CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 14-01-2013

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

A.F. van Eersel (VVD)

Plaatsvervangende leden

---

Extra deelnemers aan de vergadering

G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), B. Peterse (SP)

 

 

Portefeuillehouders 

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Ambtelijke ondersteunging

M. Hulsbosch, T. Lemmen, G. Lenders, W. Ruber, P. Bulk, B. Hofland, T. Weekers en H. Keijzers

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen. De heren Gabrils (Weert Lokaal) en Peterse (SP) nemen als extra deelnemers aan de vergadering deel.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van dhr. F. van Hulzen (lid van de dorpsraad Stramproy) bij agendapunt 13 (dependance burgerzaken Stramproy).

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Hulzen

Tekst spreekrecht de heer Van Hulzen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 13 na agendapunt 9 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 14-01-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 november 2012.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 26-11-2012

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2    Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 december 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen. 

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 12-12-2012

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

De vragen van het CDA over Bospop, de gevolgen van de landelijke politie voor het lokale politiebureau en het evenementenbeleid worden ter vergadering beantwoord.  

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

7.

Onderwerp

Installatie van Jelle de Vries als de nieuwe gast van de burgemeester.

 

 

Er wordt afscheid genomen van de huidige gast van de burgemeester, Mursal Alizai. De nieuwe gast van de burgemeester, Jelle de Vries, wordt door de burgemeester genstalleerd.  

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouders: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de 18e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen. 

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9.

Onderwerp

Presentatie Centrummanagement over in het kader van de viering 600 jaar Weert ingekomen initiatieven.

 

Toezeggingen

Lijst van 200 initiatieven, waarvan er 150 niet verder worden uitgewerkt en 50 wel, wordt naar de raad gezonden. 

 

Conclusies

Aandacht voor thema 600 jaar Weert bij uitwerken initiatieven. De voorkeur wordt gegeven aan een integrale afweging van initiatieven in plaats van het naar voren halen van plannen.

 

Bestanden

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen commissieleden

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Vaststellen actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD wil alleen kennis nemen van het beleidsplan omdat er cijfers uit 2011 aan ten grondslag liggen, terwijl de cijfers van 2012 wel al bekend zijn en afwijken van die van 2011. PvdA en CDA vinden het een prima rapportage. De trends gaan de goede kant op. CDA en D66 zijn van mening dat de doelstellingen aangaande verkeersslachtoffers en geweldsdelicten naar beneden moeten worden bijgesteld. De VVD vindt dat dan alle doelstellingen naar boven of beneden moeten worden bijgesteld. De SP vindt het ook een prima stuk, maar wijst op de paradox dat Nederlands sinds 1992 steeds veiliger is geworden, maar mensen dat niet zo ervaren. Weert Lokaal is verheugd over de vooruitgang. Het ingezette beleid werpt zijn vruchten af.

 

Toezeggingen

          De vraag hoe de gemeente het verbod dat jongeren onder de 16 jaar geen alcohol in hun bezit mogen hebben gaat handhaven wordt schriftelijk beantwoord.

          In het volgende beleidsplan de doelstellingen aangaande het aantal verkeersslachtoffers en geweldsdelicten naar beneden bijstellen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Integraal veiligheidsbeleid 2013

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot cameratoezicht Oelemarkt tijdens Weert Kermis.

