CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 18-05-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. YŁcel (Weert Lokaal), M. Za‚boul (PvdA) (vanaf punt 6)

 

Afwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) , P.A.M. KŁsters (Weert Lokaal), A.J. Lobregt (SP), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. GabriŽls (Weert Lokaal) (t/m punt 6), A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag van wethouder GabriŽls en burgemeester Heijmans wordt behandeld na punt 6. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ě Agenda commissie BV-IW 18-05-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 20 april 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Ě Advieslijst commissie BV-IW 20-04-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1†† Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 29 april 2015.

5.2†† Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Van de bovenstaande stukken wordt kennisgenomen.

 

Bestanden

Ě Toezeggingen raadsvergadering 29-04-2015

Geluidsfragment

 

PORTEFEUILLEHOUDERS HEIJMANS EN STERK

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIňLS

 

 

 

6.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening leerlingenvervoer 2015.

 

Toezeggingen

-Het voorstel wordt nog aangepast m.b.t. punt 3 van de verordening (onderscheid regulier en speciaal voortgezet onderwijs) en m.b.t. de toevoeging van mentale handicap.

-Er wordt gekeken naar artikel 18 m.b.t. lid 1 en het opnemen van begripsbepalingen m.b.t. de beoordelingscriteria van de artikelen 11c en 19c wordt nog onderzocht. Zonodig wordt het voorstel op deze punten eveneens nog aangepast.

-In de prakrijk zullen kinderen wanneer ze geen gebruik kunnen maken van de dichtstbijzijnde school later niet alsnog worden terugverwezen naar de dichtstbijzijnde school.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Aan de orde zullen o.a. nog komen de aanpassingen van het voorstel.

 

Bestanden

Ě Raadsvoorstel

Ě B&W-besluit

Ě Verordening leerlingenvervoer 2015

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening loonkostensubsidie gemeente Weert 2015 en de verordening correctie individuele studietoeslag.

 

Toezeggingen

-Stand van zaken verstrekken loonkostensubsidie wordt vůůr de begrotingsbehandeling aan de raad toegezonden.

-Bedrag buigbudget (verschil Ä 650.000,=met financiŽle rapportage) wordt nog bekeken en de raad krijgt hierover bericht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Ě Raadsvoorstel

Ě B&W-besluit

Ě Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Weert 2015

Ě Verordening correctie individuele studietoeslag

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

8.

Onderwerp

Instemmen met de 1e rapportage 2015 (financiŽle bijstelling).

 

Toezeggingen

-De raad krijgt schriftelijk antwoord over de prognose 3 Dís.

-De raad zal per brief nader geÔnformeerd worden over het tekort van 1,5 miljoen euro.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Ě Raadsvoorstel

Ě B&W-besluit

Ě 1e Tussenrapportage 2015 Weert (financiŽle bijstellingen)

Geluidsfragment

 

 

 

9.††† RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

De vragen over taallessen, schoolzwemmen, intentieverklaring Lichtenberg, Chinareis, Rekenkamerrapport ICT en Kleinsmagelden worden schriftelijk beantwoord.

De vraag m.b.t. de sluitingstijden wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vraag over wat er gebeurt met het resterende bedrag van de compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment rondvraag wethouder GabriŽls

Geluidsfragment rondvraag burgemeester Heijmans

Geluidsfragment rondvraag wethouder Litjens

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.40 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 22 juni 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,