CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN GEMEENTE WEERT D.D. 07-03-2012

 

Voorzitter

V.A. van Brussel

Commissiegriffier

P.A.W. Otten

 

 

Aanwezig de leden

F.L.J.A. Adriaens (WL), F. Kadra (PvdA), H.P.M. Lempens (VVD),

B. Peterse (SP)

Afwezig de leden

M.A. Engelen-Wijen (VVD), T.W.G. Meulen (CDA)

Plaatsvervangende leden

M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)

Deelnemers aan de beraadslagingen

---

 

 

Portefeuillehouders

J.M. Cardinaal, A.W.P. Kirkels, H.A. Litjens

Ambtelijke ondersteuning

P. Dekker, H. Driessens, T. Huijbers, P. de Jong, L. Koopmans,

T. van Tilburg

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Engelen en de heer Meulen. Mevrouw Nouwen vervangt de heer Meulen. De voorzitter staat kort stil bij het feit dat het vandaag precies 10 jaar geleden is dat het dualisme werd ingevoerd.

 

Bestanden

¯Geluidsfragment

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

 

 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

 

Bestanden

¯Geluidsfragment

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststelling agenda.

 

 

Het CDA heeft verzocht de brief over de oversteek Eindhovenseweg-Rietstraat te agenderen. Dit onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd onder de portefeuille van Wethouder Kirkels als punt 9A.

 

Bestanden

 Agenda 07-03-2012

¯Geluidsfragment

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 25 januari 2012.

 

 

Weert Lokaal geeft aan dat het bedrag genoemd bij agendapunt 7 (1110.000 euro) verkeerd is weergegeven. Dit wordt aangepast in de advieslijst. De advieslijst wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

 Advieslijst commissie EZ 25-01-2012

¯Geluidsfragment

 

 

  

5.

Onderwerp

Ter kennisname:

5.1     Lijsten van aan de raad gerichte brieven.

5.2         Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 8 februari 2012.

5.3    Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

 

 

Wat betreft de voortgangsrapportage. Punt 32 en 38 dienen te worden samengevoegd. Het onderzoek wateroverlast Bloemenbuurt is bijna afgerond en wordt in april aan de commissie aangeboden (TOEZEGGING). Punt 47, reclamebelasting: er wordt niet concreet besloten over het invoeren van reclamebelasting. Het punt kan worden afgevoerd. Motie, nieuw afvalinzamelsysteem: er is een nieuwe aanbesteding gedaan (geen DIFTAR). Het punt kan worden afgevoerd.

 

Bestanden

 5.1 Lijst aan de raad gerichte brieven

 5.1 Lijst waarover het college nog een voorstel moet doen

 5.2 Toezeggingen raadsvergadering 08-02-2012

¯Geluidsfragment

 

 

 

6.

Onderwerp

Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).

 

 

Allereerst wordt aan wethouder Kirkels en Litjens de gelegenheid gegeven tot het doen van enkele mededelingen. Wethouder Kirkels geeft aan dat een brief van GS m.b.t. de N280 is binnengekomen. Deze zal de volgende cyclus worden geagendeerd (TOEZEGGING). M.b.t. tot de nieuwe ontwikkelingen IJzeren Rijn is vooralsnog geen actie van de gemeente Weert vereist. Bij bomen op bedrijfsterreinen wordt gekeken of deze ingepast kunnen worden. Ze worden vóór het broedseizoen niet gekapt. Wat betreft de bomen op Kampershoek Noord (Linde, Es) is de intentie deze te verplaatsen. Het is echter mogelijk dat door een aanwezige zinkassenverontreiniging deze bomen vanwege een bodemsanering toch gekapt moeten worden.
De vragen van de PvdA m.b.t. glasvezel en bomen Maaseikerweg worden ter vergadering beantwoord.

 

Bestanden 

¯Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels, en H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

7.

Onderwerp

Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2012.

 

Expliciete fractiestandpunten

De SP geeft aan dat de financiële status in oranje en rood om aandacht vraagt. De volgende keer dient daarop een toelichting te worden gegeven. De PvdA geeft een compliment voor het inzichtelijk maken van de projecten.

 

Toezeggingen

Bij de status in oranje en rood wordt de volgende keer een toelichting gegeven.

 

Bestanden

 Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kw. 2012

¯Geluidsfragment 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal

 

Raadsvoorstellen

8.

Onderwerp

Akkoord gaan met:

1. ondertekening van de intentieovereenkomst intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen als kennisnemende partij;

2. het voorstel dat de gemeente Weert als kennisnemende partij geen zitting zal nemen maar slechts agendalid zal zijn in de bestuurlijke werkgroep Maasplassen bij de vervolguitwerking om te komen tot de intergemeentelijke structuurvisie;

3. medefinanciering van de voor het traject benodigde procesmiddelen via GOML zonder financieel risico te dragen in de vervolguitwerking.

 

Expliciete fractiestandpunten

De VVD geeft aan het een goed voorstel te vinden. Het CDA en Weert Lokaal zijn akkoord met het voorstel. De PvdA geeft aan dat de gemeente toch een bijdrage in de kosten levert. De SP geeft aan dat deze bijdrage ongeveer 7.500 euro bedraagt. De SP kan zich niet vinden in het voorstel omdat Weert er weinig aan heeft. Weert betaald voor proceskosten maar heeft geen zeggenschap. Verder gaat het ten koste van de ambtelijke capaciteit in Weert. Wanneer in het raadsvoorstel een voordeel voor Weert zou worden aangegeven zou de SP overtuigd kunnen worden. D66 kan zich vinden in het voorstel. Het stuk kan worden geagendeerd als hamerstuk met de aantekening dat de SP tegen is.