2. Wensen en bedenkingen uitspreken ten aanzien van de aanschaf van de mobiele camera.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal constateert dat de samenwerking met Sinvest en de politie goed is verlopen. Het viel de fractie op dat cameratoezicht bij de kermis geen rol heeft gespeeld. Het is jammer dat het wettelijk kader voor mobiel cameratoezicht er nog niet is. Uit het voorstel blijkt niet wanneer en waarom mobiel cameratoezicht wordt ingezet. Weert Lokaal vindt dat er gewacht moet worden met de aankoop. De cameras zijn nu nog storingsgevoelig en hebben kinderziektes, maar worden steeds beter. Totdat mobiel cameratoezicht echt noodzakelijk is kan er een camera geleased worden. Ook kunnen nep-cameras worden gebruikt. De fracties Weert Lokaal, PvdA en SP vinden dat er geen beleid gebaseerd moet worden op de website van Weert de gekste. De VVD vraagt zich af of een pilot die vooruit loopt op een wijziging van de Gemeentewet niet risicovol is en of de goedkopere camera beter is dan de duurdere. Om de kosten te drukken kan de gemeente de gekochte mobiele camera verhuren aan omliggende gemeenten. De camera kan al worden ingezet bij de viering van 600 jaar Weert. Het CDA is er niet van overtuigd dat de gemeente een mobiele camera moet kopen. Deze kan ook gehuurd worden indien noodzakelijk, zeker nu de wet nog niet gewijzigd is. D66 is voor cameratoezicht en wil dat niet alleen inzetten bij evenementen en bepaalde activiteiten, maar ook in risicovolle gebieden. De PvdA merkt op dat er geen causaal verband is tussen de uitgevoerde pilot en voorliggend voorstel. Uit de pilot blijkt de noodzaak van mobiel cameratoezicht niet. De SP heeft ingestemd met cameratoezicht als uiterste middel; daarom moet het mobiel zijn. De SP is ook akkoord gegaan met de pilot, maar uit de evaluatie blijkt niet of er positieve of negatieve effecten zijn. Er dient geborgd te worden dat cameratoezicht een uiterste middel is en niet wordt ingezet omdat we nu eenmaal een camera hebben. De SP is akkoord met het voorstel.  

 

Toezeggingen

De mobiele camera wordt zorgvuldig ingezet en over de inzet wordt zorgvuldig gecommuniceerd met de raad. 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

a) Instemmen met de gewijzigde openingstijden van de publieksbalies en het werken op afspraak per 1 maart 2013.

b) Instemmen met het financieren van de kosten ( 8.710,- per jaar) ten laste van de post "onvoorziene uitgaven incidenteel 2013".

 

Expliciete fractiestandpunten

De fracties VVD, CDA, PvdA, Weert Lokaal en SP geven aan in te stemmen met het voorstel. Het CDA merkt op dat d.m.v. een motie om het verruimen van de openingstijden is gevraagd. Het was beter geweest als dit budgetneutraal had kunnen verlopen. De PvdA vindt dat de kosten niet ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht, maar ten laste van het budget voor personeelskosten.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Verstrekken van een krediet van 30.500,00 met betrekking tot het opwaarderen van de dependance Burgerzaken in Stramproy.

 

Expliciete fractiestandpunten

Het voorstel bevreemdt het CDA omdat met argumenten tegen het openhouden van de dependance wordt voorgesteld de dependance toch open te houden. De fractie vraagt zich af of het aangegeven bedrag (voor ambtelijke capaciteit, voorzieningen en beveiliging) wel nodig is. De kosten worden ten laste van de post onvoorzien 2013 gebracht, maar deze kosten zijn al jaren bekend en derhalve niet onvoorzien. Het CDA wil de dependance in Stramproy wel openhouden. D66 vindt dat er ook alternatieve mogelijkheden, zoals huisbezoek bij oudere inwoners, onderzocht moeten worden. De VVD-fractie merkt op dat eerder al is besloten om de dependance in Stramproy open te houden. Dat kost nu eenmaal structureel geld. Ook de PvdA blijft bij het eerder genomen besluit. Aangezien de toen afgesproken norm van minimaal 1000 klantcontacten nog steeds wordt gehaald, moet de dependance open blijven. Er komt wel nieuwe wetgeving, waardoor de situatie wellicht verandert. Weert Lokaal is verdeeld over het al dan niet open houden van de dependance. Een deel vindt dat, omdat de dependance goed functioneert en de norm nog steeds gehaald wordt, deze open moet blijven. Een ander deel deelt de argumenten van het college tegen openhouden en vraagt zich af of er niet gewacht dient te worden met deze investeringen totdat de nieuwe wetgeving van kracht is. Voor de SP gaat het erom hoe de dienstverlening zo goed mogelijk kan worden vormgegeven. Dat gebeurt nu in Stramproy. De SP is akkoord met het voorstel, maar stelt wel voor om als dekking op te nemen een prioriteit voor 2014 en volgende jaren in plaats van de post onvoorzien. Verder zou het goed zijn om de alternatieve dienstverleningsmogelijkheden een keer integraal aan de raad voor te leggen.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, op verzoek van de fracties D66 en Weert Lokaal als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Hulzen

Geluidsfragment behandeling voorstel

 

 

 

14.

