aan besteed worden wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jubileumprogramma Weert 600 jaar stad

Totaalprogramma Weert 600 jaar stad

Sponsorbrochure Weert 600 jaar stad

Sponsorkaart Weert 600 jaar stad

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen nav presentatie

Geluidsfragment 1e termijn commissie

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn commissie

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Nota reserves en voorzieningen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP stelt vindt het een goede zaak dat de reserves worden gebruikt om het grondbedrijf aan te zuiveren. De VVD is akkoord met het opwaarderen van de algemene reserve. VVD en D66 vragen naar de samenhang tussen jaarrekening, nota reserves en voorzieningen en bezuinigingen. Het CDA vindt het goed om deze exercitie periodiek uit te voeren, maar wijst er op dat het slechts een herschikking van geld is. Er komen geen nieuwe middelen vrij. Weert Lokaal is akkoord, omdat het de minst slechte oplossing is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Nota reserves en voorzieningen 2013

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants voor 2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een logisch voorstel. Ook de VVD is akkoord met het voorstel. Als regionale samenwerking leidt tot kostenbesparing, is dat prima. De SP merkt op dat de gemeente, door af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, voordeel misloopt. De accountancymarkt floreert immers momenteel niet. Accountants zouden nu onder de prijs inschrijven. Het CDA vindt het voorstel aannemelijk, maar af en toe wisselen van accountant is ook goed. Gezamenlijk aanbesteden kan voordeel opleveren, maar ook nadelen hebben. De PvdA wil inzicht in de gevolgen van het afwijken van het aanbestedingsbeleid. VVD, SP en CDA zijn van mening dat de accountant niet teveel invloed bij de gemeente moet krijgen, omdat het dan moeilijker wordt om nog te wisselen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

11.

Onderwerp

Bespreken van het collegebesluit van 23 april 2013 inzake het plan van aanpak bezuinigingen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal zou het interessant vinden als deze regeling ook op andere bedrijven dan de Risse kan worden toegepast.

De VVD stemt in met het voorstel, maar vraagt zich af of het niet in strijd is met de Europese richtlijn. Valt de Risse niet ook onder het algemeen belang van industrile en commercile aard?

D66 begrijpt dat het hierbij gaat om diensten die de gemeente Weert zelf in uitvoering zou kunnen nemen en het voorstel is om deze diensten een op een te gunnen aan de Risse. Maar D66 vindt ook dat Weert een eerlijke concurrentiepositie moet bieden en andere partijen kunnen inschrijven. Daarmee krijgt Weert scherpe prijzen voor hetgeen er in de markt gezet wordt. D66 is voorstander van het in het voorstel genoemde alternatief (het is mogelijk om bij de aanbesteding eisen te stellen v.w.b. de inzet van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen) en stemt niet in met het voorstel.

De fracties CDA en PvdA stemmen in met het voorstel.

De SP vindt dat er zoveel mogelijk opdrachten aan de Risse moeten worden gegund. Dit is goed voor de sociale doelstellingen en in economische zin goed voor de gemeente. Als een ander bedrijf dan de Risse een opdracht krijgt geldt het principe van social return.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

13.

Onderwerp

Bespreken van de 22e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Voor de hand liggende onderdelen blijken niet in het bestek te zijn opgenomen. De kosten komen nu als meerwerk bij de gemeente binnen. De commissie uit haar zorgen over dit meerwerk. Het aanbestedingsvoordeel verdwijnt hierdoor. De kosten van het nieuwe stadhuis moeten zo laag mogelijk blijven.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

1. Vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

2. Intrekken van het Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties zijn van mening dat in principe de fractievoorzitters lid van de vertrouwenscommissie zijn, maar dat zij zich wel moeten kunnen laten vervangen.

 

Toezeggingen

De griffier zal een amendement maken inhoudende dat in principe de fractievoorzitters lid van de vertrouwenscommissie zijn, maar dat zij zich kunnen laten vervangen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met de begroting 2014 en met de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is akkoord met de inhoud van de brief en is het ermee eens dat geld dat niet is besteed terugvloeit naar de gemeente. De VVD maakt zich zorgen over het regiobestuur, dat soms geen quorum heeft.

Weert Lokaal is blij dat we sluiten met een voordelig resultaat. Weert Lokaal vindt het prima dat geld dat over is wordt teruggestort naar de gemeenten en als er krediet nodig is, er eerst een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Het is goed dat er geen reserves gevormd worden. Als bestuurders niet aanwezig kunnen zijn moeten zij een vervanger sturen. Weert Lokaal is van mening dat de veiligheidsregio niet meer mensen moet aannemen, terwijl er overal bezuinigd moet worden. De SP merkt op dat burgemeester als bestuursorgaan lid is van het bestuur en dus niet kan worden vervangen. De reactie van Weert moet vr 15 juni bij de veiligheidsregio zijn, dus deze kan niet in de raad worden behandeld. De SP vraagt zich af wat er gebeurt als de gemeente niet instemt met de begroting en de jaarrekening. Een raadsbesluit moet immers uitgevoerd worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

16.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Over de jeugdgroep de volgende keer (SMART) rapporteren.

 

Conclusies

De commissie is verheugd dat Weert is gezakt op de AD-misdaadmeter.

 

Bestanden

Brief stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 september 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben