CONCEPT-ADVIESLIJST ALGEMENE VOORBEREIDENDEVERGADERING D.D. 23-06-2014

 

 

Voorzitter

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

 

Commissiegriffier

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier) (tot punt 12)

P.A.W. Otten (vanaf punt 12)

 

 

 

 

Aanwezig de leden

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD) (vanaf punt 12), H.W.J. Coolen (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), A. Geurts (SP), J.W.J. Goubet (SP) (vanaf punt 12), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal) (tot punt 12), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), A.W.P. Kirkels (VVD), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66) (tot punt 12), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken (VVD) (tot punt 12)

 

 

 

 

Afwezig de leden

H.C.M. Duijsters (SP), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), H. Stals (CDA)

 

 

 

 

Aanwezig de portefeuillehouders

A.A.M.M. Heijmans, H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer W. Peters m.b.t. agendapunt 15 (veeroosters Ark).

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht

 

 

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

 

         Vanwege het spreekrecht wordt agendapunt 15 na 3 behandeld.

         Bij agendapunt 14 (presentatie Sutjensstraat-Victor de Stuerstraat) wordt betrokken het plan Vrouwenhof.

         TILS-912 (uitwerkingsovereenkomst De Bosuil) wordt van de agenda verwijderd.

         Agendapunt 23 (sport- en beweegbeleid) wordt van de agenda afgehaald omdat het niet rijp is voor behandeling in commissie en raad.

         De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

 

Bestanden

Agenda 23-06-2014

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering algemene voorbereidende vergadering d.d. 13 mei 2014.

B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 7 mei 2014.

C. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014.

 

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Van de aandachtspunten- en actiepuntenlijsten wordt kennis genomen.

 

 

Bestanden

Advieslijst algemene commissievergadering 13-05-2014

Aandachtspunten- en actielijst infoavond 07-05-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2  Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

      aangenomen moties.

 

 

5.3

         De SP verzoekt om de motie over de spoedeisende hulp niet van de voortgangsrapportage Welzijn te verwijderen, zodat de raad de voortgang kan volgen. De commissie stemt hiermee in.

         Alle fracties scharen zich achter het voorstel van de SP om tijdens de open dagen in het nieuwe stadhuis handtekeningen te verzamelen voor behoud van de spoedeisende hulp.

         De vraag van de VVD naar de stand van zaken actiepunt EZ 42 (fietsenstallingen) wordt ter vergadering beantwoord.

         De vraag van de VVD naar de stand van zaken actiepunt WZ 114 (subsidie stichting volleybal promotion) wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

         D66 merkt op dat er veel toezeggingen op de voortgangsrapportages staan, die allang afgehandeld hadden moeten en kunnen zijn.

         D66 bedoelde bij WZ 51 (leerlingenvervoer) dat er overleg wordt gevoerd met vervoerders die bushaltes realiseren. De oproep luidde bij het overleg over een bushalte bij het expertisecentrum te betrekken een bushalte bij Philips van Horne of Kwadrant, om te voorkomen dat leerlingen naar elders gaan. Dit actiepunt wordt niet van de voortgangsrapportage afgehaald.

         De vraag van het CDA naar wat er met de zienswijze inzake brandweerzorg is gebeurd (AZ 84) is beantwoord middels het verslag van het AB van de Veiligheidsregio, dat naar de raad is gezonden.

         Op verzoek van het CDA wordt het onderwerp bij AZ 86 (TILS-884 beleidsplan Bosuil) veranderd in paracommercie.

         Op verzoek van het CDA ontvangt de raad dit jaar een schriftelijke rapportage over de uitvoering van de motie Nelissenhofweg (EZ 94) (TOEZEGGING).

         De VVD vraagt aandacht voor verbetering van de communicatie richting burgers (motie op voortgangsrapportage AZ).

         Op verzoek van de PvdA worden WZ 121 en 122 gezamenlijk behandeld.

 

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen gedaan raadsvergadering 28-05-2014

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken.

 

 

TILS

TILS-922 (beantwoorden brief Stichting Scarabee) (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie): De PvdA is verbaasd dat het college nu deze brief stuurt. Daarmee wordt de deur voor het COA dicht gegooid. D66 stemt in met de brief van het college. Het CDA verzoekt de raad te betrekken bij de onderhandelingen.

 

TILS-919 (omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan en de Ringselvenweg) (geagendeerd op verzoek van de PvdA-fractie): de vragen van de PvdA worden ter vergadering beantwoord.

 

TILS 912 (uitwerkingsovereenkomst De Bosuil) (geagendeerd op verzoek van D66): dit onderwerp is van de agenda afgehaald.

 

TILS 913 (evaluatie verkiezingen 2014) (geagendeerd op verzoek van D66): D66 merkt op dat de afspraak was dat de evaluatie in het FVO zou worden besproken. Dit is niet gebeurd. D66 verzoekt de volgende keer de voorlopige uitslagen op persoonsniveau op de avond van de gemeenteraads-verkiezingen bekend te maken en niet pas de volgende dag, zoals in maart gebeurde. Bezien wordt of dat bij de volgende verkiezingen (in maart 2015) mogelijk is (TOEZEGGING). Het CDA mist in de evaluatie dat er bij of zelfs in stemlokalen verkiezingsborden stonden.

 

TILS 923 (bestuurlijke afspraken clintondersteuning MEE 2015) (geagendeerd op verzoek van D66): de vragen van D66 worden ter vergadering beantwoord.

 

 

Rondvraag

         Op verzoek van PvdA en CDA deelt de portefeuillehouder de stand van zaken inzake het bestemmingsplan voor de moskee aan de Kloosterstraat mede.

         De vragen van het CDA over de bedenking van de gemeente Weert bij de verkoop van de brandweerkazerne, de rol van de raad bij de opstelling van de begroting 2015 en bij de bezuinigingscatalogus worden ter vergadering beantwoord.

         De vraag van het CDA of het budget voor CLOs en PIOs een vervolg krijgt wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

         Het CDA geeft aan dat door de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Kloosterstraat een besluit van de raad ter discussie staat. De raad zou daarover een standpunt moeten bepalen en niet het college.

         De vraag van het CDA of de huursom Poort van Limburg na het eerste half jaar is gewijzigd, aangezien deze conform de overeenkomst met Lindeboom elk half jaar zou worden bezien in relatie tot de behaalde omzet, wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

         De vraag van het CDA over de reactie van de gemeente op de brief van UWV waarmee de schadeclaim van de gemeente vanwege het afhaken door UWV bij Poort van Limburg wordt afgewezen wordt ter vergadering beantwoord.

 

 

Bestanden

Art. 40 RvO-brief CDA d.d. 26 mei 2014

TILS-922

TILS-919

TILS-912

TILS-913

TILS-923

Geluidsfragment

 

 

 

Alle portefeuillehouders:

 

Raadsvoorstellen

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2013.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal merkt op dat veel plannen niet geactualiseerd zijn, waardoor voorzieningen moeten worden omgezet naar reserves. Het college spreekt alleen een streven uit, dat is te weinig ambitieus.

De VVD vindt dat de jaarrekening een redelijk beeld geeft van waar we staan en wat er dient te gebeuren. In de begroting 2015 moet risicomanagement de hoogste prioriteit hebben. De doelstellingen moeten in de begroting SMART worden gemaakt.

SP en PvdA wensen inzicht in de klanttevredenheidspercentages over 2013 bij telefonie, balie (incl. dependance Stramproy) en website. De SP geeft aan dat er in 2013 geld voor de WMO over wordt gehouden, dat in 2015 hoogstwaarschijnlijk nodig is, maar dat een negatief rekeningresultaat verhindert dat het geld wordt doorgeschoven en vraagt hier aandacht voor.

De SP vindt dat de raad kaders moet stellen in de begroting en zal daarom bij de behandeling van de jaarrekening een motie indienen over de programmas, resultaten, kosten, acties en voortgang.

Het CDA vindt de verklaring voor de lagere inkomsten toeristenbelasting onvoldoende, aangezien het aantal overnachtingen in Midden-Limburg juist is toegenomen. Het CDA spreekt zijn zorgen uit over de negatieve post personeelskosten die niet aan projecten kunnen worden toegerekend. De PvdA verzoekt om inzicht in de gevolgen van al dan niet overhevelen van 2013 naar 2014. D66 betreurt het dat de onderbouwing ontbreekt om geld uit voorzieningen te halen, waardoor deze in de algemene reserve moeten worden gezet en vervolgens in een tijdelijke bestemmingsreserve komen voor het zelfde bedrag. Er wordt 1,5 miljoen euro onttrokken aan de algemene reserve. Het wordt tijd dat we echt keuzes gaan maken en gaan bezuinigen. D66 vindt dat de begroting SMARTER gemaakt moet worden en verzoekt om een onderbouwing voor de overheveling van 2013 naar 2014.

 

 

Toezeggingen

Vr de raadsvergadering worden schriftelijk beantwoord :

         Wanneer er weer een wijk uit Weert op de agenda van RCF staat.

         Wat de oorzaken zijn van het niet opstellen van een integraal groenbeheersplan.

         Op welke wijze de raad wordt betrokken bij de bezuinigingen.

         Waarom de inkomsten uit toeristenbelasting zijn gedaald.

         Welke maatregelen worden getroffen i.v.m. de negatieve post personeelskosten in relatie tot het grondbedrijf.

         De overige vragen die deze week schriftelijk door de fracties worden ingezonden.

De vragen van de SP over de klanttevredenheidspercentages over 2013 bij telefonie, balie (incl. dependance Stramproy) en website worden morgen via mail beantwoord.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2013 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel

 

Raadsvoorstellen

 

8.

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Rietstraat 28' en afzien van vaststelling exploitatieplan.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. De PvdA merkt op dat er voortaan beter moet worden ingezet op toezicht en handhaving.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

9.

Onderwerp

Nieuwe verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het bestemmingsplan.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 en PvdA zijn geen voorstander van het uitbreiden van het aantal gevallen waarin het college mag afwijken van bestemmingsplannen en de raad wordt genformeerd via de TILS-lijst. De bevoegdheden van het college zijn ruim genoeg. De andere vergaderstructuur waar binnenkort waarschijnlijk voor wordt gekozen leidt al tot snellere besluitvorming. Ook het CDA vindt dat het college al veel bevoegdheden heeft om zaken toe te staan die voorheen aan de raad moesten worden voorgelegd. De raad is en blijft verantwoordelijk; als mensen een probleem hebben wenden zij zich tot de raad. Het is dan niet uit te leggen dat de raad de bevoegdheid aan het college heeft afgegeven. De bestemmingsplannen in Weert zijn allemaal geactualiseerd en vormen daarmee een recent kader. Er is dus geen noodzaak voor het college om ervan af te wijken. Voorgesteld wordt dat het college kan afwijken van bestemmingsplannen als dat past binnen de structuurvisie. Deze visie is daar echter te globaal voor en is daar niet bedoeld. Niet duidelijk is wat onder wezenlijk wordt gevat. Binnen de huidige regels kan het college al alles aanpassen wat niet wezenlijk is, maar het wezenlijke hoort bij de raad. Als de lijst van 14 juli 2010 wordt ingetrokken en er alleen nog 3 randvoorwaarden overblijven, wordt het systeem te rekbaar. Weert Lokaal is akkoord met het voorstel omdat de proceduretijd hiermee versneld wordt. De burger krijgt 8 weken sneller dan nu een besluit en daar streven we al jaren naar. De SP is eveneens akkoord met het voorstel en geeft aan dat een besluit altijd goed onderbouwd moet worden, ongeacht of het college of de raad het neemt. De VVD vindt dat er ruimte moet worden geboden aan initiatieven die voorheen onder de artikel 19 lid 2 WRO-procedure vielen. Er is een goed evenwicht tussen de bevoegdheden van het college en de raad. Een verbetering van de doorlooptijden is van belang.

