CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

21-09-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA) (vanaf punt 6), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Ycel (Weert Lokaal)

 

Afwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk (SP)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Beenders, mevrouw Duijsters en mevrouw Zaboul. De heer Stals komt later.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De rondvraag van de heren Gabrils en Sterk vindt plaats vr agenda punt 6 en de rondvraag van de heer Heijmans na agendapunt 7.

 

Bestanden

Agenda commissie BV-IW 21-09-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst gecombineerde commissie BV-IW en Ruimte d.d. 15 juni 2015.

B. Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 22 juni 2015.

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 15-06-2015

Advieslijst commissie BV-IW 22-06-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 1 en 8 juli 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.2 De stand van zaken voor de gehele lijst wordt geactualiseerd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Toezeggingen raadsvergadering 01-07-2015

Toezeggingen raadsvergadering 08-07-2015

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS STERK EN GABRILS

 

Geen raadsvoorstellen.

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

6.

Onderwerp

Eindrapport Rekenkamer Weert d.d. 11 mei 2015 inzake onderzoek ICT gemeente Weert (TILS-stuk 1076 Quick scan ICT en Informatievoorziening wordt hierbij betrokken) (A-stuk).

 

Toezeggingen

De griffie zal een initiatiefvoorstel voor de commissie BV-IW opstellen dat in de raad van 1 oktober wordt behandeld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

B&W-besluit (TILS-stuk1076 Quick scan ICT en Infovoorziening)

Eindrapport Rekenkamer ICT gemeente Weert

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening Weert vast te stellen (A-stuk).

 

Toezeggingen

Op het punt over het sluitingsuur wordt voor de raadsvergadering teruggekomen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

APV en overige bijlagen

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

8.

Onderwerp

Tweede financile rapportage (B-stuk).

 

Toezeggingen

-De vraag over 85.000,= van het nieuwe stadhuis wordt nog beantwoord.

-De schriftelijk ingediende vragen door mevrouw van Eijk worden nog beantwoord.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

2e rapportage 2015 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

9.

Onderwerp

Bezuiniging 51.583,= in 2016 op raadsbudget en structurele bezuiniging op raadsbudget vanaf 2017 (Initiatiefvoorstel FVO)
(B-stuk).

 

Toezeggingen

De griffie gaat na of de Rekenkamer in 2016 nog voldoende budget voor onderzoek heeft.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk (onder voorwaarde dat de Rekenkamer in 2016 nog voldoende budget voor onderzoek heeft).

 

Bestanden

Raadsvoorstel

Geluidsfragment

 

 

 

10. RONDVRAAG incl. vragen over:

-       TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-       vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

Portefeuillehouder Gabrils:

De vraag over de dekking lasten schoolzwemmen wordt ter vergadering beantwoord. De vraag of er nog tijdelijke units bij scholen staan die overbodig zijn wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vragen over 2e rapportage m.b.t. het vervallen van de stelpost verlaging uitgaven (erfgoedhuis, waarop is stelpost verlaging uitgaven gebaseerd en is het mogelijk bedrag ergens anders te halen?) worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De vraag over 2e rapportage wanneer de sluiting van gymzalen wordt verrekend wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).

Portefeuillehouder Heijmans:

De vraag over de taken van de wijkagenten die bij het AZC worden ingezet wordt schriftelijk beantwoord. De heer Heijmans geeft verder nog een toelichting over de stand van zaken bij het AZC en vragen hierover worden beantwoord.

Portefeuillehouder Litjens:

De vragen over de voordeurdelerskorting, verkeersituatie bij de kermis op de Stadsbrug en de wijkraad rond de kazerne worden ter vergadering beantwoord. De vraag over het overleg met de wijk- en dorpsraden wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING). De evaluatie van de Passantenhaven wordt aan de raad toegestuurd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Geluidsfragment rondvraag portefeuillehouders Sterk en Gabrils

Geluidsfragment rondvraag portefeuillehouder Heijmans

Geluidsfragment rondvraag portefeuillehouder Litjens

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.50 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 19 oktober 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,