CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

16-11-2015 VOORTGEZET OP 17-11-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS) (op 16-11), G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA) (op 16-11), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) (op 16-11), L.F.A. Heuvelmans (PvdA) (op 16-11), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA) (op 16-11), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) (op 16-11), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP) (op 16-11), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.H. Sijben (CDA) (op 16-11), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal) (op 16-11), M. Zaāboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester) (op 16-11), H.A. Litjens (Weert Lokaal) (op 16-11), G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk (SP) (op 16-11)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Duijsters

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 15 (3e rapportage) wordt na agendapunt 9 behandeld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie BV-IW 16-11-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

A. Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 19 oktober 2015.

B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 14 oktober 2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld en van de aandachtspunten- en actielijst wordt kennis genomen.

 

Bestanden

¯ Link naar advieslijst commissie BV-IW 19-10-2015

¯ Advieslijst commissie BV-IW 19-10-2015 (pdf)

¯ Aandachtspunten- en actielijst info BV-IW 14-10-2015 (pdf)

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 3 november 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3 De lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

 

Er wordt kennisgenomen van toezeggingen, voortgangsrapportage en lijsten.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen 03-11-2015

¯ Lijst aan de raad gerichte brieven 2015-10-07 t/m 2015-11-03

¯ Lijst raadsbrieven waarover het college een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

De vragen over werkgeversservicepunt Midden-Limburg, eigen bijdrage Wmo, openingstijden stadhuis, revitalisering Philips van Horne school, overheveling onderuitputting personeelslasten, kosten 1e FLOW operatie, rijplaten kermis, Wtcg gelden, stand van zaken China worden ter vergadering beantwoord.

Gespreksverslag “de Poal” wordt naar de commissie gestuurd (TOEZEGGING). Verkeersplan 2016 m.b.t. kermis wordt naar de commissie gestuurd (TOEZEGGING). Schriftelijke reactie uit buitenland op artikel subsidie VC Weert wordt doorgestuurd naar commissie (TOEZEGGING).

 

Bestanden

¯ Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

Geluidsfragment

 

 

 

INFORMATIEF DEEL BIJEENKOMST

 

 

 

7.

Onderwerp

Directeur Veiligheidsregio (besluitvorming veiligheidsregio) (Geen A, B of C-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier Veiligheidsregio

¯ Presentatie

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Opvang asielzoekers van Hornekazerne (conform toezegging in de raad dat in iedere commissie BV-IW gerapporteerd wordt) (Geen A, B of C-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

Geen.

 

Bestanden

¯ Totaal situatierapportage 12 oktober t/m 8 november 2015

¯ Bijlage bij Sitrap raad 11-11-2015

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Paardensportplan (Geen A, B of C-stuk)

Portefeuillehouder: H. Litjens

 

Toezeggingen

-Er wordt teruggekomen bij de commissie over welke afspraken met SML zijn gemaakt over de middelen die van GOML voor de helft naar de Provincie en voor de helft naar de gemeente zijn gegaan.

-De commissie wordt op gezette tijden geļnformeerd over de voortgang (ook financieel).

 

Bestanden

¯ Informatieformulier paardensportplan

¯ Paardensportplan Weert

¯ Bijlagen Paardensportplan Weert

¯ Presentatie Paardensportplan Weert 16-11-2015

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment vragen vanuit de commissie

 

 

 

COMMISSIEVERGADERING

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening tot wijziging van de APV Weert

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Instemmen met de uitvoering van het masterplan informatiearchitectuur als uitwerking van het rapport Telengy door bureau Disgover, teneinde de digitale dienstverlening te optimaliseren (A-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

-Het raadsvoorstel wordt aangepast onder andere wat betreft de omschrijving van het raadsbesluit en er wordt nadrukkelijker opgenomen wat in de second opinion staat. De aanpassingen worden cursief weergegeven.

-De financiėle vertaling van de besluitvorming wordt naar de raad gestuurd.

-Per kwartaal zal gerapporteerd worden wat de resultaten zijn. Dit gebeurt per mijlpaal. Indien blijkt dat bijgestuurd moet worden, gebeurt dat. De raad wordt in de rapportages  verder op de hoogte gehouden van de 30% co-creatie en de stand van zaken processen en cultuuromslag wordt inzichtelijk gemaakt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekpunt.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Masterplan Informatie architectuur

¯ Second opinion Masterplan Informatie architectuur Weert

¯ Raadsvoorstel masterplan ICT gewijzigd

Geluidsfragment korte inleiding portefeuillehouder

Geluidsfragment 1e termijn deel 1

Geluidsfragment 1e termijn deel 2

Geluidsfragment 2e termijn

Geluidsfragment discussie voortzetting vergadering

Geluidsfragment schorsing vergadering

 

 

 

12.

Onderwerp

Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2016 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende deelsubsidievordeningen (B-stuk).

Portefeuillehouder: G. Gabriėls

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment heropening vergadering op 17-11-2015

Geluidsfragment

 

 

 

13.

Onderwerp

Besluiten om een krediet ad. € 25.000,= ter beschikking te stellen voor het onderzoek privatisering zwembad De IJzeren Man (stap 1) en de Quickscan dagstrand (B-stuk).

Portefeuillehouder: G. Gabriėls

 

Toezeggingen

Bij de commissie wordt teruggekomen hoe de exploitatie van het zwembad geoptimaliseerd kan worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Plan van aanpak Onderzoek privatisering Zwembad IJzeren Man

Geluidsfragment

 

 

 

14.

Onderwerp

Uitgangspuntennotitie herziening subsidiestelsel voor vrijwilligers organisaties (Bstuk).

Portefeuillehouder: G. Gabriėls

 

Toezeggingen

Het voorstel wordt aangepast met betrekking tot de bedragen

(n.a.v. de begrotingsbehandeling).

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekpunt.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en tarieven sport

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

15.

Onderwerp

Instemmen met de 3e rapportage 2015 (financiėle bijstellingen) (B-stuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens

 

Toezeggingen

-De commissie krijgt schriftelijk antwoord waarom de kredieten van IKC Leuken en Laar zijn bijgesteld: tekort in normbedragen of niet verrekend in bouwvoorbereidingsbedrag? (€ 560.000,= en

€ 155.000,= extra gebudgetteerd vanwege vermeende eigen bijdrage scholen die er niet was).

-De commissie krijgt schriftelijk bericht hoe het tekort van € 47.000,= op telefoonkosten is ontstaan.

-De commissie krijgt de notulen van de auditcommissie van 16-11 vóór de raadsvergadering toegezonden.

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekpunt.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ 3e rapportage 2015 Weert

Geluidsfragment

 

 

 

16.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering op 17 november om 21.30 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 7 december 2015,

De commissiegriffier,

De voorzitter,