 

 

Toezeggingen

De raad ontvangt een lijst met gevallen die onder de nieuwe regeling zouden vallen omdat zij niet wezenlijk zijn.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

10.

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA merkt op dat de exploitatie van de parkeergarages er uit wordt gehaald, dit is terecht, maar de inkomensfunctie die garages hebben voor de gemeente moet ook genoemd worden. De exploitatie van maatschappelijk vastgoed heeft gevolgen voor derden. Het is prima, dat dit uitgezonderd wordt. Aandacht voor paracommercie van wijkaccommodaties. De SP vindt dat de bedoelingen van de Wet Markt en Overheid goed zijn, maar zij leidt wel tot extra regels op lokaal niveau. Er blijven altijd twijfel- en grensgevallen. Er kan worden bezien of er een commercile functie in wijkaccommodaties kan worden ondergebracht, waardoor de discussie over paracommercie uit de wereld is. D66 wijst er op dat de discussie over paracommercie nu niet gevoerd kan worden, ondanks dat er in het stuk staat dat e.e.a. kan leiden tot het benadelen van private partijen. De VVD sluit zich hierbij aan.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen meerjarenperspectief grondexploitaties (presentatie door dhr. P. Kuppens).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal stelt voor om aan de hand van de parameters per project het effect daarvan zichtbaar te maken. Het CDA vindt een versobering nodig. De verslechtering van 2013 zal zich in 2014 voortzetten, waardoor er in 2014 weer een negatieve grondexploitatie zal zijn. Er moet iets gedaan worden op het gebied van investeringen en personeelskosten. Er vindt een forse toerekening van personeelskosten aan projecten plaats. De SP merkt op dat een grote nieuwkomer op Kampershoek Noord alle problemen zou oplossen. Het college moet hierop inzetten. De gronden kunnen aantrekkelijk worden gemaakt door aan te geven dat inwoners uit Weert beschikbaar zijn als werknemers of als bewoners van nieuwe woningen. De PvdA vraagt zich af of het correct is dat winsten in een risicobuffer worden gezet. Eerst zou de algemene reserve aangevuld moeten worden.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties Weert 2014

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen aan wethouder

 

Geluidsfragment schorsing vergadering tot 25 juni 2014

Geluidsfragment hervatting vergadering op 25 juni 2014

 

 

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Vrakkerstraat ong. te Weert.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

13.

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Roermondseweg 130.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP vindt dat de Roermondseweg minder rommelig moet worden. De mening van de wijkraad moet betrokken worden bij de plannen. Het CDA merkt op dat uit het onderzoek van BRO is gebleken dat er geen ruimte meer is voor nieuwe m2s PDV. Met dit bestemmingsplan en de uitbreiding van de Gamma gebeurt dat echter wel. Niet vaststaat dat het totale aanbod uniek is en een toevoeging aan het bestaande aanbod. Het gevaar bestaat dat als perifere detailhandel wordt beindigd, er gewone detailhandel voor in de plaats komt en dat is niet wenselijk. Aan de kant van het spoor wordt gekozen voor een overgang naar bedrijventerreinen, waarbij er links en rechts een clustering ontstaat, terwijl er aan de Ringbaan een stuk leeg blijft liggen waar ook een zaak gevestigd zou kunnen worden. De PvdA vraagt zich af of deze ontwikkeling gewenst is op Roermondseweg 130, of dat er voor een alternatief gekozen moet worden: Roermondseweg 109. Eerst dient er gezorgd te worden voor een aaneengesloten rij perifere detailhandel richting Ringbaan. De VVD stelt dat het gebied aan de Roermondseweg nooit is gebouwd voor PDV. De raad vindt dat dit gebied daar wel in moet voorzien. Er moet dan ook in genvesteerd worden. Er moet ruimte gegeven worden aan investeerders.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

 

14.

