CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 18-12-2014

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

Aanwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), G.J. van Buuren (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal),  B. Peterse (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal omdat de camera’s nogmaals getest moeten worden.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 15 (verordeningen Participatiewet) wordt vóór 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda BV-IW 18-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering commissie BV-IW d.d. 17 november 2014.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW 17-11-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 12 en 26

      november 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

      aangenomen moties.

 

 

5.2 actiepunt 7: op verzoek van de SP wordt bekeken of de doucheknoppen in de sporthal Boshoven vervangen moeten worden; de commissie wordt hierover geļnformeerd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Toezeggingen in raad 12-11-2014

¯ Toezeggingen in raad 26-11-2014

Geluidsfragment

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

 

 

6.

Onderwerp

Besluiten om een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015.

 

Toezeggingen

Met andere 6 gemeenten bespreken hoe vanaf 2016 met het verevenen om te gaan, bijvoorbeeld meenemen in de jaarrekening, en voorstel aan de raad voorleggen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor een drietal

initiatieven ten behoeve van de transformatie van het sociaal

domein.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET rijp voor behandeling in de raad. De raad wordt voorgesteld het onderwerp een cyclus aan te houden en vóór de commissiebehandeling een uitgebreide informatiebijeenkomst te organiseren.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal.

 

Toezeggingen

·         Aantal aangiften in veiligheidsrapportages meenemen.

·         Bezien of de doelstelling tot het verminderen van het aantal woninginbraken kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld inwoneraantal.

·         Ambities meenemen in actieplan en betrekken bij veiligheidsrapportages.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

¯ Veiligheidsanalyse Leudal, Weert en Nederweert

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Beėindigen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en opstarten Samenwerking Midden-Limburg.       

 

Toezeggingen

Als gemeentesecretarissen drastische wijzigingen t.o.v. voorliggende bestuursovereenkomst voorstellen, worden deze vooraf aan de raad voorgelegd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Instemmen met wijziging 2 van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

 

Toezeggingen

De commissie wordt schriftelijk geļnformeerd of de ambulances in Weert wel in 95% van de noodoproepen op tijd zijn, hoe vaak dat niet het geval is en hoeveel slachtoffers er daardoor te betreuren zijn.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Wijzigen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad 2010.

 

Toezeggingen

Maandag vindt er een gesprek plaats tussen de burgemeester en mw. Duijsters (SP).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel NIET rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIĖLS

 

 

 

12.

Onderwerp

Instemmen met voorgestelde wijzigingen van de Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Vaststellen van de nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020”.

 

Toezeggingen

V.w.b. de turnhal kijken naar alternatieven.

De raad vóór de raadsvergadering informeren of de renovatie van de kleedlokalen in Stramproy goedkoper is als deze wordt gecombineerd met de geplande uitbreiding.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota Binnensportaccommodaties 2015-2020

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

14.

Onderwerp

Instemmen met de 2e rapportage 2014 en daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ 2e rapportage 2014

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2015 met bijbehorende tarieventabellen.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Vaststellen verordeningen Participatiewet.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordeningen Participatiewet

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

17.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 23.27 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 19 januari 2015,

 

De commissiegriffier,

De voorzitter,