CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

07-12-2015

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), H. Stals (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), J.H.F. Vossen (D66), F. Ycel (Weert Lokaal), M. Zaboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (SP), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk (SP) en G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Duijsters, mevrouw Stokbroeks en de heer Werps.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agenda punt 8 en 12 worden gecombineerd behandeld, na punt 6.

Agendapunt 13 vervalt (is reeds behandeld op 3 december 2015).

 

Bestanden

Agenda commissie BV-IW 07-12-2015

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijsten commissie BV-IW en Ruimte d.d. 5 november 2015 en commissie BV-IW d.d. 16-11-2015 (gecombineerd met informatiebijeenkomst BV-IW).

 

 

De advieslijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Link naar advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 05-11-2015

Link naar advieslijst commissie BV-IW 16-11-2015

Advieslijst commissie BV-IW en Ruimte 05-11-2015 (pdf)

Advieslijst commissie BV-IW 16-11-2015 (pdf)

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 en 25 november 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3 De lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

 

Van de toezeggingen en lijsten wordt kennis genomen. De vragen m.b.t. de toezeggingen 54 en 108 worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

Toezeggingen raadsvergadering 12-11-2015

Toezeggingen raadsvergadering 25-11-2015

Lijst aan de raad gerichte brieven 2015-11-04 t/m 2015-11-23

Lijst raadsbrieven waarover het college een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

RONDVRAAG incl. vragen over:

-   TILS-stukken
(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/ );

-   vragen artikel 40 RvO-brieven (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/ ).

 

 

De vragen m.b.t. Altweerterheide, thuiszorgtarieven Weert, kostenoverzicht voorzieningenplannen, GOML-subsidies, begrotingsvaststelling, manier van vergaderen laatste tijd, bedragen uitgekeerd aan Meerderweert IKC Laar en Leuken, manifest betere uitvoering WMO, ouderenzorg in Weert, thuiszorg, school Swartbroek, verstrekking paspoort op afspraak en indicatiestelling wijkverpleegkundigen worden ter vergadering beantwoord. De vraag en het antwoord over personeelskosten FLOW worden naar de commissie gestuurd (TOEZEGGING).

 

Bestanden

Links naar de TILS-stukken en artikel 40 brieven

Geluidsfragment

 

 

 

RAADSVOORSTELLEN

 

 

 

7.

Onderwerp

Vaststellen van de verordeningen 2016 en de bijbehorende tarieventabellen (Bstuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Gemeenschappelijke-regeling-ICT-samenwerkingsverband-Noord-en-Midden-Limburg

Dienstverleningsovereenkomst-ICT-samenwerking

Geluidsfragment

 

9.

Onderwerp

Vaststellen Deelsubsidieverordening Wmo vernieuwende activiteiten 2016 (Bstuk).

Portefeuillehouder: P. Sterk

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Deelsubsidieverordening-Wmo-vernieuwende-activiteiten

Motie-D66-innovatiefonds-Wmo

Geluidsfragment

 

 

 

10.

Onderwerp

Vaststellen Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Weert 2015 en intrekken Subsidieverordening professionele instellingen 2008 (B-stuk).

Portefeuillehouders: P. Sterk en G. Gabrils

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Subsidieverordening-professionele-instellingen-gemeente-Weert-2015

Concept-nadere-regels-susidiering-Jeugdhulp-gemeente-Weert-2015

Leidraad-Werving-Jeugdhulp-Midden-Limburg

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Onderwijs aan kinderen van het AZC Weert (B-stuk).

Portefeuillehouder: G. Gabrils

 

Toezeggingen

Overzicht van verbouwingen en kosten wordt, voor zover mogelijk, verstrekt.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

12.

Onderwerp

Masterplan informatiearchitectuur (B-stuk).

Portefeuillehouder: A. Heijmans

 

Toezeggingen

Bekeken wordt of het raadsvoorstel n.a.v. de commissiebehandeling kan worden aangepast, de wijzigingen worden dan duidelijk zichtbaar gemaakt en aan de raad beschikbaar gesteld.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit 3 november 2015 nr. 8

B&W-besluit 10 november 2015 nr. 19

Masterplan Informatiearchitectuur

Presentatie Masterplan ICT

Geluidsfragment inleiding portefeuillehouder

Geluidsfragment presentatie

Geluidsfragment 1e termijn

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

13.

Onderwerp

Invulling KMS.

Alle portefeuillehouders

(Dit agendapunt wordt in beslotenheid behandeld.)

 

 

Dit agendapunt is vervallen.

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.55 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 19 januari 2016,

De commissiegriffier,

De voorzitter,