CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 27-01-2014

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), H. Stals (CDA) en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP) en S.M.L. Struving (CDA)

Plaatsvervangende leden

B. Peterse (SP)

Extra deelnemers aan de vergadering

I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

 

 

Aanwezig portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen, H.A. Litjens en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouder

---

Ambtelijke ondersteuning

M. Knaapen, M. Meertens, M. Nagel, G. van der Hoeven, H. Janssen en W. Ruber

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering en de extra deelnemers.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van muziekgroep Voorheen Merg en Been. Het betreft het niet mogen optreden in de Bosuil.

 

Bestanden

Tekst spreekrecht muziekgroep Voorheen Merg en Been

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht groep Voorheen Merg en Been

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

De commissie heeft een memo ontvangen over de wijzigingen in de Paspoortwet; deze wordt behandeld bij de rondvraag.

 

Bestanden

Agenda 27-01-2013

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 november 2013.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie AZ 25-11-2013

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 december 2013.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

Geen opmerkingen dan wel vragen.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 11-12-2013

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

Rondvraag: wethouder Cardinaal stelt voor om een raadsvoorstel over de aanpassing van de legesverordening n.a.v. de wijzigingen in de Paspoortwet zonder commissiebehandeling in de raad van 12 februari te behandelen. De commissie stemt hiermee in.

 

TILS-792 (verzoek toestaan activiteit in De Bosuil) (geagendeerd op verzoek van CDA en PvdA): Alle fracties geven aan van mening te zijn dat het koor moet kunnen optreden in de Bosuil en niet te begrijpen op welke grond het college het verzoek heeft afgewezen. Als argumenten noeme de fracties: de afwijzing is niet gemotiveerd, het optreden past in het beleidsplan van de Bosuil, daar vinden ook andere vocale optredens plaats, het koor treedt maar af en toe op, niet duidelijk is waarom het advies van Koninklijke Horeca Nederland doorslaggevend was, er is geen sprake van paracommercie want dat betreft alleen het schenken van alcohol, een koor moet zelf een lokatie voor een optreden kunnen kiezen, past binnen statuten stichting Bosuil, er is geen sprake van concurrentie met reguliere horeca, het koor treedt maar eenmaal per anderhalf jaar op. Als het beleidsplan van de Bosuil eerst moet worden verbreed, waarom dwingen we dat dan niet af van deze gesubsidieerde instelling?

In het college zal deze casus nog eens worden besproken (TOEZEGGING).

 

TILS-798 (tussentijdse evaluatie Project Acht (het bankje) over de periode februari tot en met augustus 2013) (op verzoek van het CDA; dit wordt bij agendapunt 16 worden betrokken.

 

Rondvraag: de SP vraagt waarom het nieuwe hondenpoepbeleid niet aan de raad is voorgelegd en of dit beleid kan worden gehandhaafd als de APV nog niet is aangepast. De vragen worden ter vergadering door de portefeuillehouders beantwoord. De wijziging van de APV zal door het college op korte termijn worden opgepakt en aan de raad worden voorgelegd (TOEZEGGING).

 

De vragen van het CDA over MFA Keenterhart in relatie tot paracommercie worden ter vergadering beantwoord.

 

De VVD merkt op zich gestoord te hebben aan de uitspraken van de burgemeester op TV dat het alcoholverbod voor jongeren van 16 en 17 jaar niet door de gemeente zal worden gehandhaafd, omdat hierdoor het probleem verschuift naar de horeca.

 

Bestanden

TILS-792

TILS-798

Geluidsfragment spreekrecht groep Voorheen Merg en Been

Geluidsfragment TILS 792 1e termijn

Geluidsfragment TILS 792 2e termijn

Geluidsfragment verzoek wethouder Cardinaal

Geluidsfragment vervolg rondvraag

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

7.

Onderwerp

Bespreken van de 26e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Het college stuurt een uitgebreid overzicht van meer- en minderwerk naar de raad.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken van de brief van het college d.d. 14 januari 2014 inzake externe uitbesteding, met bijbehorend overzicht.

 

Toezeggingen

Indien mogelijk vr de raadsvergadering van 12 februari een overzicht van de inhuur in verhouding tot het eigen personeel over de jaren 2010 t/m 2013 naar de raad zenden.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa.

 

Expliciete fractiestandpunten

De fractie Van de Loo geeft aan dat er door de verlenging van de afschrijvingstermijnen weliswaar een fout optreedt bij de jaarrekening, omdat de onderbouwing van de verlenging niet voldoet aan de voorschriften voor verslaggeving, maar dat deze binnen de marges past. Het risico is te overzien, het gaat maar om 300.000,-. Van het bedrag van de fout groot 780.000,- winnen we 4 ton terug door de resultaten van de benchmark. De fractie Van de Loo stelt voor om deze fout te accepteren. Weert Lokaal wil daarentegen het advies van de accountant volgen. De fout kan leiden tot een niet goedgekeurde jaarrekening. Bovendien heeft de gemeente het voordeel over de jaren 2012 en 2013 al genoten. De SP vindt dat de accountant op de stoel van de raad gaat zitten en niet meedenkt met goede ideen. De SP stelt voor om bij aanvang van de nieuwe raadsperiode de regels opnieuw en gewijzigd vast te stellen. De VVD vindt de fout van 780.000,- wel veel en wil niet elk jaar de discussie over waarom het advies van de accountant niet wordt gevolgd overdoen. D66 wil niet te snel het advies van de accountant volgen omdat we daarmee een gat in de begroting schieten. De PvdA wil het advies van de accountant volgen. Het CDA vindt de benchmark opvallend, omdat deze nieuwe creatieve initiatieven onmogelijk maakt. De gemeente heeft van de verlenging van de afschrijvingstermijnen geprofiteerd, nu moet de fout hersteld worden.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP wil niet deelnemen aan BSGW of in elk geval pas als laatste gemeente toetreden, zodat Weert het grootste financile voordeel heeft. De SP vreest verslechtering van de dienstverlening, grotere afstand tot de burger, stroperigheid, een administratie die niet op orde is, extra werk voor het personeel dat bij de gemeente blijft werken, hogere kosten. Er wordt nu weliswaar slechts ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek naar samenwerking, maar dit onderzoek is er volgends de SP alleen op gericht de beoogde samenwerking te onderbouwen. VVD, CDA en Weert Lokaal stemmen in met het voorstel. De kinderziektes zijn er al uit en als Weert als laatste toetreedt is dat wellicht nadelig voor de positie van ons personeel. Weert Lokaal zal een amendement indienen over de rol van de gemeente als opdrachtgever. D66 vindt het belangrijk dat de exacte gevolgen nog inzichtelijk worden gemaakt, maar stemt in met voorliggend voorstel. De PvdA is akkoord met het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financile gevolgen voor de jaren 2011, 2013 en 2014.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD en CDA zijn blij met de positieve berichten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Decembercirculaire 2013

Geluidsfragment

 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

A. Instemmen met het voorstel over te gaan tot een nadere uitwerking van de bestuursopdracht 'samenwerken en uitbesteden' voor het onderdeel 'Stadstoezicht'.

B. Instemmen met de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot de bijlage (tabel 2.2.) uit de rapportage van BMC d.d. september 2013 nr. 448082 op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g WOB.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD merkt op dat stadstoezicht meer taken heeft gekregen door het wegvallen van de gemeentepolitie. Nu moeten gemeenten de handhaving zelf regelen. Het is een prima voorstel, maar de andere gemeenten moeten wel meebetalen. Zij hebben zelf geen BOAs en krijgen dus meer politie-inzet. Het wordt professioneler, persoonlijke relaties spelen door vergroting van het werkgebied geen rol van betekenis meer. De wijkagent moet in de wijk aanwezig blijven. Het gastheerschap van de BOAs houdt voor wat betreft de VVD in het op weg helpen van mensen die vragen hebben. D66 vindt het een goede zaak dat het stadstoezicht professioneler wordt ingericht, maar vraagt zich af hoe het gastheerschap van de BOAs wordt vormgegeven. Dit moet in kaart worden gebracht. De PvdA heeft dezelfde vraag over het gastheerschap. Volledig uitbesteden heeft niet alleen maar voordelen. Ook de PvdA is van mening dat de wijkagent moet blijven. BOAs verdienen zichzelf terug, zo berekent de PvdA. De SP merkt op dat BMC scenario 1 het beste beoordeelt, maar dat de scenarios 3, 2 en 5 er kort op volgen. Het college stelt voor alleen scenario 1 uit te werken. De SP vindt dat alle scenarios moeten worden uitgewerkt en aan de raad worden voorgelegd. Ook het CDA vraagt zich af hoe het gastheerschap in de toekomst wordt ingevuld en betaald. Dit is een taak van de BOAs. Het CDA merkt daarnaast op dat persoonlijke relaties ook voordelen hebben, omdat de BOAs weten wie ze in de gaten moeten houden. Niet duidelijk is hoe de geldstromen gaan verlopen, nu een commercieel bedrijf (Sinvest) bekeuringen gaat uitschrijven. Weert Lokaal vindt dat gastheerschap en handhaving met elkaar in conflict komen. In fase 3 moet hiernaar gekeken worden. De taken van de politie zijn naar de gemeente overgegaan omdat de politie ze niet meer uitvoerde.

 

Toezeggingen

Vr raadsvergadering 12 februari overzicht geldstromen naar raad zenden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad.

 

Expliciete fractiestandpunten

VVD en Weert Lokaal zijn vr het voorstel.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich af hoe wordt gecommuniceerd dat gegevens aan derden kunnen worden verstrekt en dat men daar bezwaar tegen kan maken. De VVD wijst er op dat het voorstel uitsluitend het gebruik van het GBA intern door de gemeente betreft.

 

Toezeggingen

Vr raadsvergadering 12 februari vraag schriftelijk beantwoorden hoe burgers er op gewezen worden dat hun gegevens aan derden kunnen worden verstrekt en dat zij daar bezwaar tegen kunnen maken.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties

15.

Onderwerp

Kenbaar maken van onze zienswijze met betrekking tot ontwikkelingen binnen de brandweerzorg Limburg-Noord.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het niet het goede uitgangspunt dat de opkomsttijden hoe dan ook gehaald moeten worden. De melding moet binnen 1 minuut helder zijn. Ook als dit niet het geval is wordt na die minuut de knop ingedrukt om een wagen te laten uitrukken, louter om de norm te halen. Op die manier wordt er vaak voor niets uitgerukt. Weert Lokaal kan instemmen met een aantal beslispunten, maar vindt de snelle interventievoertuigen te duur. Weert Lokaal stelt voor om te komen tot een gezamenlijke visie vanuit de raad en zal de motie van de PvdA-fractie uit de gemeente Nederweert daarbij betrekken. De VVD is voor het voorstel en heeft geen wensen en bedenkingen. De SP merkt in aanvulling op de uitgangspunten van het voorstel op het moeilijk te vinden dat de veiligheidsregio op afstand staat. Een verdere professionalisering is prima. Een groot deel van de brandweerzorg komt voor rekening van vrijwilligers. De mening van de vrijwilligers is echter niet gevraagd. De nota moet het toekomstperspectief voor zowel de professionele als de vrijwillige brandweer zijn. Voor D66 moeten de resultaten leidend zijn. Het is prima om onderzoek te doen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt. De uitruktijden moeten in relatie tot de kosten worden bezien. Alleen waar het echt zin heeft moet geld worden ingezet. De PvdA is akkoord met het voorstel, maar vraagt zich wel af of de inzet van snelle interventievoertuigen voor Weert daadwerkelijk tot een verbetering van het dekkingspercentage leidt, omdat een kleine wagen weliswaar de uitrijtijd haalt, maar een brand niet oplost. Het CDA sluit zich bij dit laatste aan. Het CDA is akkoord met het voorstel, maar vraagt wat het risicomanagement mag kosten. Ook het CDA vindt dat de positie van de vrijwillige brandweer bij de nota betrokken moet worden. Afgesproken wordt dat de fracties hun wensen en bedenkingen vr de raadsvergadering uitwisselen. De veiligheidsregio zal alvast medegedeeld worden dat de raad zienswijzen zal indienen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Bijlagen inzake brandweerzorg Limburg-Noord

Geluidsfragment

 

 

 

Informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

16.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt). Hierbij wordt betrokken TILS-798 (tussentijdse evaluatie Project Acht (het bankje) over de periode februari tot en met augustus 2013) (op verzoek van het CDA).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

Brief Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2014,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            P.J.H. Sijben