CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 17-11-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP), H. Stals (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal),

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en vermeldt de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 17-11-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten commissie BV-IW d.d. 13 en 29 oktober 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW 13 oktober 2014

Advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 29 oktober 2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 9 en 29

oktober 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

aangenomen moties.

 

 

De vragen over punt 1. (erfgoedhuis), 3. (parkeren ambtenaren), 5. (hondenpoepbeleid), 12. (stichting volleybal promotion), 15. (De Bosuil), 16. (paracommercie), 34. (binnensportaccommodaties), 44. (strategische visie), 45. (wijk- en dorpsraden) worden ter vergadering beantwoord. De vragen m.b.t. de informatiebrief Inkoop Wmo en Jeugdhulp & risicomanagement van 29 oktober 2014 (uitleg vereveningsprincipe procesinkoop Wmo, PGB verschil raming en budget, transitie jeugd hoe sluitend maken begroting) worden doorgeleid aan wethouder Sterk. Daarbij wordt ook de vraag m.b.t. punt 25, wanneer de voorwaarden m.b.t. pakket chronisch zieken aan de raad worden toegezonden betrokken. De commissie krijgt over deze vragen bericht (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Toezeggingen raadsvergadering van 9 oktober 2014

Toezeggingen raadsvergadering van 29 oktober 2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS STERK EN LITJENS

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

6.

Onderwerp

Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden (initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg). (B-stuk)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Verordening rekenkamer

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Beschikbaar stellen budget voor computerapparatuur raads- en commissieleden (initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg).

(B-stuk)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering zullen o.a. nog aan de orde komen de terugbetalingsverplichting, de fiscale aspecten en het verstrekken van een IPad in plaats van een budget.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRILS

 

 

 

8.

Onderwerp

Toekennen extra topsportsubsidie 2014 aan Stichting Volleybal Promotion Weert en aan Stichting Basketball Stars Weert. (B-stuk)

 

Toezeggingen

De cijfers, begrotingen en gegevens business clubleden worden in het geheime kastje ter inzage gelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 18 december 2014,

De commissiegriffier,

De voorzitter,