CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 09-09-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66), S.M.L. Struving (CDA)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP)

Plaatsvervangende leden

B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Aanwezig portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteuning

W. Ruber, G. Lenders en A. van den Burg (Arcadis)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Goubet (SP); hij wordt vervangen door de heer Peterse (SP).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het college stelt voor om het raadsvoorstel om in te stemmen met de begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te agenderen. De commissie stemt hiermee in. Het voorstel wordt behandeld als agendapunt 7A. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 09-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 juni 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 10-06-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 mei 2013 en 26 juni 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30 mei 2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 26 juni 2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS-737 (toestaan activiteit in De Bosuil):

PvdA en CDA vragen waarom het college niet instemde met het ambtelijk advies en negatief heeft besloten op het verzoek van De Bosuil om een festival toe te voegen aan de programmering van De Bosuil. Het CDA vraagt of de verruiming van de wet tot een positief besluit zou hebben geleid. De burgemeester beantwoordt deze vragen ter vergadering.

 

Rondvraag:

B&W-besluit van 2 juli 2013 m.b.t. bezetting stembureaus:

Het CDA vraagt zich af wat het college van de gang van zaken heeft geleerd. D66 verzoekt om informatie over de opleiding die de vrijwilligers van de stembureaus gaan volgen. De SP verwacht een compleet antwoord op hun schriftelijke vragen. De VVD en de PvdA betreuren de gang van zaken.

Bezien of de vragen van de SP afdoende zijn beantwoord (TOEZEGGING).

 

600 jaar Weert:

De PvdA vraagt om inzicht in de kosten voor de professionals en de ambtelijke ondersteuning. D66 vraagt hoeveel budget er aan de activiteiten wordt besteed en hoeveel aan pr/communicatie en aan de inzet van ambtenaren. Het CDA stelt vragen over de projektorganisatie alsmede de criteria voor het toewijzen van projekten en vraagt naar de stand van zaken inzake de motie service voor organisaties die de raad op 26 juni jl. heeft aanvaard. D66 verzoekt om aandacht voor de communicatie richting de verenigingen wier ideen niet worden gehonoreerd. De portefeuillehouders beantwoorden deze vragen ter vergadering.

 

Bestanden

TILS-737

B&W-besluit nr. 11 van 02-07-2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

7.

Onderwerp

Bespreken van de 23e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Totaaloverzicht meer- en minderwerk naar commissie zenden. Indien openbaar de stukken inzake de aanbesteding van de audio-visuele voorzieningen in de raadzaal aan de commissie beschikbaar stellen.

 

Conclusies

De fracties uiten hun zorgen over de kosten van meerwerk. Er wordt verzocht om duidelijk te rapporteren.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

7a.

Onderwerp

Instemmen met begrotingswijziging 2013 nr. 2 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Vr de raadsvergadering de vragen van het CDA schriftelijk beantwoorden (er staat een bedrag van 119.000,- voor de brandweer Weert en van 112.000,- bij de GGD; waarom zijn dit zulke grote bedragen en zijn deze structureel of incidenteel?).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van de brieven met vragen ingevolge art. 40 RvO over cameratoezicht van de fractie SP d.d. 9 april 2013 en 29 april 2013 en de respectievelijke antwoordbrieven van het college d.d. 21 mei 2013 en 4 juni 2013.

 

Toezeggingen

Bezien of het mogelijk is cijfers betreffende inbraken in het publieke domein aan de commissie te verstrekken.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Brief cameratoezicht 9 april 2013

Antwoordbrief cameratoezicht 21 mei 2013

Brief cameratoezicht 29 april 2013

Antwoordbrief cameratoezicht 4 juni 2013

Geluidsfragment

 

 

 

Notities

9.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De fracties uiten hun complimenten voor de wijze van rapporteren. Aandacht voor verplaatsing overlast bankje Louis Regoutstraat naar winkels. De commissie is verheugd over de belangstelling voor het veiligheidspakket.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal betreurt het dat er geen ambtswoning meer is. CDA en VVD zijn van mening, dat de burgemeester in Weert moet wonen, maar hebben begrip voor de situatie. De fracties gaan ervan uit dat de burgemeester er alles aan doet om in Weert te komen wonen. PvdA, D66 en SP stellen het op prijs dat er aan de hand van een raadsvoorstel in een openbare vergadering over het onderwerp kan worden gesproken. De leden van de fracties krijgen de gelegenheid in de raad hun mening te geven; het standpunt van deze fracties is nog niet bepaald.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Het college toestemming verlenen voor de oprichting van en deelname aan de "Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg".

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een prima voorstel, maar is van mening dat het een lichte gemeenschappelijke regeling moet blijven.

VVD is verheugd over de besparing van 6 ton.

Het CDA vindt het een goed initiatief. De SP merkt op dat samenwerking voordeel oplevert. De PvdA stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

12.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben