VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT

D.D. 13-06-2012

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

Bestanden

Agenda 13-06-2012

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken/Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2012.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ/RO 10-05-2012

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 30 mei 2012.

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 30 mei 2012

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken op verzoek van het CDA geagendeerd:

TILS 418 (bomenbeleidsplan gemeente Weert 2012) en TILS 419 (aanbesteding afvalverwerking na 2013).

 

Bestanden

TILS-418

TILS-419

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken art. 40 vragen werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en overlast (antwoorden worden nagezonden).

 

Bestanden

Artikel 40 brief SP werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg

Antwoord op brief SP werkzaamh. Rotonde Eindhovenseweg

 

 

 

 

Portefeuillehouders: allen

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

8.

Onderwerp

Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport.

 

Bestanden

 

 

 

 

 

Portefeuillehouders: J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2011.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Jaarrekening 2011

 

 

 

Raadsconsultaties, notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

10.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kwartaal 2012.

 

Bestanden

voortgangsrapportages en projectenoverzicht 2e kw. 2012

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatiebrieven

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

11.

Onderwerp

Bespreken memo herstructurering VVV dienstverlening.

 

Bestanden

Notitie herstructurering VVV Dienstverlening

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

12.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad 12.500,00 voor de periode 2012 tot 2022 als gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van Navoslocaties.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie (brieven)

13.

Onderwerp

Bespreken van het concept voor een voorlopig ontwerp met betrekking tot de herinrichting van het openbaar gebied stationsomgeving (presentatie).

 

Bestanden

Bijlage

 

 

 

14. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.