CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 09-02-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.B.C. Werps (D66), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP), H. Stals (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), P.P.H. Sterk (SP)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van

de berichten van verhindering.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is spreekrecht aangevraagd door de heer van Strijp, voorzitter van de Raad van Bestuur van Meerderweert, m.b.t. agendapunt 10.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

♫ Geluidsfragment spreekrecht

Tekst spreekrecht door Meerderweert

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De heer van Strijp kan inspreken na agendapunt 5 waarna vervolgens agendapunt 10 behandeld wordt. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda commissie BV-IW 09-02-2015

♫ Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 19 januari 2015.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW19-01-2015

♫ Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 januari

2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht

aangenomen moties.

 

 

5.2 punt 56: douchekoppen sporthal Boshoven, commissie krijgt z.s.m. antwoord (TOEZEGGING).

De vragen over de gevolgen van de wijziging van de WGR voor de regelingen in Weert en de invloed hiervan voor college en raad worden nog toegevoegd aan de voortgangsrapportage (toezegging vorige commissievergadering). De vragen over punt 12 (subsidie stichting volleybal promotion), punt 26 (Wmo voorstel algemene voorzieningen) en 53 (vaststellen plafonds Participatiewet) worden ter vergadering beantwoord. De vraag over de motie van 10-11-2010 (toekomstvisie Munttheater) om besluitvorming vr de keuzecatalogus te laten plaatsvinden wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

PORTEFEUILLEHOUDERS LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Instellen van een auditcommissie (B-stuk).

 

Toezeggingen

-De vraag over artikel 4, lid 5, c en h van de verordening (onderdelen gaan niet over waar het artikel over gaat) wordt schriftelijk beantwoord.

-De raad krijgt voor de raadsbehandeling een aangepast voorstel waarbij artikel 5, lid 3 van de verordening wordt geschrapt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (wanneer lid 3 van artikel 5 van de verordening wordt geschrapt).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Verordening auditcommissie

♫ Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Akkoord gaan met de offerteaanvraag van de gemeente Weert in het kader van de meervoudige onderhandse aanbesteding accountantsdiensten (B-stuk).

 

Toezeggingen

De raad krijgt voor de raadsbehandeling een aangepast voorstel waarbij op bladzijde 23 van de offerteaanvraag in de tabel subgunningscriterium het aantal te behalen punten bij G2.1 voor de punten 1 t/m 5 elk 10 bedraagt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (wanneer de tabel subgunningscriterium op bladzijde 23 van de offerteaanvraag wordt aangepast).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

 

 

8.

Onderwerp

Besluiten eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor een drietal initiatieven ten behoeve van de transformatie van het sociaal domein (A-stuk). (Onder voorbehoud van behandeling in informatiebijeenkomst BV-IW van 04-02-2015.)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment 1e termijn

♫ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

9.

Onderwerp

Onder voorwaarden instemmen met de programmabegroting 2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactiebrief (B-stuk).

 

Toezeggingen

-De raad krijgt voor de raadsbehandeling een aangepast voorstel

waarbij in de brief wordt ingegaan op het tekort van 1,9 miljoen en het SMART-er maken van de begroting.

-De Directeur van de Veiligheidsregio wordt uitgenodigd om vr of na de zomervakantie een toelichting op de stand van zaken begroting 2016 te geven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk. In raad zullen nog de inhoud van de brief en een

mogelijke motie van PvdA aan de orde komen.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS GABRILS

 

 

 

10.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van kredieten voor realisatie Integrale Kind Centra in Leuken en Laar (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

♫ Geluidsfragment spreekrecht

Tekst spreekrecht door Meerderweert

♫ Geluidsfragment 1e termijn

♫ Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.55 uur.

 

Bestanden

♫ Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 16 maart 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,