Onderwerp

Vaststellen van de evaluatie Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) inclusief de daaruit voortvloeiende adviezen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is voor het voorstel, omdat Weert op deze manier een graantje kan meepikken met de economische groei die in het Oosten plaatsvindt. De VVD merkt op dat Weert niet los kan worden gezien van zijn omgeving en samenwerking moet zoeken met de provincies Limburg en Noord-Brabant en euregionaal. Contacten leggen in China kost tijd. Ook D66 vindt regionale samenwerking in deze van belang. Aangezien de contacten met China vooral op economische resultaten is gericht, is het juist om het budget voor economische structuurversterking hiervoor te benutten. D66 verzoekt om de ervaringen van Weerter bedrijven die in China opereren in een volgende rapportage op te nemen. De SP merkt op dat dit geen stedenband is, maar een economische handelsmissie en het daarom ook zo genoemd moet worden. Als China inderdaad hecht aan een officile verzustering, moet het ook op die manier worden geregeld. Het voorstel noemt alleen de pros en niet de contras. Als economische winst het doel is, moet SMART worden gemaakt wanneer Weert tevreden is, bijvoorbeeld het aantal nieuwe banen die hierdoor in Weert ontstaan of het aantal Weerter bedrijven dat in China voet aan de grond krijgt of hun omzet aldaar zien stijgen. De SP vindt dat de raad geen geld beschikbaar moet stellen als er geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd. De SP vraagt zich ook af hoe de samenwerking met andere gemeenten wordt vormgegeven en gefinancierd. Medefinanciering door externen, bijvoorbeeld het bedrijfsleven, wordt niet overwogen. Als er een stedenband wordt aangegaan worden de mensenrechten besproken, als het een economische handelsmissie is doen die er kennelijk niet toe. Het CDA is het eens met VVD en D66. Het voorstel betreft een relatief klein bedrag, maar we moeten wel zien dat het wat oplevert. Op welke wijze wordt gevalueerd? De PvdA vindt initiatieven die leiden tot versterking van de economische positie en de regionale werkgelegenheid prima. De fractie twijfelt niet aan de goede bedoelingen van het college. De eindconclusie uit de evaluatie dat er meer dan voldoende toekomstperspectief in de samenwerking Weert-Hangzhou-Yuhang zit wordt niet door het rapport onderbouwd, sterker nog, er zijn meer argumenten tegen voortzetting ervan. Het rapport geeft aan dat de daadwerkelijke kansen voor economische samenwerking nog moeten worden onderzocht. Na 4 jaar contacten over en weer zijn deze kansen dus nog niet inzichtelijk. Ervaringen en resultaten van andere steden met een dergelijke samenwerking zijn ook niet bekend. De conclusies die het rapport trekt zijn wel erg vaag en algemeen. De PvdA wil weten of er bedrijven zijn die zich in Hangzhou zouden willen of kunnen vestigen en wat de winst daarvan is voor onze regio. De fractie vraagt zich af welke samenwerkingsafspraken op economisch gebied worden nagestreefd, welke aanwijzigingen er zijn dat deze stedenband leidt tot exportkansen voor bedrijven uit de regio of het wel reel is om te veronderstellen dat vanuit Hangzhou investeringen in Weert worden gedaan. De raad dient slechts tot uiterlijk 2015 te financieren, dan te evalueren en te bezien of en hoe verder. Ook moeten de mogelijkheden worden bekeken om aan te sluiten bij provinciale initiatieven. Maxime Verhagen gaat bijvoorbeeld lobbyen voor Limburg; daar kunnen we ook ons voordeel mee doen.

 

Toezeggingen

Bezien of er tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2013 een concrete toezegging kan worden gedaan over het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat door de samenwerking met China ontstaat en of er 3 bedrijven kunnen worden genoemd die profijt van de contacten van de gemeente Weert met China hebben.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit (inclusief bijlagen)

Geluidsfragment

 

 

 

  

Raadsconsultaties en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

Notities

15.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben