ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 19-1-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag uit de informatiebijenkomst van 14 januari jl. wordt toegevoegd als agendapunt 5A. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda BV-IW 19-01-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 10 en 18 december 2014.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW 10-12-2014

Advieslijst commissie BV-IW 18-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van

22 december 2014.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

aangenomen moties.

 

 

5.2 De vragen over nr. 9 (stand van zaken onderzoek fusie Risse-Westrom) en nr. 44 (rol BMC in strategische visie) worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Toezeggingen in raad 22-12-2014

Geluidsfragment

 

 

 

5A.

Onderwerp

Rondvraag

 

 

De vragen over de toekomst van het Rick worden ter vergadering beantwoord. De vragen over de gevolgen van de wijziging van de WGR voor de regelingen in Weert en de invloed hiervan voor college en raad worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

Er liggen geen raadsvoorstellen voor.

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRILS

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot uitvoering van de in visie genoemde aspecten.

 

Toezeggingen

Het voorstel tot sluiting van gemeentemuseum de Tiendschuur wordt opgenomen in (het raadsvoorstel m.b.t.) de museumnotitie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment 3e termijn

 

 

 

7.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.50 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 9 februari 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,