CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D.

19-01-2016

 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)

Commissiegriffier: P.A.W. Otten

 

Aanwezig de leden:

 I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaāboul (PvdA)

 

Afwezig de leden:

J.M. Cardinaal (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal),  J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

Aanwezig de portefeuillehouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk (SP) en G.J.W. Gabriėls (Weert Lokaal)

 

Ambtelijke ondersteuning:

mevrouw M. Wolfs (agendapunt 8) en mevrouw C. v.d.  Kraan (agendapunt 9)

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen. Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Heijmans, mevrouw Stokbroeks, de heer Stals, mevrouw Geboers en mevrouw Kadra.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen met betrekking tot agendapunt 9 van de heer Stroek namens de Stichting Weerter Topvolleybal.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

 

Agendapunt 9 wordt na 6 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Agenda commissie BV-IW 19-01-2016

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 07-12-2015.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

¯ Advieslijst commissie BV-IW 07-12-2015 (pdf)

¯ Link naar advieslijst commissie BV-IW 07-12-2015

Geluidsfragment

 

 

 

5.

Onderwerp

5. Ter kennisname:

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 16 december 2015.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.2 De vragen over personenvervoer (nr. 2), kledingbank, plan van aanpak cultuuromslag de Risse (nr. 71), evaluatie regeling chronisch zieken en gehandicapten, het gesprek i.v.m. de fusie Risse-Westrom van vorige week en de visie over integratie statushouders worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

¯ Toezeggingen raadsvergadering 16-12-2015

¯ Lijst aan de raad gerichte brieven 2015-11-24 t/m 2015-12-31

¯ Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag, incl. vragen over:

- TILS-stukken

   (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/);

- Vragen artikel 40 RvO-brieven  

   (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

 

 

De vraag over klachten trottoirs Moesel komt in de commissie Ruimte van 20 januari aan de orde. De vraag over parkeren collegeplein (Kan er een verwijzing komen van parkeerpaal op collegeplein naar automaat bij Jumbo binnen waar met betaalpas kan worden betaald?) wordt doorgegeven aan portefeuillehouder van Eersel (TOEZEGGING). De vraag of het college bekend is met de aangescherpte visumregels voor Chinezen wordt doorgegeven aan portefeuillehouder Heijmans (TOEZEGGING). De vraag of met name kinderen jonger dan 1 jaar op het AZC toereikende voeding krijgen wordt doorgegeven aan mevrouw Goudberg van het AZC (TOEZEGGING). Er wordt een overzicht verstrekt over vastgestelde en geplande uitgaven voor tijdelijk personeel die gedekt worden uit de onderuitputting 2016 (TOEZEGGING). De vragen over zeskamp Moesel/MMC en verdraaide organisatie worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden

¯ Links naar TILS-stukken en art. 40 brieven

¯ Rondvraag fractie SP

Geluidsfragment

 

 

 

RAADSVOORSTELLEN

 

 

 

7.

Onderwerp

Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2014 (initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

8.

Onderwerp

Vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere

werkzaamheden van de raad 2016 en Verordening op de raadscommissies 2016 (initiatiefvoorstel Fractievoorzittersoverleg).

 

Toezeggingen

De memo over belangenverstrengeling bij stemmen in de raad (artikel 22 RvO) wordt nogmaals toegezonden aan de raadsleden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Verordening op de raadscommissies Weert 2016

¯ RvO Weert 2016

¯ Ledenbrief VNG RvO en verordening 18 maart 2014

¯ VNG model RvO voor de raad 2014

¯ VNG modelverordening op de raadscommissies 2014

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn

 

 

 

9.

Onderwerp

Vaststellen nota “Topsportbeleid 2016-2020”, de Deelsubsidieverordening Sport aan te passen en voor het jaar 2016 een subsidie van € 22.000,- te verlenen aan Stichting BSW (uitvoering hiervan mandateren aan het college van B&W)

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

bespreekstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Nota Topsportbeleid 2016-2020

¯ Brief topsport

Geluidsfragment spreekrecht dhr. Stroek

Geluidsfragment 1e termijn raad

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

10.

Onderwerp

Een krediet beschikbaar stellen van € 9.000,= voor het onderzoek optimalisering exploitatie zwembad de IJzeren Man.

 

Toezeggingen

Het punt over het onderzoek naar CAO’s van medewerkers wordt meegenomen in het maandelijkse gesprek met de directeur van het zwembad. Het betreft nu het inzichtelijk maken van CAO’s en niet het aanpassen daarvan.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als

hamerstuk.

 

Bestanden

¯ Raadsvoorstel

¯ B&W-besluit

¯ Onderzoek optimalisering exploitatie zwembad De IJzeren Man

Geluidsfragment

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment

 

 

 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 16 februari 2016,

De commissiegriffier,

De voorzitter,