 

Toezeggingen

Geen.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

 

 

Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels

 

Raadsvoorstellen

9.

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 1.766.000,- voor de reconstructie van de kruisingen N280-Ittervoorterweg, N280-Trumpertweg en de aanleg van een komremmer in de N280.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal geeft aan gelukkig te zijn dat de noodzakelijke wensen nu na jaren eindelijk worden ingevuld. Het onderzoek is zeer zorgvuldig uitgevoerd. Het CDA is akkoord met het voorstel maar vraagt aandacht voor de oversteek van fietsers bij de Trumpertweg en geeft aan dat er bij Princen ook nog een probleem bestaat. Verder geeft het CDA aan dat veel “potjes” zijn gebruikt om de dekking rond te krijgen en het CDA vraagt zich af of de vrijgekomen gelden van de ANWB-bewegwijzering niet eerst terug hadden moeten vloeien naar de algemene middelen. De PvdA geeft aan dat de bomen al gekapt zijn en vraagt zich daarbij af wat dit betekent had als de raad het voorstel niet zou hebben goedgekeurd. De SP vindt het voorstel goed. De VVD is blij dat de realisatie eindelijk plaatsvindt, maar vraagt aandacht voor de verkeersmaatregelen en omleidingen. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden met de weggebruikers en de inwoners van Swartbroek. D66 vindt het voorstel goed, de communicatie met Swartbroek behoeft aandacht. Ook op de randwegen moeten de werkzaamheden kenbaar worden gemaakt.

 

Toezeggingen

De omleidingen voor Swartbroek en omgeving zullen nog eens bekeken worden.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties en notities

Liggen niet voor.

 

Informatie(brieven)

9A.

Onderwerp

Brief oversteek Eindhovenseweg – Rietstraat (geagendeerd namens CDA)

 

Expliciete fractiestandpunten

Het CDA geeft aan dat de werkgroep graag een rotonde heeft. Een rotonde remt de snelheid en is voor het gevoel veiliger. De vraag is of gekeken kan worden naar het verschil met verkeerslichten (prijstechnisch en veiligheid). Mogelijk dat het CDA hierover nog een motie indient. Weert Lokaal neigt naar een rotonde maar is eveneens benieuwd naar een vergelijking verkeerslichten/rotonde (prijs, voordelen verkeerslichten, voordelen rotonde etc.). Weert Lokaal had deze vergelijking graag op schrift gezien. De SP sluit zich bij de voorgaande sprekers aan. Eerst alles op een rijtje zetten en dan een besluit nemen. De PvdA sluit zich eveneens bij de voorgaande sprekers aan.

 

Toezeggingen

Binnen 1 á 2 weken wordt een rapportage aan B&W aangeboden. De opvatting van B&W wordt daarna aangeboden aan de commissie. De gemaakte opmerkingen van de commissie worden meegenomen.

 

Bestanden 

¯Geluidsfragment  

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens

 

Raadsvoorstellen

10.

Onderwerp

Instemmen met en het beschikbaar stellen van een krediet voor de invoering van de stadspas ter vervanging van de huidige milieupas (knipkaart) en daarmee het faciliteren van meerdere publieke diensten en gebruiksklaar maken voor semi-publieke en commerciële diensten.

 

Expliciete fractiestandpunten

Weert Lokaal vindt het een goed voorstel. Het is goed dat verscheidene zaken op één pas staan. In de toekomst kan dat mogelijk worden uitgebreid. Aandacht dient er te zijn voor een goede informatiecampagne en voorlichting. Het voorstel mag als hamerstuk naar de raad. De PvdA geeft aan minder positief over het voostel te zijn. In het raadsvoorstel van 8 februari werd een onderzoek aangekondigd, terwijl de raad nu om een krediet gevraagd wordt. Verder worden met gemeenschapsgeld commerciële activiteiten gesubsidieerd. De PvdA geeft aan dat het een bespreekstuk in de raad moet zijn. De SP vindt het voorstel goed. Het is mooi dat met commerciëlen wordt samengewerkt. Beter was het de pas per inwoner en niet per huishouden te verstekken. De pas heeft veel voordelen en er moet mee worden doorgegaan (verbreden door er bijvoorbeeld spaaracties aan te koppelen). De kosten per huishouden vallen mee. Het CDA is verbaasd over het snelle vervolg na de raadsvergadering van 8 februari. De evaluatietermijn is kort. Verder vraagt het CDA zich af waar de winst naar toe gaat. Het beheerssysteem moet goed functioneren. De VVD vindt het een mooi voostel ook omdat het vrij compact wordt gebracht. De VVD heeft wel graag een toelichting hoe het bedrag (167.000 euro) is opgebouwd. Het is belangrijk dat veel mensen meedoen aan de pas. De pas wordt dan aantrekkelijker en is een promotiemiddel voor mensen buiten Weert. D66 vindt het eveneens een goed voorstel. Het zwembad wordt in het stuk gemist.

 

Toezeggingen

Het overzicht waaruit het bedrag van 167.000 euro is opgebouwd wordt voor de raadsvergadering nog toegestuurd.

 

Advies commissie

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

 

Bestanden

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

¯Geluidsfragment 

 

 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)

Liggen niet voor.

  

11. 

Onderwerp

Sluiting vergadering.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.30uur.

 

Bestanden

¯Geluidsfragment 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 april 2012,

De commissiegriffier,

 

De voorzitter,