CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

13-10-2014


Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), A.J. Lobregt (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN


Bij het agendapunt
vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 13-10-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten commissie BV-IW d.d. 15 en 23 september 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW 15-09-2014

Advieslijst commissie BV-IW 23-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 en 24 september 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 N.a.v. van de toezegging sturingsmiddelen vraagt de commissie de raad te betrekken bij het bepalen van welke sturingsmiddelen en niet alleen te betrekken wanneer deze al zijn vastgesteld. Het college neemt deze opvatting van de commissie mee.

5.2 Punt 8 kan afgevoerd worden (CAO afgesloten).

 

Bestanden

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 11-09-2014

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 24-09-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK EN GABRILS

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

6.

Onderwerp

Regelen rechtspositie griffie en instellen werkgeverscommissie (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Verordening werkgeverscommissie griffie 2014

Wijzigingen ten opzichte van de modelverordening

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2013 (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Advies van de accountant

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg.

 

Toezeggingen

-De raad krijgt een overzicht wanneer welke verordeningen worden vastgesteld en informatie over het budget.

-De raad krijgt voor de begrotingsbehandeling informatie over de omvang van het eventuele negatieve effect op de begroting.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering dient onder andere scholing nog aan de orde te komen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio Midden-Limburg

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 17 november 2014,

De commissiegriffier

De voorzitter