CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

19-10-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Yόcel (Weert Lokaal), M. Zaβboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

M.E.H. Geboers (SP), J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Kόsters (Weert Lokaal), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), G.J.W. Gabriλls (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk (SP)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De  voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer Stroek (Stichting Weerter Topvolleybal) m.b.t. agendapunt 14 en van de heer Weekers (voorzitter Stadstriathlon Weert) m.b.t. agendapunt 13.

 

Bestanden

Geluidsfragment spreekrecht de heer Stroek

Geluidsfragment spreekrecht de heer Weekers

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

De punten 12, 13 en 14 worden na agendapunt 6 behandeld.

 

Bestanden

 Agenda commissie BV-IW 19-10-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

VastsVaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 21 september 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Link naar advieslijst commissie BV-IW 21-09-2015

 Advieslijst commissie BV-IW 21-09-2015 (pdf)

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1       Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 15 september en 1 oktober 2015.

5.2       Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Er wordt kennisgenomen van toezeggingen en voortgangsrapportage.

 

Bestanden

 Toezeggingen 15-09-2015 (B&W-besluit 150922-17)

 Toezeggingen 01-10-2015 (B&W-besluit 151013-17)

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

De vragen m.b.t. privatisering zwembad, mantelzorgcompliment,

beleid archiefbewaring, herindicatie PGB’s, stand van zaken 3 D’s,

vaststellen subsidies en ICT Pink Rokade worden ter vergadering

beantwoord.

 

Bestanden

 Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

 TILS 08 - 1136

 B&W-besluit 150922-12

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDERS STERK

 

Geen raadsvoorstellen.

 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015 (initiatiefvoorstel FVO; B-stuk).

 

Toezeggingen

Bekeken wordt nog of het onderdeel m.b.t. de werkkostenregeling juist is weergegeven.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Circulaire-correctie-rechtspositie

 Circulaire-harmonisering-rechtspositie

 Modelverordening-VNG

 Rechtspositiebesluit-raads-en-commissieleden

 Rechtspositiebesluit-wethouders

 Rechtspositieregeling-wethouders

 Rechtspositieverordening-2012

 Uitspraak-Hoge-Raad-11-09-2015-en-artikel-BB-daarover

 Verordening-rechtspositie-2015-concept

 Verordening-rechtspositie-2015-verschillen-tov-model-en-huidige-verordening

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Kennisnemen van de evaluatie van de vergaderstructuur en besluiten de huidige vergaderstructuur vooralsnog te handhaven (initiatiefvoorstel FVO; B-stuk).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Discussiepunt in raadsvergadering: andere planning vergaderingen.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Enquete-resultaten-september-2015

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS

 

 

 

9.

Onderwerp

Integrale Schulddienstverlening Weert (A-stuk).

 

Toezeggingen

De effecten worden gemeten en eind 2016 krijgt de raad een tussentijdse evaluatie.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Notitie-en-bijlagen

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

10.

Onderwerp

Inbrengen wensen en bedenkingen omtrent analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie op het BUIG-budget te komen (B-stuk).

 

Toezeggingen

Maandelijks wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken m.i.v. 2016 (niet alleen financiλle zaken maar ook gegevens over onder andere instroom en uitstroom worden in beeld gebracht).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Bijlage-Analyse-en-een-dozijn-maatregelen

Geluidsfragment

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIELS

 

 

 

11.

Onderwerp

Vaststellen van de nota 'voorzieningenplannen Weert', instemmen met het uitvoeringsprogramma 2015-2016 en kennis nemen van het inspraakverslag (A-stuk).

 

Toezeggingen

Overzicht van accommodaties en voorzieningen welke van gemeente zijn en welke niet en wat de kosten daarvan voor de gemeente zijn wordt in ieder geval bij de uitwerking verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Nota-voorzieningenplannen-Weert-stedelijk-gebied-2015-2020

 Nota-voorzieningenplannen-Weert-stedelijk-gebied-2015-2020-Inspraakverslag

 Nota-voorzieningenplannen-Weert-stedelijk-gebied-2015-2020-Uitvoeringsprogramma

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

12.

Onderwerp

Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen en besluiten om een subsidie van maximaal € 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van de stadstriathlon in 2016 (B-stuk) (in dit agendapunt wordt het topsportbeleid behandeld).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel (gewijzigd)

 B&W-besluit

 Concept-Nota-Topsportbeleid-2015-2020-Weert

Geluidsfragment overleg volgorde behandeling agendapunten

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

13.

Onderwerp

Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en hiervoor inspraak te verlenen en besluiten om een subsidie van maximaal € 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van de stadstriathlon in 2016 (B-stuk) (in dit agendapunt wordt de subsidie behandeld).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Discussiepunt in raadsvergadering: dekking.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Concept-Nota-Topsportbeleid-2015-2020-Weert

Geluidsfragment spreekrecht de heer Weekers

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Besluiten een subsidie van € 7.932,- te verlenen aan Stichting Weerter Topvolleybal voor het spelen van damesvolleybal in de eerste divisie in het seizoen 2015-2016 (B-stuk).

 

Toezeggingen

-Er moet een inspanning zijn dat meer mensen gaan volleyballen. Wanneer dat niet in de  beschikking is opgenomen zal deze tegenprestatie alsnog aan de Stichting worden gevraagd.

-Bij de raad wordt teruggekomen op de vraag hoe toezicht kan worden gehouden (wat zijn de mogelijkheden).

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

Geluidsfragment spreekrecht de heer Stroek

Geluidsfragment

 

 

 

15.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de

aanwezigen op 20 oktober om 00.20 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 16 november 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,