CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE

ALGEMENE ZAKEN D.D. 25-11-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66) en S.M.L. Struving (CDA)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP) en H. Stals (CDA)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

G.J. van Buuren (VVD)

 

 

Aanwezig portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouder

 

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel, T. van Tilburg en W. Ruber

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de afwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De agendapunten 7 (najaarsnota 2013) en 8 (3e financile rapportage 2013) worden tezamen behandeld.

 

Bestanden

Agenda 25-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 oktober 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 07-10-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 oktober en 6 november 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3: De vraag van het CDA naar de stand van zaken van de afhandeling van de motie inzake facilitering van activiteiten en evenementen door de gemeente wordt ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 30-10-2013

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 06-11-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

Rondvraag

Ter vergadering worden beantwoord:

          vraag CDA inzake communicatie met de Wijkraad rond de Kazerne over de Nelissenhofweg en de stand van zaken afhandeling motie Nelissenhofweg;

          vraag CDA over overleg burgemeester met andere gemeenten over sociale veiligheid;

          vragen Weert Lokaal over 600 jaar Weert: tussentijds financieel overzicht? onduidelijkheid voor burgers en verenigingen over gesprekspartner (gemeente of stichting?);

          complimenten PvdA voor binnenhalen provinciale subsidie voor 600 jaar Weert;

          vraag PvdA over burgernet, dat gisteren niet werkte terwijl er sprake was van een autobrand;

          vragen PvdA over geweld tegen ambtenaren; antwoorden Openbaar Ministerie op vragen van de burgemeester in januari in commissie bespreken (TOEZEGGING);

          vraag CDA of nieuwjaarsduik doorgaat.

 

TILS-772 (evaluatie Bospop 2013) (geagendeerd op verzoek fractie PvdA)

De PvdA is tevreden over de ontvangen stukken en de communicatie met de organisatie van Bospop.

 

Bestanden

TILS-772

Geluidsfragment

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD, Weert Lokaal, CDA, PvdA en D66 uiten hun zorgen over het tekort van 4,2 miljoen. Dit tekort wordt gedekt uit de Algemene Reserve, maar is daarmee niet opgelost. De VVD vraagt zich af of het nog zinvol is een najaarsnota uit te brengen, aangezien er sinds dit jaar wordt gewerkt met 3 tussentijdse financile rapportages.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Najaarsnota Weert 2013

Geluidsfragment 7 en 8

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Bespreken van de 3e rapportage 2013.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Zie de behandeling van de najaarsnota 2013.

 

Bestanden

B&W-besluit

3e rapportage 2013

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kw. 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen (exclusief parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen, deze worden behandeld in de commissie EZ, en exclusief de bouwleges, deze worden behandeld in de commissie RO).

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD en D66 hebben bij de begrotingsbehandeling tegen de verhoging van de OZB gestemd en blijven bij dit standpunt.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

11.

Onderwerp

Bespreken van de 25e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De VVD maakt zich zorgen over de kosten voor meerwerk, die ten laste komen van het aanbestedingsvoordeel.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Opkomstbevorderende activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is van mening, dat er sprake is van paracommercie als de gemeente de streekomroep betaalt voor het uitzenden van de uitslagenavond, terwijl deze omroep subsidie ontvangt. Verder merkt de VVD op dat de heer Van de Loo zou moeten meebetalen aan de verkiezingsdebatten, aangezien hij voornemens is zich aan te sluiten bij een partij die aan de verkiezingen mee doet. Een alternatief zou voor de VVD bekostiging van de verkiezingsdebatten door de gemeente zijn. De VVD wenst de teksten van de verkiezingskrant vooraf in te zien, omdat de redactie in handen is van iemand die banden heeft met de PvdA.

 

Toezeggingen

Burgemeester en griffier zorgen ervoor dat de verkiezingskrant (afgezien van de paginas die de politieke partijen aanleveren) onpartijdige teksten bevat.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

13.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Overlast Driesveldlaan: de vragen van het CDA over de inzet van Sinvest worden schriftelijk beantwoord. Voert Sinvest extra patrouilles uit tussen 20.00 uur en 22.00 uur en wordt dit betaald uit het veiligheidsbudget? Wat is de opdracht van de gemeente aan Sinvest en wat zijn de tussentijdse resultaten?

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Brief stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

14.

Onderwerp

Uitwerking van de aanbevelingen uit het eindrapport van de Rekenkamer in het onderzoek naar de Poort van Limburg.

 

Expliciete fractiestandpunten

Alle fracties vinden in het voorstel te weinig terug inzake de noodzakelijke cultuuromslag. Niet duidelijk is hoe deze bij projecten vormgegeven en gemeten wordt en op welke manier medewerkers er op aangesproken worden. De fracties VVD en PvdA vinden de belangrijkste conclusie dat een project van deze omvang en met deze complexiteit niet meer door de gemeentelijke organisatie moet worden opgepakt. De VVD vindt het een goede zaak dat er al verbeteracties in gang zijn gezet. Het CDA merkt op dat er vage begrippen worden gehanteerd in het voorstel. De cultuur binnen de organisatie was een probleem, maar het ontbreken van deskundigheid en de gebrekkige communicatie eveneens. De door VVD en PvdA aangehaalde hoofdconclusie verbaast het CDA, omdat de gemeente altijd een rol speelt bij grote projecten in Weert. De VVD is van mening, dat de gemeente niet de rol van projectontwikkelaar moet vervullen. De VVD wijst er op, dat de raad ook onvoldoende heeft gecontroleerd. Er wordt vanalles afgesproken, maar niemand wordt aangesproken op hetgeen vervolgens niet wordt uitgevoerd. D66 leest in het stuk vooral een procesbenadering (risicobeheersing), maar te weinig over cultuur en gedrag. Weert Lokaal stelt voor om n centraal aanspreekpunt in te stellen.

De commissie is van mening dat het voorstel dient te worden aangepast zoals besproken.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET RIJP voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Rapport onderzoek Poort van Limburg Rekenkamer Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 januari 2014,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben