CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 10-03-2014

 

Voorzitter

P.J.H. Sijben

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

L.J. Boonen (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), H.H.M. Peters (VVD), en M.M.C.F. Stokbroeks (D66)

Afwezig de leden

J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), H. Stals (CDA) en S.M.L. Struving (CDA)

Plaatsvervangende leden

T.W.G. Meulen (CDA) en M. Zaaboul (PvdA)

Extra deelnemers aan de vergadering

 

 

 

Aanwezig portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.W.J. Coolen en J.M. Cardinaal

Afwezig portefeuillehouder

H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

M. Nagel en W. Ruber

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering. Hij heet de aanwezigen en de plaatsvervangers van de afwezigen welkom. De voorzitter memoreert dat het de laatste vergadering van de commissie in deze samenstelling is. De SP heeft laten weten vσσr alle voorliggende voorstellen te zijn.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer A. de Bruin uit Sevenum betreffende zijn brief aan de gemeente om een lokatie in Weert naar Jean Slots te vernoemen (niet-geagendeerd onderwerp).

 

Bestanden

 Brief inzake straatnaamgeving tbv Jean Slots

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

TILS-865 wordt betrokken bij agendapunt 8 (controleprotocol) en TILS-840 bij agendapunt 10 (veiligheidsrapportage). De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Agenda 10-03-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 27 januari 2014.

B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 22 januari 2014.

 

 

Er zijn geen wijzigingsverzoeken ontvangen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

 A. Advieslijst commissie AZ 27-01-2014

 B. Aandachtspunten- en actielijst infoavond 22-01-2014

Geluidsfragment

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1      Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2      Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 februari 2014.

5.3      Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

           aangenomen moties.

 

 

5.3: toezegging 71 van de voortgangsrapportage wordt betrokken bij agendapunt 10 (veiligheidsrapportage).

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 12-02-2014

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

TILS-866 (grondslagen begroting 2015) (geagendeerd op verzoek van Weert Lokaal en PvdA)

De vragen van Weert Lokaal over de lonen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):

·          wat betekent het dat de nullijn voor ambtenaren is losgelaten, maar de rijksbegroting geen ruimte bevat voor meer loon?)

·          “financiλle besparingen door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden ingezet voor een stijging van het primaire loon”: betekent dat dat het Weerter rugzakje kan worden ingezet voor een loonsverhoging?

Weert Lokaal en CDA dringen er bij het college op aan de nieuwe raad tijdig in positie te brengen bij de bezuinigingen waarvan het college aangeeft dat deze onontkoombaar zijn in 2015.

 

TILS-846 (volledig werken op afspraak in het nieuwe stadhuis) (geagendeerd op verzoek van de PvdA)

De PvdA en het CDA vinden het een prima systeem. De PvdA maakt zich zorgen om de klantvriendelijkheid. Het CDA vindt de zin in het besluit dat ‘de afdelingen hun medewerking hebben toegezegd’ de omgedraaide wereld.

 

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Bestanden

 TILS-866

 TILS-865

 TILS-840

 TILS-846

Geluidsfragment

 

 

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

7.

Onderwerp

Bespreken van de 27e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

Geen.

 

Bestanden

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2013.

 

Expliciete fractiestandpunten

CDA, VVD en PvdA constateren dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de tweede maal buiten de accountantscontrole wordt gehouden omdat er onrechtmatigheden zijn geconstateerd en vragen zich af waarom dit traject niet onder controle is te krijgen. De VVD stelt dat er wel verbeteringen zijn. Het gaat over het niet naleven van protocollen, dat is iets anders dan onrechtmatig handelen. Het komt vreemd over om met de accountant af te spreken het inkoop- en aanbestedingsbeleid niet bij de controle van de jaarstukken te betrekken. De gemeente moet kunnen beschikken over een op alle onderdelen goedkeurende accountantsverklaring. De PvdA verzoekt om een overzicht van de aangetroffen onregelmatigheden en vraagt zich af waarom er niet gewoon volgens de geldende richtlijnen wordt gewerkt. Het CDA denkt dat de houding binnen de ambtelijke organisatie m.b.t. aanbestedingen voor verbetering vatbaar is.

 

Toezeggingen

Overzicht van aantallen en soort onrechtmatige aanbestedingen in 2013 naar raad sturen vσσr de raadsvergadering.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Controleprotocol 2013

Geluidsfragment

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Aanpassen Reglement van Orde raad ten behoeve van het invoeren van een integriteitstoets voor kandidaat-wethouders.

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 verwijst naar de wetswijziging als gevolg waarvan de burgemeesters een nieuwe taak krijgen op het gebied van de integriteit. Het is echter primair de verantwoordelijkheid van de persoon zelf om de regels na te leven. Je bent integer of je bent het niet. Politieke partijen kijken er ook naar bij de werving en selectie. Het inhuren van een extern buro is naar de mening van D66 niet nodig. Het is onwenselijk om de geschiktheid van een kandidaat op het terrein van de integriteit extern te laten doen; bovendien is het slechts een momentopname. Zelf als raad de geloofsbrieven onderzoeken, zoals tot nu toe gebruikelijk was, is voldoende. De PvdA vindt het invoeren van een integriteitstoets prima, mits de procesgang om te komen tot benoeming van een wethouder hierdoor geen lange vertraging oploopt. De VVD is vσσr het voorstel en vindt het inwinnen van een extern, objectief advies een goede zaak, maar merkt wel op dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over nevenfuncties terwijl voor raadsleden het raadslidmaatschap de nevenfunctie is t.o.v. hun beroep. Het CDA vindt het een goed voorstel, omdat het uitsluitend met elkaar in gesprek gaan in de praktijk niet altijd voldoende is gebleken. Het CDA roept de fracties op unaniem met het voorstel in te stemmen om eenheid uit te stralen en het belang ervan te onderstrepen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

10.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Conclusies

De commissie vindt de stijging van het cijfer van woninginbraken zorgwekkend. De nieuwe raad dient in positie te worden gebracht om een integrale afweging te maken waarvan ook veiligheid en de financiering daarvan onderdeel uitmaken.

 

Bestanden

 Brief Stand van zaken veiligheid Weert

 TILS-840

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van ……………… 2014,

 

 

 

De commissiegriffier,                                                              De voorzitter,

 

 

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten                                                            ………………………………