Onderwerp

Presentatie woningbouwprojekten Sutjensstraat-Victor de Stuerstraat en Vrouwenhof.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA geeft een compliment voor de plannen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Bestanden

Presentatie BAM

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

15.

Onderwerp

Bespreken concept-vergunningsaanvraag veeroosters Ark en TILS-906 (aanleg veeroosters op Pruiskensweg en verbindingsweg tussen Grensweg en Lochtstraat).

 

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt of uitvoering van de plannen van de Stichting Ark kan en moet wachten totdat er een uitgewerkte landschapsvisie is.

 

 

Conclusies

De commissie vindt het een goede zaak dat de afstand tussen de roosters zo klein mogelijk wordt gehouden.

 

 

Bestanden

TILS-906

Geluidsfragment spreekrecht

Geluidsfragment

 

 

 

 

16.

Onderwerp

Bespreken van de 9e tussenrapportage Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD is verbaasd over het feit dat D66 een discussieavond heeft georganiseerd nadat de raad reeds besloten heeft over hoe verder. D66 geeft daarop aan dat de raad in principe heeft besloten en dat nog niets vast staat maar de Wethouder wel alle steun krijgt bij de onderhandelingen. Ook het CDA geeft aan dat in principe voor behoud is gekozen maar dat een andere uitkomst altijd nog mogelijk blijft.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Bestanden

B&W-besluit met 9e tussenrapportage

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

17.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken Lemmers (vast agendapunt).

 

 

 

Expliciete fractiestandpunten

 

Geen. De Wethouder geeft een toelichting op de stand van zaken.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouders: A.F. van Eersel en A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen

 

18.

Onderwerp

Jaarschijf voor 2014 uit het gereserveerde budget van 800.000.- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat relatief veel geld aan de paardenwereld wordt besteed en heeft behoefte aan een evaluatie. De resultaten moeten zo SMART mogelijk worden weergegeven. D66 geeft aan dat het Magazine Met Ons in Weert veel geld kost en vraagt zich af of er een visie aan promotieacties ten grondslag ligt. Duidelijk moet zijn waar je op inzet voordat je iets aan promotie doet. Wat betreft het paardensportcentrum in Horst dienen de kennis en mogelijkheden van Weert gedeeld te worden. De PvdA geeft aan dat de resultaten niet een op een zichtbaar zijn. Niet duidelijk is wat het Magazine Met Ons in Weert en de Groenste Stad opleveren. De SP geeft aan kritisch te staan ten opzichte van de uitgaven aan economische structuurversterking. De evaluatie wordt afgewacht en dan moet bekeken worden hoe verder. Het Magazine Met Ons in Weert kost veel geld, dit moet volgend jaar ook bekeken worden. Wat betreft de paardensport wordt veel gepraat maar zijn er weinig resultaten. De VVD geeft aan dat wat betreft promotie de keuze is gemaakt deze middelen in te zetten. Het is echter wenselijk vast te stellen of dit nog voldoet om zo de vraag te beantwoorden of dit gecontinueerd moet worden. De timing van het voorstel is laat. Het is nu moeilijk zaken nog terug te draaien. Het is wenselijk in het vervolg vroeger te communiceren. WL geeft eveneens aan dat het Magazine duur is. Voordat weer verplichtingen voor een nieuw jaar worden aangegaan moet de raad hierbij vooraf worden betrokken. Wat betreft de paardensport dient er een plan van aanpak te komen en een trekker voordat er verder geld aan uit wordt gegeven. Er dient aangesloten te worden bij de ontwikkelingen van het paardensportcentrum in Horst.

 

 

Toezeggingen

-Plan van aanpak paardensport wordt na de zomer aan de

raad aangeboden.

-Evaluatie China wordt in oktober naar raad gestuurd (vr

begrotingsbehandeling).

-Bedragen welke van 2013 (CTech Lab en paardensport)

worden overgeheveld worden aan commissie doorgegeven.

-De commissie wordt nog genformeerd waaruit de kunstwerken

in het stadhuis zijn bekostigd.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Notities

 

19.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).

 

 

Expliciete fractiestandpunten

 

De PvdA geeft aan dat de situatie bij de Oranjevrijmarkt voor hulpdiensten soms moeilijk was. Het handhavingsbeleid laat soms nog te wensen over. D66 geeft aan dat de drugscriminaliteit wat betreft aantal is gedaald maar dat zegt niets over de omvang.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Bestanden

Stand van zaken veiligheid Weert

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

 

20.

Onderwerp

Krediet verkeersknelpunten 2014.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan dat vr uitvoering van de projecten overleg met de betrokkenen dient plaats te vinden. Wat betreft de Graafschap Hornelaan is de noodzaak tot ingrijpen wat betreft veiligheid wellicht groter op het gedeelte naast het geplande project (op het smalste punt). De vraag is om dit daarom mee te nemen. De fietsersbond kan nuttige informatie aanleveren. D66 geeft aan dat sanering van parkeren op de Graafschap Hornelaan de veiligheid van fietsers niet ten goede komt. De SP geeft aan dat voor 2015 eerst een analyse van verkeersknelpunten voor heel Weert dient plaats te vinden.

De PvdA is akkoord met het voorstel maar geeft aan dat er nog andere knelpunten zijn. Wat betreft de Graafschap Hornelaan is de PvdA het eens met de VVD. Verder wil de PvdA het punt Wilhelminasingel-Molenpoort nog in 2014 uitgevoerd zien. WL geeft aan dat aan de uitvoerders goed duidelijk moet worden gemaakt of het een fietsstrook of fietssuggestiestrook betreft.

 

 

Toezeggingen

-Het gedeelte Graafschap Hornelaan naast het geplande project

wordt meegenomen maar dat wil niet zeggen dat het ook wordt

uitgevoerd.

-Waarom nog geen uitvoering wordt gegeven aan het

fietsknelpunt Ringbaan Zuid-Keenterstraat wordt nog

doorgegeven aan de commissie.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de

raad, als bespreekstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

21.

Onderwerp

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de Krommeveldweg.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

Geen.

 

 

Toezeggingen

Geen.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment mededeling burgemeester

Geluidsfragment

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

Portefeuillehouder Sterk:

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

Portefeuillehouder Gabrils:

 

Raadsvoorstellen

 

22.

Onderwerp

In gebruik geven van grond tegen symbolisch bedrag.

 

 

Expliciete fractiestandpunten

D66 vraagt zich af waarom het gebruik niet om niet kan. Mogelijk zijn de administratieve kosten om het bedrag te innen hoger dan de opbrengsten. Het CDA vindt dat als de roeivereniging geholpen wordt dat ook voor andere maatschappelijke verenigingen zou moeten gelden. De VVD sluit zich aan bij D66. De PvdA sluit zich aan bij het CDA en vraagt zich af of er een precedentwerking vanuit gaat.

 

 

Toezeggingen

-De vraag over de precedentwerking en harmonie wordt vr de raadsvergadering beantwoord.

-De vraag of kosten van inning hoger zijn dan de opbrengsten wordt vr de raadsvergadering beantwoord.

 

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

23.

Onderwerp

Sport- en beweegbeleid 2.0.

 

 

 

Dit agendapunt is afgevoerd.

 

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Sport- en Beweegbeleid 2.0 Weert

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

 

 

 

24.

Onderwerp

Sluiting Vergadering.

 

 

 

 

Bestanden

De voorzitter sluit op 25 juni 2014 om21.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 15 september 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 16 september 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,