CONCEPT-ADVIESLIJST EXTRA COMMISSIEVERGADERING BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 10-12-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.B.C. Werps (D66), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouder: P.P.H. Sterk (SP)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De brief over de Mutsaertstichting van 8 december 2014 wordt behandeld bij agendapunt 5.

 

Bestanden

Agenda 10-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

 

 

4.

Onderwerp

Uitvoeringsregels Wmo (geen A-, B- of C-stuk)

Agendapunt wordt kort ingeleid door I. Lunenburg Opleiding & Advies.

 

Advies commissie

De commissie geeft aan te kunnen instemmen met het voorliggende voorstel. Indien aan de orde moet bezien worden of en hoe bijgestuurd kan worden.

 

Toezeggingen

-De vragen over woonschepen, aanpassingskosten en signaleringsfunctie worden schriftelijk beantwoord.

-De vraag over de afkoopregeling wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

B&W-besluit

Presentatie door mevrouw Lunenburg

Geluidsfragment presentatie door mevrouw Lunenburg

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

5.

Onderwerp

Brieven van 29 oktober en 11 november van het college aan de raad over respectievelijk inkoop Wmo en Jeugdhulp & risicomanagement en PGB's Wmo begeleiding

(geen A-, B- of C-stuk)

 

Advies commissie

De brieven en de vragen hierover worden behandeld.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

Brief 29-10 over inkoop Wmo en Jeugdhulp & risicomanagement

Brief 11-11 over PGB's Wmo begeleiding

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.06 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 19 januari 2015

De commissiegriffier,

De voorzitter,