CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 16-03-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), A.J. Lobregt (SP), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP) (t/m punt 8 en punt 12), H. Stals (CDA) (t/m punt 8 en punt 12), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), P.P.H. Sterk (SP)

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van

de berichten van verhindering.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag van portefeuillehouder Heijmans vindt plaats na punt 5 en de rondvraag van portefeuillehouder Litjens en Sterk na punt 8. Punt 12 wordt na punt 8 behandeld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie BV-IW 16-03-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 9 februari 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW 09-02-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 februari 2015.

5.2       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

De vragen over het parkeren van ambtenaren (punt 3), douchekoppen bij sporthal Boshoven (punt 56) en de motie van 6-11-2013 (verbeterplan communicatie met inwoners) worden ter vergadering beantwoord. De vragen over de plafonds voorzieningen Participatiewet en omvang en aard van inzet van de voorzieningen (punt 53) worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 25-02-2015

Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDERS LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Instemmen met de “Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2” (B-stuk).

 

Toezeggingen

De vragen over of het tarief van € 10,= het enige is dat gewijzigd is, de vragen over de BTW waarover nog overleg met de belastingdienst plaatsvindt en de vragen die de heer Küsters eerder heeft ingediend worden schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (onder voorbehoud van beantwoording van de vragen).

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening

Geluidsfragment

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen controleprotocol 2014 (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Controleprotocol jaarstukken 2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS LITJENS EN STERK

 

 

 

8.

Onderwerp

Inbrengen wensen en bedenkingen omtrent een eventuele fusie Risse-Westrom (A-stuk).

 

Toezeggingen

Over de gevolgen van het pand van de Westrom en het huurcontract hiervan wordt de raad nog geļnformeerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Tijdens de raadsvergadering zullen nog wensen en bedenkingen worden ingebracht.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Rapport Berenschot Westrom-De Risse

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS GABRIĖLS

 

 

 

9.

Onderwerp

Kredietvoorstel Kennis- en Expertisecentrum (A-stuk).

 

Toezeggingen

-Een nieuw raadsvoorstel rekening houdend met het wegvallen van de Maaskei en een verklaring van de partijen hierover wordt z.s.m. naar de raad gezonden.

-Er wordt gekeken naar de bouw van de sportzaal en de tribune zodat er geen onpraktische situatie/slechte tribune-situatie ontstaat en de raad wordt hierover geļnformeerd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raad zullen o.a. nog de locatiekeuze, omvang en kosten aan de orde komen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Verlenen subsidie 2015 Stichting Zwembad de IJzeren Man (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Uitvoeringsovereenkomst

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties (B-stuk).

 

Toezeggingen

-Een nieuw raadsvoorstel waarin punt 3 van voorstel en besluitvorming gewijzigd zijn (in die zin dat opname in subsidieverordening plaatsvindt) wordt z.s.m. naar de raad gezonden.

-De raad wordt nog geļnformeerd hoe de garantstelling in de begroting wordt verwerkt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raad zal een amendement worden ingediend (griffie stelt dit op) waarin de looptijd in punt 8 van de beoordelingscriteria gelijk gesteld wordt met de looptijd van de Stichting Waarborgfonds Sport.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Kennisnemen van de concept-nota  “Voorzieningenplannen Weert” en besluiten de nota vrij te geven voor inspraak.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering zal de manier van in de inspraak brengen nog aan de orde komen.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota voorzieningenplannen Weert

Geluidsfragment

 

 

 

13.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-     TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

-     vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html).

 

 

De vragen over het feest op de Oelemarkt en de stand van zaken m.b.t. het dispuut Aldenborgh  worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Geluidsfragment rondvraag burgemeester Heijmans

Geluidsfragment rondvraag wethouders Litjens en Sterk

Geluidsfragment rondvraag wethouder Gabriėls

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 20 april 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,