CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 15-09-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal),  J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), J.H.F. Vossen (D66)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door de Weerter Sportraad m.b.t. agendapunt 16. De volgende personen spreken in: de heer Kersten, de heer Gerits, de heer Dierick en mevrouw Schrurs.

 

Bestanden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreker de heer Kersten (Weerter Sportraad)

Geluidsfragment spreker de heer Gerits (HBV Rapiditas)

Geluidsfragment spreker de heer Dierick (Tensor Turnen Weert)

Geluidsfragment spreker mevrouw Schrurs (Jan van Weert)

Geluidsfragment stellen van vragen aan insprekers

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 16 wordt na punt 5 behandeld.

 

Bestanden

¯ Agenda 15-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst algemene voorbereidende vergadering d.d. 23 juni 2014 en 26 augustus 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 23 juni 2014

¯ Advieslijst algemene commissievergadering d.d. 26 aug 2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

5.2 Voortgangsrapportages toezeggingen en overzichten aangenomen moties.

 

 

De SP en VVD stellen vragen over punt 9 (fusie Risse-Westrom) van de voortgangsrapportage en de VVD over punt 18 (notitie erfgoedruimte).

 

Bestanden

¯ 5.1 Toezeggingen raadsvergadering 09-07-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

6.

Onderwerp

Kennisnemen van het Concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 “Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen” en eventuele zienswijzen kenbaar maken.

 

Toezeggingen

De gestelde vragen worden voorgelegd aan de portefeuillehouder en de commissie krijgt een antwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Er kunnen zienswijzen worden ingebracht.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Beleidsplan Politie Limburg 2015-2018

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt”.

2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering dient de vervanging van de fractievoorzitters nog aan de orde te komen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening op de vertrouwenscommissie

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans tot 1 oktober 2015 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Met beeld uitzenden van raadsvergaderingen (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget aan raads- en commissieleden voor de aanschaf van computerapparatuur (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Kennisnemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in Weert en een eventueel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven.

 

Toezeggingen

De stand van zaken sponsoren wordt nagevraagd en de commissie krijgt hierover bericht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactie.

 

Toezeggingen

De commissie wordt geļnformeerd welke zienswijze in het AB is overgenomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS EN LITJENS

 

 

 

13.

Onderwerp

Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

De stukken zijn reeds toegezonden bij de commissievergadering van 26-8-2014.

 

Toezeggingen

De vragen van de OR en de antwoorden hierop worden aan de commissie toegezonden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de bestuursopdracht communicatie.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

 

 

15.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van maximaal € 264.715,00 voor de uitbreiding van de  Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot met één lokaal.

 

Toezeggingen

-De commissie wordt geļnformeerd over de kosten van het verbouwen van Parklaan 24-b.

-De commissie wordt geļnformeerd over de prognoses van leerlingen in de toekomst (uit Belgiė en Haler).

-De commissie wordt geļnformeerd over het exacte aantal kinderen bij Humanitas.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen van de concept-nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020” en hiervoor inspraak verlenen conform het in het raadsvoorstel opgenomen schema.

 

Toezeggingen

-Bergruimte aan de Bron wordt meegenomen in overleg LVO en de commissie wordt hierover geļnformeerd.

-Suggestie wijkfunctie van Microbar wordt meegenomen.

De investering van € 500.000,= wordt uitgewerkt en toegezonden aan de commissie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering dienen onder andere nog aan de orde  te komen: gymzaal Leuken, bekostiging uit prioriteiten 2015 en microhal Moesel.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

¯ Raadsvoorstel

¯ Concept nota  Binnensportaccommodaties

Geluidsfragment spreker de heer Kersten (Weerter Sportraad)

Geluidsfragment spreker de heer Gerits (HBV Rapiditas)

Geluidsfragment spreker de heer Dierick (Tensor Turnen Weert)

Geluidsfragment spreker mevrouw Schrurs (Jan van Weert)

Geluidsfragment stellen van vragen aan insprekers

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.50uur

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 13 oktober 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,