CONCEPT-ADVIESLIJST EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 18-02-2013

 

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD) en H. Stals (CDA)

Afwezig de leden

L.J. Boonen (VVD) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangende leden

V.A. van Brussel (D66) en G.J. van Buuren (VVD)

Extra deelnemers aan de vergadering

B. Peterse (SP), I.F.A.J. Beenders (PvdA), A.J. Egging (VVD), C.J.C. Jacobs (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), A.G. Jacobs (CDA), H.P.M. Lempens (VVD), S. Altun (VVD), A.F. van eersel (VVD), G.J.A. Marechal (PvdA), M. Zaaboul (PvdA) en G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)

 

 

Portefeuillehouders 

---

Ambtelijke ondersteunging

C. van der Linden, P. Wijnen, H. Driessens

Externen

D. Meeuwissen en A. Schutgens (Deloitte)

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat deze bijeenkomst een vergadering van de commissie AZ betreft, waarvoor alle raadsleden zijn uitgenodigd. Door de status van vergadering kan, indien zulks noodzakelijk blijkt, besloten worden deels achter gesloten deuren te beraadslagen en geheimhouding op het behandelde te leggen. De heer Sijben geeft aan waarom deze bijeenkomst plaatsvindt. De accountant heeft een boardletter aan de raad gezonden omdat de aard van de bevindingen in het kader van de interimcontrole hem daartoe aanleiding gaf.

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

2.

Onderwerp

Bespreken boardletter Deloitte d.d. 24 januari 2013 aan de hand van een presentatie van de aanwezige accountants van Deloitte.

 

Toezeggingen

Geen.  

 

Conclusies

Er wordt met de accountants van gedachten gewisseld over:

ˇ          IT-organisatie;

ˇ          inbedding FLOW;

ˇ          risicomanagement en weerstandsvermogen;

ˇ          verbijzonderde interne controle;

ˇ          grondexploitatie;

ˇ          niet in exploitatie genomen gronden;

ˇ          Poort van Limburg;

ˇ          parkeergarage;

ˇ          digitale facturenstroom;

ˇ          verbonden partijen;

ˇ          EMU-saldo.

Pagina 15 van de boardletter wordt alsnog in kleur bij de griffier aangeleverd.

Het college bespreekt op 26 februari a.s. de managementletter van Deloitte. De raad wordt over dit besluit geīnformeerd via de TILS-lijst. Via de agendacommissie kan dit besluit worden geagendeerd voor de commissie AZ van 25 maart a.s.

 

Bestanden

 Boardletter 2012 Gemeente Weert door Deloitte

 Presentatie Boardletter Deloitte

¯ Geluidsfragment presentatie

¯ Geluidsfragment bespreking boardletter Deloitte

 

 

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 maart 2013,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben