CONCEPT-ADVIESLIJST COMMISSIEVERGADERING BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 23-09-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), F. Kadra (PvdA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),

J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouder:

P.P.H. Sterk (SP)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en leest de berichten van verhindering voor.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 23-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015.

 

Toezeggingen

Het uitvoeringstraject wordt gemonitord en dit wordt aan de raad teruggekoppeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen ingaande 1 januari 2015 de nieuwe Wmo-verordening 2015 en in te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013.

 

Toezeggingen

-Algemene voorzieningen worden in kaart gebracht en aan de commissie doorgegeven.

-Nagegaan wordt hoe het digitaal verwerken van facturen gaat en de commissie ontvangt hierover bericht.

-Samen met een werkgroep met raadsleden wordt gekeken naar de sturingsmogelijkheden.

-Uitgezocht wordt waarom het indienen van een melding niet digitaal kan en wanneer dat wel kan en de commissie krijgt hierover bericht.

-Rapportage vindt per kwartaal plaats, over afgesloten contracten wordt ook tussentijds aan de raad gerapporteerd.

-Informatie over hoe de eigen bijdrage tot stand komt wordt aan de raad toegezonden.

-De raad wordt betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsregels.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering dient onder andere nog aan de orde te komen de mogelijkheid van het digitaal indienen van de melding.

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Wmo verordening gemeente Weert 2015

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment 3e termijn

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 13 oktober 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,