CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 07-10-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F. Kadra (PvdA) en S.M.L. Struving (CDA)

Afwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66).

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (VVD), M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA) en B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

---

 

 

Aanwezig portefeuillehouders

H.W.J. Coolen, A.F. van Eersel, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouder

A.A.M.M. Heijmans

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel, G. van der Hoeven, W. Ruber, G. Lenders, R. Bladder, H. Creemers en R. Caris

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en de plaatsvervangers.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer Harfaoui bij agendapunt 14 (veiligheidsrapportage; de gang van zaken rondom de aanpak van de risicojeugdgroep).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Harfaoui

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Omwille van het spreekrecht wordt agendapunt 14 (veiligheidsrapportage) na agendapunt 6 behandeld. Agendapunt 11 (wijzigingen rekenkamer) wordt vr agendapunt 14 behandeld.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 07-10-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 9 september 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 09-09-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 september 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 25-09-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag of over TILS-stukken.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

- Kennis nemen van de beantwoording van de motie: "herstel evenwicht inkomsten/kosten legesheffing gemeente Weert";

- Kennis nemen van de opgestelde kostenonderbouwing voor alle leges;

- Instemmen met de voorgestelde heffingsgrondslag en tarifering 'bouwleges'.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA verzoekt om een specificatie van de in het raadsvoorstel genoemde niet gedekte bedragen van 852.000,- en 176.551,-. CDA en VVD vrezen voor een verschuiving van grote naar kleine projekten vanwege de koppeling van de leges aan de grondoppervlakte. PvdA en SP vragen zich af waarom de gemeente niet inzet op 100% kostendekkendheid. Het staat de SP tegen dat de wetgever de gemeente dwingt tot samenwerking door meer taken naar gemeenten over te hevelen zonder de daarvoor benodigde financile middelen. De VVD wenst duidelijkheid over de kostendekkendheidspercentages. De SP vindt dat aanvragen voor grote en kleine projekten voor wat betreft procedure, aanpak, doorlooptijd en toetsing verschillend moeten kunnen worden behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van de fracties PvdA en CDA als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen van de Begroting 2014 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA wenst inzicht in de mogelijke financile consequenties van de extra rijksbezuinigingen en een voorstel over hoe hiermee in Weert om te gaan. De SP merkt op dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkse inkomstenbron voor de gemeente is. Deze wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners en de nieuwbouw. Er zitten risicos in de begroting. Er is voor een bedrag van 838.000,- lucht uit de begroting gehaald, wellicht kan dit nog meer worden. De fractie vraagt zich af hoe de lagere parkeeropbrengsten in de begroting worden verwerkt. De SP is van mening dat de verhouding externe inhuur ten opzichte van eigen medewerkers maximaal 10%-90% mag zijn. De fractie SP vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente de macronorm niet toepast, waardoor structureel een bedrag van 190.000,- per jaar wordt misgelopen.

 

Toezeggingen

De stand van zaken externe inhuur 2013 wordt schriftelijk naar de raad gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Begroting Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

 9.

Onderwerp

Bespreken van de 24e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2012 en aanpassen van de toelichting bij artikel 6 van de verordening (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden gedurende een proefperiode van n jaar (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat in tijden van bezuinigingen de vergoedingen voor de rekenkamer niet verhoogd moeten worden; in elk geval niet met dit bedrag. De VVD vindt het beter om een rekenkamer bestaande uit drie personen te hebben als het budget toch hetzelfde blijft. Het CDA vraagt zich af of de vergoeding weer naar het huidige niveau wordt teruggebracht als de pilot niet naar tevredenheid verloopt. Een rekenkamer die uit twee personen bestaat is kwetsbaar als n van de twee zou uitvallen. Ook vindt het CDA dat de raad gewoon de verordening moet toepassen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie geeft tijdig vr verzending van de raadsagenda aan of het voorstel rijp is voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

Liggen niet voor.

 

Raadsconsultaties

12.

Onderwerp

Verkoop brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Limburg Noord onder de voorwaarde dat er geen sprake is van een verplichting of toezegging tot terugkoop.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt het onacceptabel dat de veiligheidsregio wel de lusten van de brandweerkazernes wil, maar niet de lasten. De kazernes zouden in de vastgoedportefeuille van de veiligheidsregio moeten worden opgenomen. De SP is van mening dat de democratische legitimatie van de veiligheidsregio wederom ter discussie staat. De burgemeester is de vertegenwoordiger van de gemeente in de veiligheidsregio en moet verantwoording afleggen aan de raad. Als de burgemeester de opdrachten die hij van de raad meekrijgt niet kan volbrengen heeft hij een probleem met de raad en heeft de gemeente het nakijken in de veiligheidsregio. Het CDA vindt de gemeente te volgzaam. Er moeten harde afspraken worden gemaakt over de investeringen en onderhoud.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te richten Stichting Keyport 2020.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties PvdA, SP en CDA willen eerst de presentatie in de commissie EZ van aanstaande woensdag horen alvorens uitspraken over onderhavig voorstel te doen. Deze fracties betreuren het dat de raad niet breder wordt genformeerd dan alleen de commissie EZ. De VVD is akkoord met het voorstel. De fractie is voorstander van Keyport 2020, maar merkt op dat het geen stroperig verhaal moet worden.

 

Toezeggingen

Bezien wordt of de presentatie, die in de commissie EZ wordt gehouden, vooraf naar de raadsleden kan worden gezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

14.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

De raad ontvangt op een door de burgemeester te bepalen wijze aanvullende informatie over de financin en de procesverantwoordelijkheid inzake de aanpak van de risicojeugd.

 

Conclusies

De fracties PvdA, SP en CDA zijn van mening dat het proces rondom de aanpak van de risicojeugdgroep rommelig is verlopen op het gebied van de afhandeling van de offertes, de communicatie met de Marokkaanse gemeenschap en de procesverantwoordelijkheid.

 

Bestanden

Brief stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment spreekrecht de heer Harfaoui

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben