CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 25-01-2012

 

Voorzitter

L.F.A. Heuvelmans

Commissiegriffier

M.H.R.M. Wolfs-Corten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), V.A. van Brussel (D66), M.A. Engelen-Wijen (VVD), F. Kadra (PvdA)

Afwezig de leden

H.P.M. Lempens (VVD), T.W.G. Meulen (CDA), B. Peterse (SP)

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

H. Keijzers, H. Driessens

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van verhindering. De griffier zal via email een voorstel doen voor het wijzigen van het aanvangstijdstip van de commissievergadering op 13 juni 2012, aangezien dan Nederland tegen Duitsland voetbalt tijdens het EK.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

·          De heer P. Bouwels (Centrum Weert Promotion), Maasstraat       46, 6001 ED Weert;

·          De heer E. Mertens, Maasstraat 10A, 6001 EC Weert;

·          Centrum Management Weert, mevrouw S. Blok, Postbus 125 6000 AC Weert,

allen met betrekking tot agendapunt 7 (Versterking centrumfunctie van de gemeente Weert).

 

Bestanden

Geluidsfragment  

Bijlage van de heer Bouwels

Bijlage van mevrouw Blok

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het nagekomen kredietvoorstel voor de uitzending van de carnavalsoptocht via de NOS wordt behandeld na agendapunt 7 als punt 7a. Agendapunt 7 wordt na agendapunt 3 behandeld. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 25-01-2012

Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 30 november 2011.

 

 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Advieslijst commissie EZ 30-11-2011

Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 november 2011 en 14 december 2011.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

5.3: De opmerking van Weert Lokaal m.b.t. de weekmarkt in Stramproy, dat bezien moet worden of de gemeente het zelf met de marktkooplui kan regelen, net zoals in Nederweert, wordt meegenomen. De commissie zal worden geïnformeerd over de resultaten van het overleg op 6 februari a.s.  met ondernemers over het invoeren van reclamebelasting (TOEZEGGING).

 

Bestanden

5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 09-11-2011 en 14-12-2011

Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag.

 

 

De vragen van het CDA over TILS-312 (comité bevrijding en herdenking) zijn ter vergadering beantwoord.

De vragen van het CDA over TILS-333 (grensoverschrijdend wensbeeld Limburg) zijn ter vergadering beantwoord. De commissie wordt geïnformeerd over de eerder door de raad genoemde alternatieve verbinding, dus niet alleen de West-Tangent, maar ook een alternatief via Budel, de A2 en de zinkfabriek (TOEZEGGING). Voorliggend collegebesluit staat op gespannen voet met deze eerdere raadsuitspraak.

De schriftelijke antwoorden op de vragen van Weert Lokaal over DESM worden naar de commissies EZ en RO gezonden.

De vragen van de PvdA over bomenkap aan de Louis Regoutstraat worden betrokken bij de artikel 40 RvO-vragen van de fractie SP. De vragen van de PvdA over bewegwijzering worden ter vergadering beantwoord.

Het verzoek van de SP-fractie om de wateroverlast op Boshoven tot een vast agendapunt te maken voor de commissie EZ wordt in de agendacommissie besproken.

 

Bestanden

TILS-stuk 312

TILS-stuk 333

Geluidsfragment

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

              

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

7.

Onderwerp

Versterking centrumfunctie van de gemeente Weert.

 

