CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

22-06-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal),

P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering en heet de aanwezigen welkom.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de voorzitter van de Rekenkamer, de heer van Drunen, m.b.t. agendapunt 9.

 

Bestanden

Tekst spreekrecht Rekenkamer aan FVO W600

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Drunen

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 9 wordt na agendapunt 6 behandeld.

 

Bestanden

Agenda commissie BV-IW 22-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 18 mei 2015.

B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 12 mei 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW 18-05-2015

Aandachtspunten- en actielijst info BV-IW 12-05-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 27 mei 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3 De lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

 

Geen op- of aanmerkingen.

 

Bestanden

Toezeggingen raadsvergadering 29-04-2015

Lijst van aan de raad gerichte brieven 6 mei t/m 9 juni 2015

Lijst van brieven waarover het college een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

INFORMATIEF DEEL BIJEENKOMST

 

6.

Onderwerp

Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks) (Geen A, B of C-stuk).
Portefeuillehouder: A. Heijmans.

 

Toezeggingen

-De uitkomsten van het dashboard uit het actieplan veiligheid worden gecommuniceerd in het veiligheidsoverzicht.

-De vraag waarom de overlast van vernielingen door verwarde en overspannen personen met 30 % is gestegen wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag waarom het aantal woninginbraken stijgt (wordt hier voldoende aandacht aan besteed?) wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag om de daling van de bedrijfscriminaliteit, de vermindering van de overlast door verkeersstremmingen en de burenruzies nader uit te leggen (aantallen) wordt schriftelijk beantwoord.

-De vraag waarom er meer meldingen over vuurwerk zijn terwijl de periode van afsteken korter is geworden wordt schriftelijk beantwoord.

 

Bestanden

Veiligheidsrapportage juni 2015

Geluidsfragment

 

 

COMMISSIEVERGADERING

 

ALLE PORTEFEUILLEHOUDERS

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarstukken 2014 en instemmen met de resultaatbestemming 2014 (B-stuk).

 

Toezeggingen

De beantwoording van de vragen gesteld in de auditcommissie zal z.s.m. plaatsvinden (de vragen over budgetoverhevelingen worden hierbij meegenomen).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit BW150428-09 Tussentijdse bevindingen Deloitte

B&W-besluit BW150519-04

B&W-besluit BW150601-14 Accountantsverslag jaarstukken 2014 Deloitte

Jaarrekening Weert 2014

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS STERK

 

Geen raadsvoorstellen.

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS GABRILS

 

 

 

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet ad 75.000,= voor de technische voorbereiding van de vervanging van de toneelinstallatie van het Munttheater (B-stuk).

 

Toezeggingen

In het raadsvoorstel wordt bij financile gevolgen najaarsnota gewijzigd in begroting.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS HEIJMANS

 

 

 

9.

Onderwerp

Instemmen met de voorliggende invulling van de bezuiniging van 51.583,- op het raadsbudget vanwege de dualiseringscorrectie van het rijk (B-stuk).

(Het jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 van de Rekenkamer Weert alsmede de brief van 20 mei 2015 van de Rekenkamer worden hierbij betrokken).

 

Toezeggingen

Op welke onderwerpen de raad kan bezuinigen (product Gemeenteraad) wordt inzichtelijk gemaakt (budget voor 2015 en hetgeen al uitgegeven is). Het FVO zal dan vr de raadsvergadering nagaan of op andere onderwerpen bezuinigd kan worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Brief Rekenkamer aan FVO W600

Jaarverslag 2014- programma 2015 rekenkamer

Tekst spreekrecht Rekenkamer aan FVO W600

Geluidsfragment spreekrecht de heer Van Drunen

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Niet instemmen met de jaarrekening 2014 en wel instemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (A-stuk).

 

Toezeggingen

De vraag of de raad een zienswijze ook na 26 juni nog kan

inbrengen (de raad besluit hierover immers pas op 8 juli) wordt nog

beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

11.

Onderwerp

De programma-indeling zoals die is opgenomen in de begroting 2015 van de gemeente Weert ongewijzigd vast te stellen voor 2016-2018 (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2015 tot en met 2018 (B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Kennisnemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van De Risse en Risse Holding BV, eventuele wensen en bedenkingen hieromtrent kenbaar maken en de middelen die de gemeente Weert via het Participatiebudget 2016 van het Rijkontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening ter beschikking te

stellen aan De Risse (B-stuk).

 

Toezeggingen

Nagegaan wordt nog wanneer het advies van de clintenraad wordt ingediend en de raad krijgt daarvan bericht.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

14. RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

Geen vragen.

 

Bestanden

Geluidsfragment rondvraag wethouder Gabrils

Geluidsfragment rondvraag wethouder Litjens

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.45uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 21 september 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,