CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 20-04-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) (tot punt 9), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Burgemeester Heijmans en wethouder Gabriėls komen later in verband met de ontvangst van de Chinese delegatie. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Duijsters en de heer Lobregt.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen m.b.t. agendapunt 7 van de heer Egging (gemeenschapscentrum Stramproy) en m.b.t. agendapunt 9 van mevrouw Bergmans (niet ter vergadering verschenen).

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht door de heren Egging en Henderikx

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie BV-IW 20-04-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 16 maart 2015.

 

 

De advieslijst wordt vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW 16-03-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1       Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 maart 2015.

5.2       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.1 De vraag m.b.t. de programmabegroting wordt ter vergadering beantwoord.

5.2 De vragen over hoeveel uitkeringsgerechtigden het per categorie betreft (n.a.v. punt 53 voortgangsrapportage plafonds voorzieningen Participatiewet) en om beleidskeuzes n.a.v. Rekenkamerrapport Punt Welzijn mee te nemen in de keuzecatalogus worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

De commissie krijgt bericht over de stand van zaken m.b.t. motie verbeterplan communicatie van 6-11-2013 (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 25-03-2015 Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDERS LITJENS

 

 

 

6.

Onderwerp

Inbrengen zienswijze ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2016 -2020 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 

Toezeggingen

De commissie krijgt schriftelijk antwoord over hoe de dienstverlening naar burgers en bedrijven wordt gemonitord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. In de raadsvergadering komen zienswijzen m.b.t. kosten en kostenstijging aan de orde.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Ontwerp-begroting BSGW 2016 en ontwerp-meerjarenbegroting 2016-2020

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

7.

Onderwerp

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018.

 

Toezeggingen

-Vóór de zomer komt er een notitie over wat er in de verordening kan worden aangepast en wat niet (n.a.v. TILS-stuk 1035).

-De vraag over de status van het convenant met ziekenhuis en Mutsaertstichting wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag waar het bedrag van € 62.000,= betrekking op heeft wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Er zal een amendement worden ingediend m.b.t. onvoorziene kosten.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet Weert 2015-2018

¯ Alcohol Handhavingsstappenplan Weert 2015-2018

Geluidsfragment voortzetting vergadering

Geluidsfragment spreekrecht door de heren Egging en Henderikx

Geluidsfragment bespreken punten paracommercie

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS GABRIĖLS

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen van de ontwerpbegroting 2016 en de jaarrekening 2014 voor de inzet leerplicht Nederweert in het kader van de gemeenschappelijke regeling (GR) “regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert”.

 

Toezeggingen

-De vraag waarom de raad over dit voorstel moet beslissen wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag over de 22 leerlingen wordt schriftelijk beantwoord.

-De rol van de RMC-coördinator wordt geagendeerd voor een informatiebijeenkomst na de zomer.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Ontwerpjaarrekening 2014, begroting 2015 en ontwerpbegroting 2016

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025 en overgaan tot sluiting, ontruiming en verkoop van museum de Tiendschuur.

 

Toezeggingen

De vraag over verkoop, gegadigden en bestemmingsplan wordt schriftelijk beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Bestuursopdracht museumbeleid 2015-2025

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.    RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

De vragen over de mobiele pinautomaat, kunst oude stadhuis en kunstreis China worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Geluidsfragment rondvraag wethouder Litjens

Geluidsfragment rondvraag wethouder Gabriėls

Geluidsfragment rondvraag burgemeester Heijmans

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 23.15 uur

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 18 mei 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,