Expliciete fractiestandpunten

De PvdA-fractie vindt het een onduidelijk raadsvoorstel. Hieruit blijkt niet wat het college nu gaat doen. De herpositionering van de VVV is nog niet uitgewerkt. De communicatie tussen gemeente en ondernemers verloopt niet goed. Het bedrag van € 53.000,- is te laag; het is 72.000 euro minder dan in 2011. De PvdA vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. D66 merkt op dat het college niet motiveert waarom het krediet € 53.000,- nodig is. Het blad Poort is een ouderwets communicatiemiddel. Gekeken zou moeten worden naar modernere technieken, zoals TV, internet, facebook, youtube. De samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers moet beter, maar de samenwerking tussen ondernemers onderling ook. Een integraal beleid ontbreekt, dit raadsvoorstel betreft ook weer slechts een onderdeel en kondigt verdere voorstellen aan. De raad kan zo geen integrale afweging maken. D66 wil informatie over het totstandkomen van de hoogte van de borgstelling van € 15.000,-. De fractie vraagt of het verdubbelen van geld door de gemeente bij promotie-activiteiten door de ondernemers nog aan de orde is. CDA: Het budgetoverzicht voor gemeentelijke evenementen dat mw. Blok overhandigde vormt de onderlegger voor voorliggend raadsvoorstel. De gelden die de gemeente inzet voor de paardenmarkt worden vooral gebruikt voor de mensen die de afrastering plaatsen e.d. Het CDA vraagt zich af of het de bedoeling is dat Centrummanagement voortaan de gelden voor de paardenmarkt gaat besteden en gemeentelijke medewerkers aansturen. Afgesproken is dat de raad nog een voorstel krijgt over promotie en communicatie door de gemeente. Dit is er nog niet. In 2011 is er voor Centrummanagement een bedrag van € 110.000,- gereserveerd. Dit zou geëvalueerd worden. Deze evaluatie is er ook nog niet. Zonder dat er zicht is op de resultaten wordt er nu opnieuw een kredietvoorstel voorgelegd. Nu draaien de meeste evenementen op vrijwilligers. Deze doen prima werk. Centrummanagement heeft een coördinerende taak, geen uitvoerende. Aangegeven wordt dat coördinatie door Centrummanagement het gemeentelijk apparaat zal ontlasten. Dat kan alleen het administratieve gedeelte betreffen. Een van de taken van Centrummanagement is meer promotie. Gaat dat niet ten koste van de comités. Wordt daar op gekort? Het CDA vindt het een goede zaak dat geprobeerd wordt de versnippering van budgetten tegen te gaan. Geld moet niet op de plank bijven liggen. Budgetten hoeven niet op ad hoc basis te worden aangevraagd, het zijn jaarlijks terugkerende evenementen, waarvan de kosten bekend zijn. Niet duidelijk is waarom in het stuk wordt gesproken over herpositionering van de VVV. VVD: De samenwerking tussen gemeente, CWP en Centrummanagement bij Koninginnedag verliep goed. Het raadsvoorstel heeft betrekking op alle evenementen in Weert, die in totaal € 250.000,- kosten. Vrijwilligers doen inderdaad uitstekend werk, maar hebben vaak geen budget. Het bedrag van € 53.000,- dat voorligt is veel te laag. Ondernemers, gemeente en vrijwilligers moeten hun krachten bundelen. Weert Lokaal betreurt het dat de BIZ niet is doorgegaan en vindt het onterecht dat het college stelt dat de € 67.000,- die door de raad bij amendement beschikbaar zijn gesteld door de toeristenbelasting te verhogen een eerste aanzet zijn in het voorzien in nieuwe middelen voor de 4 programmalijnen. Weert Lokaal vindt dat het de eerste aanzet voor de invulling van het amendement had moeten zijn.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

TILS-stuk 333

Geluidsfragment

 

 

 

7a.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een budget ad € 17.500,- ter ondersteuning van de uitzending van de NOS van de Rogstaekersoptocht op 19 februari 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een unieke kans om Weert te promoten. De PvdA staat er niet onwelwillend tegenover, maar vindt het een hoog bedrag. D66 is verheugd over deze onbetaaldbare promotie voor zo’n klein bedrag. Het CDA vindt dat dit onderdeel van de promotie van Weert moet worden bekostigd uit het budget dat daarvoor bestaat en niet uit de post onvoorzien. De VVD stemt in met het voorstel.

 

Toezeggingen

Afgesproken wordt dat het voorstel in de fracties wordt besproken waarna via de griffier wordt doorgegeven of men kan instemmen met het alvast in uitvoering nemen van het voorstel. Met deze uitvoering kan niet worden gewacht tot de raadsvergadering van 8 februari. De wethouder onderzoekt of andere budgetten als dekking kunnen worden aangewend.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

 

Bestanden

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 530.000,= voor de herinrichting van de Looimolenstraat.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal is van mening dat de aanpak van de bodemverontreiniging nu moet worden meegenomen. Deze kost € 90.000,- extra. Het CDA vindt dat de Looimolenstraat in de staat van vóór de Tweede Wereldoorlog moet worden teruggebracht.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

 

Bestanden 

Raadsvoorstel

B&W-besluit

Geluidsfragment

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

 

9. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 P.A.W. Otten                                                                         L.F.A. Heuvelmans

 

 

 Bijlage:

 

 Bijdrage SP-fractie tbv vergadering commissie EZ

 Bijdrage SP-fractie